Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Gramatikos skyrius

(iki 2015 m.)


P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 234 60 54


1960 m. Lietuvių kalbos ir literatūros institute įkurtas Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos sektorius, kuris ėmėsi sistemingai tirti gramatinę lietuvių kalbos sandarą. Darbui vadovavo Kazys Ulvydas. Nuo 1974 m. iki 1979 m. sektoriuje dirbo Sociolingvistikos grupė. 1976 m., kai į sektorių buvo perkelta Toponimikos grupė, jam vadovauti paskirtas Aleksandras Vanagas. 1990 m., atkūrus savarankišką Lietuvių kalbos institutą, sektorius pertvarkytas į Gramatikos skyrių. Aleksandrą Vanagą išrinkus Instituto direktoriumi ir toponimikos grupę pertvarkius į atskirą Vardyno skyrių, Gramatikos skyriaus vadovu išrinktas Vytautas Ambrazas. Jis šias pareigas ėjo iki 2001 m. Nuo 2001 m. iki 2010 m. pavasario skyriui vadovavo Axel Holvoet, nuo 2010 m. kovo iki 2012 m. - Grasilda Blažienė, nuo 2012 m. iki 2015 m. - Jūratė Pajėdienė.

Be paminėtųjų prof. habil. dr. Vytauto Ambrazo, prof. habil. dr. Axelio Holvoeto ir dabartinių skyriaus darbuotojų (žr. žemiau) Gramatikos skyriuje yra dirbę kolegos Adelė Valeckienė, Nijolė Sližienė, Elena Valiulytė, Stasė Krinickaitė, Kazimieras Garšva, Onutė Romančiuk, Jolanta Gelumbeckaitė, Gintautas Akelaitis, Roma Nikžentaitienė,  Gina Kavaliūnaitė, Jurgis Pakerys, Aurelija Tamulionienė, Markus Roduner.

Nuo 2015 m. dalis darbuotojų perėjo į Bendrinės kalbos tyrimų centrą – Semantikos ir ekonominės lingvistikos grupę.


PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS DARBAI

-  Sintaksinių ryšių tyrimai
-  Gramatinių kategorijų tyrimai
Gramatinių funkcijų tyrimai
- Daiktavardinio junginio tyrimai
Darbiniai naujosios lietuvių kalbos gramatikos tekstai

DARBUOTOJAI
PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatinės sandaros tyrimas
  • Lietuvių kalbos sakinio sandaros raidos tyrimaiLIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS DARBAI

2002-2006 m. prof. habil dr. Axel Holvoet vedamuose  Gramatikos skyriaus seminaruose buvo aktyviai svarstoma naujosios lietuvių kalbos gramatikos koncepcija. Šių svarstymų pagrindu buvo parašyti ir išleisti 4 Lietuvių kalbos gramatikos darbų tomai.

Axel Holvoet,  Artūras Judžentis (red.), 
Sintaksinių ryšių tyrimai, 2003

Pirmojo tomo TURINYS:

7 Pratarmė

11 Axel Holvoet, Artūras Judžentis: Sintaksinių ryšių tipai

37 Loreta Semėnienė: Būdvardžio derinimas

67 Axel Holvoet: Laisvieji predikatyvai ir jų sintaksiniai ryšiai

79 Axel Holvoet: Aktualiosios skaidos problemos

99 Axel Holvoet: Sujungiamieji ir prijungiamieji sakiniai formos  bei funkcijos požiūriu

115  Axel Holvoet, Artūras Judžentis: Sudėtinio prijungiamojo sakinio aprašymo pagrindai

173 Axel Holvoet, Artūras Judžentis: Sujungiamojo  ryšio aprašymo pagrindai
Axel Holvoet, Loreta Semėnienė (red.),

Gramatinių kategorijų tyrimai, 2004


Antrojo tomo TURINYS:

7 Pratarmė

11 Axel Holvoet, Loreta Semėnienė: Linksnio teorijos pagrindai

35  Axel Holvoet, Loreta Semėnienė: Rūšies kategorija: mediumas ir pasyvas

61 Axel Holvoet, Artūras Judžentis: Tranzityvumo samprata

77 Axel Holvoet, Artūras Judžentis: Nuosakos kategorijos struktūra

105 Axel Holvoet: Evidencialumo kategorija

121  Axel Holvoet, Jūratė Pajėdienė: Laiko kategorija ir laiko formos

141 Axel Holvoet, Veslava Čižik: Veikslo priešpriešos tipai
Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.),
Gramatinių funkcijų tyrimai, 2005

Šis straipsnių rinkinys skirtas vientisinio sakinio struktūrai. Dėmesys sutelkiamas į gramatines funkcijas (grammatical relations). Kas turima omenyje kalbant apie „veiksnį“, „papildinį“, „aplinkybę“ ir pan.? Tradiciniai apibrėžimai, kaip ir sintaksinių ryšių tipai, dažnai būna painūs ir prieštaringi. Čia pateiktuose straipsniuose stengiamasi šias sąvokas nuosekliai ir neprieštaringai apibrėžti, atsižvelgiant į semantinio, sintaksinio ir morfosintaksinio lygmenų reiškinius, bet ir nepainiojant skirtingų lygmenų. Patikslinti sintaksinės priklausomybės sąvoką ir atskirti sintaksinę priklausomybę nuo semantinės ir morfosintaksinės padeda pirmas rinkinio straipsnis. Jame formuluojamas sintaksinių ryšių tipų skirstymas sudaro pagrindą viso sakinio aprašui, jis svarbus ir apibūdinant gramatines funkcijas. Tolesniuose straipsniuose iš eilės aptariamos atskiros gramatinės funkcijos. Be to, kritiškai nagrinėjama „beasmenio sakinio“ sąvoka ir aptariami keli intranzityvinių sakinių tipai, kurių semantinė ir sintaksinė interpretacija kelia įvairių įdomių klausimų.


Trečiojo tomo TURINYS:

7 Pratarmė

11 Axel Holvoet, Artūras Judžentis: Sintaksinių ryšių tipai: papildymai ir patikslinimai  [pdf formatu]

35 Axel Holvoet, Loreta Semėnienė: Veiksnio ir tiesioginio papildinio sąvokos  [pdf formatu]

65 Axel Holvoet, Veslava Čižik-Prokaševa: Papildiniai ir aplinkybės  [pdf formatu]

93 Axel Holvoet, Jūratė Pajėdienė: Aplinkybės ir jų tipai  [pdf formatu]

117 Axel Holvoet, Aurelija Tamulionienė: Antriniai predikatyvai  [pdf formatu]

139 Axel Holvoet: Intranzityvinių sakinių tipai: egzistenciniai, lokatyviniai ir posesyviniai sakiniai [pdf formatu]

161 Axel Holvoet, Artūras Judžentis: Beasmeniai sakiniai [pdf formatu]
Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.),

Daikatavardinio junginio tyrimai, 2006

Šiame straipsnių rinkinyje svarstomi daiktavardžio kategorijų, daiktavardinio junginio struktūros, daiktavardinio junginio ir sakinio struktūros sąsajos klausimai.


Ketvirtojo tomo TURINYS:

7  Pratarmė

11  Axel Holvoet, Aurelija Tamulionienė: Apibrėžtumo kategorija  [pdf formatu]

33 Rolandas Mikulskas: Apibrėžiamųjų būdvardžių perspektyva  [pdf formatu]

67 Markus Roduner, Veslava Čižik-Prokaševa: Skaičiaus kategorija [pdf formatu]

101  Axel Holvoet, Loreta Vaičiulytė-Semėnienė: Giminės kategorija [pdf formatu]

121 Jurgis Pakerys: Veiksmo pavadinimo konstrukcija lietuvių kalbos gramatikoje  [pdf formatu]

157  Loreta Vaičiulytė-Semėnienė: Morfosintaksinis posesyvumo žymėjimas: vidinė ir išorinė posesyvumo raiška [pdf formatu]
DARBINIAI NAUJOSIOS LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS TEKSTAI
Paskutinis, ketvirtasis, Lietuvių kalbos gramatikos darbų tomas išėjo 2006 metais. Jo autorių mintys keitėsi ir telkėsi naujai rašomos lietuvių kalbos gramatikos tekstuose. Norėdami, kad jau parašyti tekstai neužsigulėtų stalčiuje, bet sulauktų skaitytojų vertinimų ir galėtų būti patobulinti, naujai rašomų tekstų autoriai nusprendė jų darbinius variantus paskelbti Lietuvių kalbos instituto Gramatikos skyriaus tinklapyje.
Pasiūlymus rašykite šių tekstų autoriams Axel Holvoet Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ir Rolandui Mikulskui Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Tekstus galima rasti čia:

Sintaksinė priklausomybė [pdf formatu]

Gramatinės funkcijos [pdf formatu]

Laisvieji antriniai predikatyvai [pdf formatu]

Būtinieji predikatyvai [pdf formatu]
DARBUOTOJAIVyresnieji mokslo darbuotojai:


Artūras Judžentis. Humanitarinių mokslų daktaras (1995 m.). Disertacija Lyginamosios konstrukcijos senojoje lietuvių kalboje. Skyriuje dirba nuo 1991 m.


Loreta Vaičiulytė-Semėnienė. Humanitarinių mokslų daktarė (2001 m.). Disertacija Lietuvių kalbos būdvardžių valentingumas. Skyriuje dirba nuo 1995 m.

El. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Rolandas Mikulskas. Humanitarinių mokslų daktaras (2001 m.). Disertacija Koreliuotų nominacinių sistemų funkcionavimas lietuvių kalbos tarmėse. Skyriuje dirba nuo 2006 m.

El. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte taiMokslo darbuotojai:


Jūratė Pajėdienė. Humanitarinių mokslų daktarė (2012 m.). Disertacija Senosios lietuvių kalbos sudėtiniai prijungiamieji  laiko sakiniai. Skyriuje dirba nuo 1990 m.

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Veslava Čižik-Prokaševa. Humanitarinių mokslų daktarė (2011 m.). Disertacija Lietuvių kalbos linksnių hierarchija. Skyriuje dirba nuo 2003 m.

El. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte taiJaunesnieji mokslo darbuotojai:


Ilja Seržants. Humanitarinių mokslų daktaras (2011 m. disertacija Kausativ im Tocharischen; 2012 m. disertacija Aspects of non-prototypical subjects: synchrony, diachrony and areality). Skyriuje dirba nuo 2005 m.

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai