Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
JOLITA URBANAVIČIENĖ

Bendrinės kalbos tyrimų centro Eksperimentinės fonetikos grupės vyresnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8~5) 234 60 54

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Gimiau 1973 m. Kackonių k. Švenčionių r. Mokiausi Svirkų pagrindinėje mokykloje, vėliau – Švenčionių Z. Žemaičio vidurinėje mokykloje. 1991–1997 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete studijavau lietuvių filologiją.

Nuo 1994 m. pradėjau dirbti Lietuvių kalbos instituto Žodynų skyriuje (dabar –Bendrinės kalbos tyrimų centras): 1994–1997 m. laborante, 1997–2007 m. jaunesniąja mokslo darbuotoja, 2007–2011 m. mokslo darbuotoja, nuo 2011 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja.

1998–2005 m. studijavau jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2006 m. apgyniau humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Svirkų šnektos (rytų aukštaičių vilniškių) fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija“ (vadovas – prof. habil. dr. Aleksas Girdenis). 2010 m. pasirodė daktaro disertacijos pagrindu parengta monografija „Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija“.

Moksliniai interesai: leksikografija, dialektologija, eksperimentinė fonetika, kalbos akustika, fonologija, sociolingvistika.

 

MONOGRAFIJOS

 

Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. – 366, [2] p.: iliustr. – (Opera linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbos institutas, ISSN 1648-3316; 12).

XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai): [kolektyvinė monografija] / Lietuvių kalbos institutas; [autoriai Mikulėnienė D. ... , Urbanavičienė J. et all.]. – Vilnius: Briedis, 2014. – 464 p.: iliustr., žml. (ISBN 978-9955-26-468-2).

 

MOKSLO STRAIPSNIAI

 

 • Tarmybių, reiškiančių vietą, atranka į „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“, Tarmės: tekstų ir žodynų rengimo problemos. Tarptautinio mokslinio seminaro, skirto A. Kučinskaitės 85-mečiui, medžiaga, Šiauliai, 2000, 100–107.
 • Vilniškių tarmės rytinių pakraščių tarminė diferenciacija, Kalbotyra 48 (1), 2000, 123–136.
 • žūtynė–žužulys, žvaizdanysas–žvalgstytis, Lietuvių kalbos žodynas 20, 2002, 997–1015, 1032–1051.
 • Svirkų šnektos kintamojo pakilimo balsių eksperimentinis tyrimas, Kalbotyra 52 (1), 2003, 97–112.
 • Svirkų šnektos izoliuotų balsių akustinė analizė, Kalbotyra 53 (1), 2004, 65–80.
 • Rytų aukštaičių vilniškių ilgųjų balsių priegaidžių audicinis tyrimas (kartu su V. Kardeliu), Acta Linguistica Lithuanica 54, 2006, 47–66.
 • Rytų aukštaičių vilniškių pakraštinių šnektų kirčiavimo ypatumai, Baltistica 41 (2), 2006, 219–231.
 • Об ударении в окрайних говорах виленчан (в восточно-аукштайтских диалектах Литвы), VALODA-2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVI, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2006, 336–341.
 • Lietuvių ir slavų kalbų sąveika vilniškių tarmės rytiniuose pakraščiuose (Adutiškio apylinkių duomenys), Baltistica 41 (3), 2006, 383–393.
 • Šalutinis fonologinis kirtis rytų aukštaičių vilniškių šnektoje: audicinis tyrimas, VALODA-2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2007, 113–121.
 • Слоговые интонации в восточно-аукштайтских говорах литовского языка: экспериментально-фонетическое исследование монофтонгов и полифтонгов, Baltistica VII priedas, 2011, 285–300 (ISSN 0132-6503, ISBN 978-9955-634-46-1).
 • Adutiškio – Kamojų arealas: kalbinė tapatybė lietuvių ir baltarusių paribyje, Kalbotyra 63 (3), 2011, 95–114 (ISSN 1392-1517).
 • Kamojų šnekta: ribos ir skiriamosios ypatybės, Žmogus ir žodis 14 (1), 2012, 144–152 (ISSN 1392-8600).
 • Rytų aukštaičių vilniškių mišriųjų dvigarsių [il], [ir], [ul], [ur] priegaidės: audicinis tyrimas, Baltistica 48 (1), 2013, 37–55 (ISSN 0132-6503).
 • Rytų aukštaičių vilniškių fonetikos transponavimo problemos, Leksikografija ir leksikologija 4, 2014, 103–119 (ISBN 978-609-411-137-2).
 • Vilniečių kalbos vardažodžių kirčiavimas: sinchroninis Saussure'o ir Fortunatovo dėsnis, Taikomoji kalbotyra 6, 2014, www.taikomojikalbotyra.lt (ISSN 2029-8935).
 • Rytų ir pietryčių vilniškių kalbinės nuostatos, Acta Linguistica Lithuanica LXX, 2014, 63–81 (ISSN 1648-4444).

 

KITOS PUBLIKACIJOS

 

 • „Lietuvių kalbos žodynas“: šimtmetį trukusio darbo pabaiga, 7 meno dienos, 2002, Nr. 23, 11.
 • [Recenzija]. – Gimtoji kalba 7–8, 2002, 43–44. – Rec. kn.: Bronė Vosylytė: kelias į didįjį Žodyną /Sudarytojai K. Morkūnas ir K. Vosylytė. Vilnius: LKI leidykla, 2002.
 • [Recenzija]. – Gimtoji kalba 10, 2003, 23. – Rec. kn.: Kardelis V., Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai. Vilnius: VU leidykla, 2003.
 • [Recenzija]. – Gimtoji kalba 7, 2004, 17–18. – Rec. kn.: Vidugiris A., Zietelos lietuvių šnekta. Vilnius: Presvika, 2004.
 • Konferencijos „Baltų ir slavų tarmių priešistorė ir raida etnokultūros aspektu“ apžvalga, Gimtoji kalba 10, 2005, 24–26.
 • Koks šiemet ruduo: širšių ar uodų?, Gimtoji kalba 9, 2006, 8–10.
 • Aulaukis, ožinis, somelis... Kas tai?, Gimtoji kalba 10, 2006, 8–10.
 • Geležinė, sausa ar minkšta, kiaura žiema?, Gimtoji kalba 11, 2006, 6–9.
 • [Recenzija]. – Gimtoji kalba 5, 2007, 29. – Rec. kn.: Kardelis V., Kardelytė-Grinevičienė D., Navickaitė A., Strungytė I., Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.
 • Pasirodė Kaltanėnų šnektos žodynas, Švenčionių kraštas, 2009 m. rugsėjo 5 d., 7.
 • [Recenzija]. – Lietuvių kalba 5, 2011, www.lietuviukalba.lt. – Rec. kn.: Kardelis V., Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai: ribos ir diferenciacija. Vilnius: VU leidykla, 2009 (ISBN 978-9955-33-523-8).
 • Netekome žodynų karaliaus Vytauto Vitkausko, Acta Linguistica Lithuanica LXVI, 185–188 (ISSN 1648-4444).
 • Konferencijos „Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčiai“ apžvalga, Gimtoji kalba, 2012, Nr. 12, 22–24 (ISSN 0868-5134).
 • Ovacijos Profesoriui Vytautui Vitkauskui, Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską / [sudarė Nijolė Čižikienė, Aurelija Genelytė-Gritėnienė, Rita Urnėžiūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015 (ISBN 978-609-411-157-0).

 

MOKSLO TAIKOMIEJI DARBAI

 

 • Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: LKI, 2012–2014 (http://bkz.old.lki.lt, ISBN 978-609-411-107-5) (L raidės tekstas, redagavimas, BŽ duomenų bazės rengimas).
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. 7-as leidimas. Vilnius: LKI, 2012 (ISBN 978-609-411-079-5, tekstų leksikografinis adaptavimas: T, U raidės)

 

KONFERENCIJOS

 

 • Diftongizacijos reiškiniai Svirkų šnektoje, Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Konferencijos, skirtos A. Salio 100-osioms gimimo metinėms, pranešimų tezės, Vilnius: LKI, 2002, 63–64.
 • Diftongizacijos reiškiniai rytų aukštaičių vilniškių šnektose: eksperimentinis ė, o ir ie, uo tyrimas, Kazimieras Jaunius. Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Konferencijos, skirtos K. Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms, pranešimų tezės, Vilnius: LKI, 2003, 67–68.
 • Взаимодействие литовского и славянских языков на окрайне восточно-аукштайтского диалекта (на материале говоров окрестностей Адутишкиса), Материалы XXXVI международной филологической конференции. Тезисы докладов, С.-Петербург: Филологический факултет СПбГУ, 2005, 32–33.
 • Vilniškių šnektų slavizmų fonetinio transponavimo problemos, Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: LKI, 2009, 54.
 • Слоговые интонации в восточно-аукштайтских говорах Литвы: экспериментальное исследование, VI tarptautinis baltų ir slavų kalbų akcentologijos seminaras (IWOBA). Programa ir tezės, Vilnius: VU leidykla, 2010, 48 (ISBN 978-9955-33-575-7).
 • Adutiškio – Kamojų arealas: lietuvių ir baltarusių paribio situacija, Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai. Tarptautinės taikomosios kalbotyros konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: VU leidykla, 2010, 45–46 (ISBN 978-9955-33-600-6).
 • Экспериментальное исследование слоговых интонаций дифтонгов в вильнюсских восточно-аукштайтских говорах, Общая фонетика и бальтийские языки. Тезисы докладов, Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2011, 26–27 (ISBN 978-5-8465-1156-9).
 • Kamojų šnekta: ribos ir skiriamosios ypatybės, Tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalba ir jos tyrimo aspektai“ tezės, Vilnius: LKI, 2011, 23–24.
 • Ar rytų aukštaičiai vilniškiai skiria mišriųjų dvigarsių priegaides? (audicinis tyrimas), Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija. Pranešimų tezės, Vilnius: VU leidykla, 2012, 66–68 (ISBN 978-609-459-114-3).
 • Rytų ir pietryčių vilniškiai: tarmės ir bendrinės kalbos santykis, Tarptautinės mokslinės konferencijos „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“ išplėstinės tezės, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, 84–86, ISBN 978-9955-19-582-5 (elektroninė versija).
 • Tarminių nuostatų dinamika rytų ir pietryčių vilniškių arealuose, Tarptautinės tarpdalykinės mokslinės konferencijos „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“ tezės, Vilnius: LKI, 2013.
 • Spectral characteristics of the Lithuanian vowels: some preliminary results of a new experimental research (kartu su Jurgita Jaroslaviene). Tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems“, skirta dr. Alisės Laua 100 m. sukakčiai. 2014 m. vasario 6–7 d., Ryga: LU Latvių kalbos institutas.
 • Vilniečių šnekamoji kalba: vardažodžių kirčiavimo tendencijos. Tarptautinė mokslinė konferencija „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai“, skirta 115-osioms Prano Skardžiaus gimimo metinėms. 2014 m. rugsėjo 20–21 d., Druskininkai.
 • Lietuvių ir latvių kalbų nebalsingieji priebalsiai: preliminarūs lokusų rezultatai (kartu su Inese Indričane). Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“, skirta profesoriui Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti. 2014 m. spalio 30–31 d. Vilniaus universitetas.
 • Vilniečių kalbos vardažodžių kirčiavimas: priešpaskutinio skiemens taisyklės taikymas. 21-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“. 2014 m. spalio 3 d. Vilniaus universitetas. (Tezės paskelbtos: http://www.old.lki.lt).
 • Latviešu un lietuviešu valodas eksplozīvo slēdzeņu spektrālais raksturojums (kartu su Inese Indričane). Tarptautinė mokslinė konferencija „Letonika ir kultūrų migracija“, skirta akademiko Janio Endzelyno 142-osioms gimimo metinė2015 m. vasario 23–24 d. Ryga: LU Latvių kalbos institutas.
 • Phonological Classification of Lithuanian and Latvian Consonants: Variation and Nuances (kartu su Jurgita Jaroslaviene). 2nd International Scientific Conference "Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems". Riga: Latvian Language Institute of the University of Latvia. May 14–15, 2015. (http://lulavi.lv/conferences, ISBN 978-9984-742-79-3).
 • Lietuvių kalbos trankiųjų priebalsių koartikuliacija CVC junginiuose. XII tarptautinis baltistų kongresas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015 m. spalio 28–31 d. (http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt, ISBN 978-609-459-592-9).

 

PROJEKTINĖ VEIKLA

 

 • (2005–2006) LITTERA: Lietuvių tautinis identitetas XVI –XX a. kultūrų dialogo kontekstuose. Projektas finansuotas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo. Projekto dalyvė.
 • (2010) Monografijos „Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija“ leidyba. Reg. Nr. LIT-10505. Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas pagal Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Projekto vadovė.
 • (2010) Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje. Projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal programą Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas. Projekto dalyvė.
 • (2010) Teminė tarmių duomenų bazė „Tradiciniai lietuvių verslai“. Projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal programą Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas. Projekto dalyvė.
 • (2011–2012) Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas. Projektas finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą (kodas 2.1). Projekto vadovė.
 • (2011–2012) Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida. Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028. Projektas vykdytas pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM- 07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“. Projekto dalyvė.
 • (2012–2014) IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas. Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005. Projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“. Projekto dalyvė.
 • (2013) Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė. Sutarties Nr. VAT-12070. Projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal programą Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas. Projekto dalyvė.
 • (2013) Tarmių duomenų rinkimas Lietuvių kalbos žodyno kartotekai ir Tarmių archyvo fonotekai. Projektas finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą (kodas 2.1). Projekto vadovė.
 • (2013–2015) Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas). Reg. Nr. MIP-13138. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslininkų grupių projektas. Projekto dalyvė.
 • (2014–2016) Tarmių duomenys Lietuvių kalbos žodyno kartotekai. Projektas finansuojamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą (kodas 2.1). Projekto vadovė.

 

BENDRADARBIAVIMAS ĮVAIRIUOSE LEIDINIUOSE

 

 • Bronė Vosylytė: kelias į didįjį Žodyną / Sudarytojai K. Morkūnas ir K. Vosylytė, Vilnius: LKI l-kla, 2002 (korektorė).
 • Kompiuterinis žodynas „Lietuvių tarmės“. II-oji dalis / Lithuanian dialects. Volume II, Vilnius, LKI leidykla, 2005 (rytų aukštaičių vilniškių tekstai).
 • Tarmių karaokė / Kūrė J. Gruodytė, V. Meiliūnaitė. Vilnius: LKI, 2008 (rytų aukštaičių vilniškių patarmės garsų takelis).
 • Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942 / Sudarė A. Nakienė, R. Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (tarmės redaktorė).
 • Kompiuterinis žodynas „Lietuvių tarmės“. III-oji dalis / Lithuanian dialects. Volume III, Vilnius, LKI leidykla, 2011 (rytų aukštaičių vilniškių tekstai).
 • Kompiuterinis žodynas „Lietuvių tarmės“. III-oji dalis / Lithuanian dialects. Volume III, Vilnius, LKI leidykla, 2011 (rytų aukštaičių vilniškių tekstai).
 • Leksikografija ir leksikologija / Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius, 2006– . (ISBN 978-9955-704-42-3 (įr.). D. 4 [straipsnių rinkinys] / sudarė Ritutė Petrokienė. (Redaktorių kolegijos narė).

 

INTERNETINIŲ MOKSLO SKLAIDOS ŠALTINIŲ PILDYMAS

 

 • Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema LKIIS (https://vlkiis.old.lki.lt): kartotekos duomenų indeksavimas (A lygio ekspertas), metaduomenų analizė ir redagavimas (B lygio ekspertas).
 • LKŽ Naujausių tarminių papildymų kartoteka: 2011–2015 m. per VLKK finansuojamus projektus surinkta ~ 40 800 vnt. leksikos duomenų.
 • Tarmių archyvo fonoteka (ww.old.lki.lt): 2011–2013 m. per VLKK finansuojamus projektus įrašyta ~ 167 val. garso įrašų.
 • Tarmių duomenų bazės pildymas rytų aukštaičių vilniškių medžiaga: patikrinti 34 LKA punktai, apklausti 116 pateikėjai, įrašyta ~165 val. įrašų.
 • Interaktyvios lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazės www.šaltiniai.info pildymas rytų aukštaičių vilniškių tekstais.

 

KITA DARBINĖ VEIKLA

 

 

 • 1998–1999 m. PHARE projekto „Europos Sąjungos teisės aktų vertimas ir redagavimas“ kalbos redaktorė.
 • 2006 m. Vilniaus teisės ir verslo kolegijos „Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas“ kurso dėstytoja.
 • 2009 m. Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) dokumentų redaktorė.

 

Informacija atnaujinta 2015-11-29