Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS

Gramatikos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas

Darbo tel. (8 ~ 5) 234  60 54


Knygos:

 • Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos / Балты и славяне: пересечения духовных культур, sudarė ir redagavo Tatjana Civjan, Marija Zavjalova ir Artūras Judžentis / составители и редакторы Татьяна Владимировна Цивьян, Мария Вячеславовна Завьялова и Артурас Юджентис, Vilnius: Versmė, 2014, 428 p., ISBN 978-9955-589-99-0.
 • Lietuvių kalbos gramatinės kategorijos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, 242 p., ISBN 978-609-459-148-8.
 • Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos, Tarptautinės mokslo konferencijos akademikui Vladimirui Toporovui atminti pranešimų tezės, sudarė ir redagavo Tatjana Civjan, Artūras Judžentis, Marija Zavjalova, Vilnius, 2011 m. rugsėjo 14–16 d., Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės Žinios“, 2011, 85 p., ISBN 978-9986-18-202-3.
 • Danielius Kleinas ir jo epocha, parengė Artūras Judžentis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 267 p. ISSN 1648-3294; 9, ISBN 978-9955-33-658-7 (Bibliotheca Archivi Lithuanici 9).
 • Pietro Umberto Dini, Baltų filologijos studijos: Rinktiniai straipsniai, 1991–2007, parengė Artūras Judžentis, sudarė Vytautas Ambrazas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 404 p., ISBN 978-609-411-054-2.
 • Kalba ir žmonės, sudarė ir redagavo Artūras Judžentis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 267 p., ISBN 978-9955-33-486-6.
 • Sintaksinių ryšių tyrimai, redagavo Axelis Holvoetas, Artūras Judžentis, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, 216 p., ISBN 978-9986-66-851-4 (Lietuvių kalbos gramatikos darbai 1).
 • Eigminas. Kas yra bachuras (Žodžių istorijos etiudai), sudarė ir redagavo Artūras Judžentis, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, 116 p., ISBN 978-9986-66-842-8.
 • Homo sum. Žodžiai Kazimierui Eigminui, sudarė Klaudijus Driskius, Artūras Judžentis, Venantas Mačiekus; redagavo Kostas Aleksynas, Artūras Judžentis, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1998, 297 p., ISBN 978-9986-66-818-3.Mokslo straipsniai:

 • Žodžio vienok dalia. Bendrinė kalba 87, 2014, www.bendrinekalba.lt, ISSN 2351-7204. 
 • „Visos upės inteka mariosna, o tečiau marios nepatvįsta“. Žodžio tečiau vartojimas Konstantino Sirvydo „Punktuose sakymų“, Leksikografija ir leksikologija 3: Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha, Lietuvių kalbos institutas, 2013, p. 283–293.
 • 1605 m. katekizmo aiškinamieji sakiniai. Baltistica 45-1, 2010, 65–80.
 • Vietos galininkas. Gimtoji kalba 10, 2010, 3–11. [Su Agne Antanaityte.]
 • Dėl šalutinių priežasties sakinių su jungtuku jog. Kalbos kultūra 82, 2009, 77–90.
 • Ledesmos katekizmo lietuviško vertimo (1605) laiko ir sąlygos sakiniai. Baltu filoloģija 18-1/2, 2009, 93–111.
 • Lyginamosios konstrukcijos 1647 m. Ewangelie polskie y litewskie vertime. Baltistica XLIII (1), 2008, 71–89. [Su Milda Lučinskiene.]
 • Anwendung der Valenztheorie in der litauischen Sprachforschung. Res Balticae 11, 2007, 59–70.
 • Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) sudėtiniai prijungiamieji priežasties sakiniai. Baltu filoloģija 15-1/2, 2006 [2007], 27–40. [Su Jūrate Pajėdiene.]
 • Daukšos Katekizmo (1595) lyginamieji sakiniai. Acta Linguistica Lithuanica 53, 2005, 23–31. [Su Jūrate Pajėdiene.]
 • Beasmeniai sakiniai ir beasmeniškumo sąvoka. A. Holvoet, R. Mikulskas (red.). Gramatinių funkcijų tyrimai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 161–179. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai 3.) [Su A. Holvoetu.]
 • Sintaksinės priklausomybės tipai: papildymai ir patikslinimai. A. Holvoet, R. Mikulskas (red.). Gramatinių funkcijų tyrimai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 11–38. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai 3.) [Su A. Holvoetu.]
 • Mikalojaus Daukšos katekizmo (1595) sudėtiniai prijungiamieji vietos ir laiko sakiniai. Baltu filoloģija 14-1, 2005, 53–65. [Su Jūrate Pajėdiene.]
 • Šalutiniai daiktavardiniai 1647 m. evangelijų sakiniai. Baltistica 39-2, 2004, 259–267.
 • Tranzityvumas. A. Holvoetas, L. Semėnienė (red.). Gramatinių kategorijų tyrimai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai 2.) [Su A. Holvoetu.]
 • Nuosakos kategorija ir modalumas. A. Holvoetas, L. Semėnienė (red.). Gramatinių kategorijų tyrimai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai 2). [Su A. Holvoetu.]
 • Sujungiamojo ryšio aprašymo pagrindai. A. Holvoetas, A. Judžentis (red.). Sintaksinių ryšių tyrimai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, 173–198. [Su A. Holvoetu.]
 • Sudėtinio prijungiamojo sakinio aprašymo pagrindai. A. Holvoetas, A. Judžentis (red.). Sintaksinių ryšių tyrimai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, 115–172. [Su A. Holvoetu.]
 • Sintaksinių ryšių tipai. A. Holvoetas, A. Judžentis (red.). Sintaksinių ryšių tyrimai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, 11–35. [Su A. Holvoetu.]
 • Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) sudėtiniai aiškinamieji sakiniai. Acta Linguistica Lithuanica 47, 2002, 19–29.
 • Naujas žvilgsnis į lietuvių kalbos daiktavardžių giminės kategoriją. Acta Linguistica Lithuanica 46, 2002, 39–47.
 • Žodžių tvarkos tipologija lietuvių kalbotyroje. Baltu filoloģija 11-1, 2002, 37–42.
 • Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) sudėtiniai sujungiamieji sakiniai. Acta Linguistica Lithuanica 45, 2001, 63–92. [Su Jūrate Pajėdiene.]


Recenzijos, analitinės apžvalgos:


 • Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.). Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška. Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis“, 2009, 202 (+2) p., ISBN 978-9955-33-466-8 [Acta Salensia 1]. – Kalbos kultūra 82, 2009, 337–342.
 • Giuliano Bonfante. Baltistikos raštai = Scritti baltistici. Parengė Pietro U. Dini ir Bonifacas Stundžia. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 259 p. – Baltu filoloģija 18-1/2, 2009, 139–142.
 • Eglė Bukantytė, Martino Lutherio Naujojo Testamento (1522–1546) įtaka Jono Bretkūno Naujojo Testamento vertimui (1579–1580) sintaksės aspektu. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007, 260 (+4) p., ISBN 978-9955-18-260-3 – Archivum Lithuanicum 10, 2008, 237–248.
 • Zigmas Zinkevičius. Krikščionybės ištakos Lietuvoje: Rytų krikščionybė vardyno duomenimis, Vilnius: Katalikų akademijos leidykla, 2005, 112 p. – Baltu filoloģija 16-1/2, 2007, 157–164.
 • Jolanta Gelumbeckaitė. Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Biblijos Evangelijoje pagal Luką. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, 300 p. (Opera linguistica Lithuanica 1.) – Baltu filoloģija 13-1, 2004, 155–159.
 • Vytautas Kardelis. Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003, 195 p. (Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto mokslo darbai.) – Baltu filoloģija 13-2, 2004, 151–155.
 • Lietuvių kalbotyra 2003-aisiais metais: Lietuvoje išleisti darbai. Acta Linguistica Lithuanica 51, 2004, 125–139.
 • Lietuvių kalbotyra 2002-aisiais metais: Lietuvoje išleisti darbai. Acta Linguistica Lithuanica 49, 2003, 153–170.
 • X. D. K. P. S. lietuvių kalbos gramatika: XIX amžiaus pradžia. Parengė Giedrius Subačius, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, 368. (Bibliotheca Archivi Lithuanici 3.) – Baltistica 37-2, 2002 (2003), 360–366.
 • Giedrius Subačius. Kalikstas Kasakauskis: bendrinės kalbos konjunktūra, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001 (Bibliotheca Archivi Lithuanici 1). – Baltu filoloģija 11-2, 2002 (2003), 111–114.
 • Jonas Bretkūnas. Giesmes Duchaunas ir kitos 1589 metų liturginės knygos: tekstai ir jų šaltiniai. Leidinį parengė filol. dr. Guido Michelini, Parmos universiteto (Italija) ordinarinis profesorius, Vilnius: Baltos lankos, 2001, 301 p. – Baltu filoloģija 11-2, 2002 (2003), 101–105.
 • Lietuvių kalbotyra 2001 metais: Lietuvoje išleisti darbai. Acta Linguistica Lithuanica 47, 2002, 149–164.
 • Vaidotas Rimša. Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001. (Bibliotheca Archivi Lithuanici 2). –Baltistica 36-2, 2002 (2001), 325–327.