Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Prof. habil. dr. DANGUOLĖ MIKULĖNIENĖ

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja

Lietuvių kalbos instituto Tarybos pirmininkė

Darbo tel. (8 ~ 5) 263 77 72

 

Gimė 1952 09 11 Kaune, dr. (1987), doc. (1990). 1975 m. baigė Vilniaus universitetą. 1975–1990 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame institute (dabar – Šiaulių universitetas). Nuo 1990 m. dirba Lietuvių kalbos institute. 1992–1995 m. – Kalbos komisijos sekretorė, 1995–1998 m. – pirmininko pavaduotoja, 1998–2002 m. – pirmininkė.

Disertacija – „Dabartinės lietuvių kalbos galūninių vedinių metatonija“ (1987). Išleido knygeles „Kalbėkime taisyklingai: Svarbesnių klaidų taisymai“ (1988; 1990), „Kaip nereikia kalbėti“ (1991). Parengė studijų kursų: „Lietuvių kalbos kirčiavimas“ (1981), „Metatonija“ (1982). Viena lietuvių kalbos vadovėlio pradinio mokymo specialybės studentams „Lietuvių kalba 1: Leksikologija, fonetika, akcentologija, dialektologija, rašyba“ (1995) autorių. Sudarė „Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programos“ dalis „Morfologija“ (su K. Morkūnu, 1995) ir „Kirčiavimas“ (su B. Stundžia, 1996). Parengė leidinį „Dieveniškių šnektos tekstai“ (su K. Morkūnu, 1997). Parašė knygą „Lietuvių kalbos kirčiavimas: Mokinio knyga“ (1997). Sudarė teisės aktų rinkinį „Lietuvos Respublikos valstybinė kalba“ (su J. Palionyte, 1997). Paskelbė straipsnių istorinės ir tarmių akcentologijos bei fonologijos klausimais, rašo apie lietuvių kalbos dėstymą, kalbos kultūrą, valstybinės kalbos reikalus.

 

I. KNYGOS, STRAIPSNIAI, RECENZIJOS, MOKSLINIŲ PRANEŠIMŲ TEZĖS

 

1980

 

1.      Mikulėnienė D. Kirčiuočių mokymas // Tarybinė mokykla. – 1980, Nr. 8, p. 27–29. 

 

1981

 

2.      Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos kirčiavimas : metodiniai nurodymai studentams. – Šiauliai : Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 1981. – 42 p. – Bibliogr.: p. 40–41 (9 pavad.).

3.      Mikulėnienė D. Priegaidžių kaita ir pirminių veiksmažodžių kirčiavimas. – Santr. rus. – Bibliogr. str. gale (11 pavad.) // Kalbotyra. – T. 32, Nr. 1 (1981), p. 62–65.

 

1982

 

4.      Mikulėnienė D. Kirtis ir priegaidė semantiniu aspektu (priesaginių asmenvardžių kirčiavimas) // Sintaksės ir semantikos klausimai : respublikinės mokslinės konferencijos, skirtos TSRS įkūrimo 60-mečiui, pranešimų tezės, 1982 m. spalio 4–5 d. – Šiauliai, 1982. – P. 91.

5.      Mikulėnienė D. Metatonija : paskaitų konspektas. – Vilnius : Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Leidybos redakcinė taryba, 1982. – 45 p. – Bibliogr.: p. 38–44 (80 pavad.).  

 

1983

 

6.      Mikulėnienė D. Metatonija ir balsių kaita galūnių vediniuose (morfologiniu aspektu) // Mokomojo ir auklėjamojo proceso optimizavimas : mokslinės-metodinės konferencijos, skirtos K. Preikšo gimimo 80-osioms metinėms, pranešimų tezės, 1983 m. lapkričio 17–18 d. – Šiauliai, 1983. – P. 182–183. 

 

1984

 

 7.      Mikulėnienė D. Metatonija morfonologijos aspektu. – Bibliogr. str. gale (9 pavad.) ir išnašose (4 pavad.) // Jaunųjų filologų darbai. – Vilnius, 1984. – T. 1: Sinchroninė ir diachroninė lietuvių filologija. – P. 65–71.  

 

1986

 

 8.      Mikulėnienė D. Metatonija galūninės darybos daiktavardžiuose (formos ir turinio aspektas). – Bibliogr.: p. 147–148 (14 pavad.) // Jaunųjų filologų darbai. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 143–148.  

 

1987

 

 9.      Mikulėnienė D. Darbais vainikuotas : [apie K. Župerką] // Raudonoji vėliava. – Šiauliai, 1987, kovo 4, p. 3.

10.      Микуленене Д. С. Явленя метатонии в именных флективных образованиях современного литовского языка : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 10.02.15. – балтийские языки. – Вильнюс, 1987. – 25 p.

11.      Микуленене Д. С. Явленя метатонии в именных флективных образованиях современного литовского языка : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 10.02.15 – балтийские языки / научный руководитель – доктор A. C. A. Гирдяниc : консультант по вопросам акцентологии A. M. Лaйгoнайтe. – Вильнюс, 1987. – 207 p.

 

1988

 

12.      Mikulėnienė D. Kaip kalbėsime apie lietuvių kirčiavimą. – Rec. kn.: Vitkauskas V. Ar sunkus lietuvių kirčiavimas. Vilnius : Mokslas, 1988 // Pergalė. – 1989, Nr. 4, p. 176–178. 

13.      Mikulėnienė D., Stundžia B. Prozodinės kaitos dūriniuose // Pedagoginių institutų studentų mokymo metodikos tobulinimas aukštosios mokyklos pertvarkymo sąlygomis : mokslinės-metodinės konferencijos [...] pranešimų tezės, 1988 m. spalio 13–14 d. – Šiauliai, 1988. – P. 199–201. 

14.      Микуленене Д. С. Моделирование морфонологических чередований в изучении словообразования современного литовского языка // Republikāniskā zinātniski metodiskā konference „Literatūrzinātne un valodniecība skolēnu un studentu humanitārajā audzināšanā“ : referātu tēzes, 1988. gada 7.–8. decembrī. – Rīga, 1988. – P. 83–84.

  

1989

 

15.      Mikulėnienė D. Kaip išmokti kirčiuoti : praktinės kirčiavimo taisyklės. Šiauliai : Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerija, Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 1989. – 54 p. 

16.        Mikulėnienė D. Metatonija morfonologijos požiūriu. – Santr. rus. – Bibliogr. p. 50–51 (22 pavad.) ir išnašose (11 pavad.) // Kalbotyra. – T. 40, Nr. 1 (1989), p. 45–51. 

 

17.      Mikulėnienė D. Prisiminkime lietuvių kalbininką : P[rano] Skardžiaus 90-mečiui // Šiaulių naujienos. – 1989, bal. 15, p. 3.

 18.      Stundžia B., Mikulėnienė D. Dūrinių kirčiavimo dėsningumai. – Santr. angl. – Bibliogr. p. 89–90 (17 pavad.) ir išnašose (7 pavad.) // Kalbotyra. – T. 40, Nr. 1 (1989), p. 83–90.  

 

1990

 

 

19.       Mikulėnienė D. Demokratija, filosofas ir pliuralizmas – kaip kirčiuojame? // Laikas ir įvykiai. – 1990, Nr. 11, p. 32.

  

1991

 

20.      Mikulėnienė D. Ypatingas Sosiūro ir Fortunatovo dėsnio atvejis? // VI tarptautinis baltistų kongresas : pranešimų tezės, 1991 m. spalio 2–4 d. – Vilnius, 1991. – P. 62.

  

1992

 

21.  Firmų vardų darymo taisyklės / [su D. Mikulėnienės prierašu] // Lietuvos aidas. – 1992, geg. 19, p. 9. 

22.  Mikulėnienė D. Dėl Didvyčių kaimo vardo. – (Kronika) // Gimtoji kalba. – 1992, Nr. 12, p. 18–19. 

23.  Mikulėnienė D. Dialektologų vasaros darbai ir žiemos rūpesčiai // Gimtoji kalba. – 1992, Nr. 1, p. 18–20. 

24.  Mikulėnienė D. Kaip taisyklingai kirčiuojamas žodis kaina. – (Klausimų kertelė) // Gimtoji kalba. – 1992, Nr. 8/9, p. 15. 

25.  Mikulėnienė D. Kaip taisyklingai kirčiuoti – prezdiumas ar prezidiùmas, kòstiumas ar kostiùmas? – (Klausimų kertelė) // Gimtoji kalba. – 1992, Nr. 7, p. 10–11; Pasaulio lietuvis. – Cleveland, 1993, Nr. 2/280, p. 26–27. 

26.  Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos komisijoje : [dėl firmų vardų darymo taisyklių] // Klaipėda. – 1992, bal. 9, p. 4.

 

27.  Mikulėnienė D. Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo tendencijos. – Bibliogr. išnašose (2 pavad.) // Kalbos kultūra. – Sąs. 63 (1992), p. 75–79.  

28.  Mikulėnienė D. Priegaidžių raidos klausimu // Jono Kazlausko diena : istorinės gramatikos dalykai : konferencijos programa ir tezės, 1992 m. lapkričio 7 d. – Vilnius, 1992. – P. 13–14.  

29.  Mikulėnienė D. Priešdėlio *pā- kirčiavimo raida išvestiniuose daiktavardžiuose // Lietuvių kalbos tarmės ir jų tyrinėjimai : praeitis ir dabartis : Antanui Saliui (1902 07 21–1972 07 31) paminėti : konferencijos pranešimų tezės, 1992 m. lapkričio 5–6 d. – Vilnius, 1992. – P. 12–13. 

30.  Mikulėnienė D. Rec. kn.: Pakerys A. Tarptautinių žodžių kirčiavimas. Kaunas : Šviesa, 1991 // Gimtoji kalba. – 1992, Nr. 12, p. 9–10.  

31.  Mikulėnienė D., Rosinas A. Baigiant diskusiją dėl tarybų ir sovietų // Gimtoji kalba. –1992, Nr. 12, p. 6.  

32.  Mikulėnienė D. Sisteminis kirčiavimo mokymas X klasėje // Lietuvių kalba mokykloje / sudarė A. Šoblinskas. – Kaunas, 1992. – Kn. 4, p. 21–39. 

33.  Mikulėnienė D. Svarstė Valstybinė lietuvių kalbos komisija : [dėl Lietuvos lenkų pavardžių ir vardų rašymo] // Tiesa. – 1992, kovo 17, p. 5. 

 34.  Mikulėnienė D. Viešosios kalbos atžanga // Gimtoji kalba. – 1992, Nr. 2, p. 2–3.

 

1993

 

35.  Mikulėnienė D. Dėl pietų aukštaičių ir rytų vilniškių akcentinių paradigmų mišimo // Lietuvių kalba : tyrėjai ir tyrimai : Jurgiui Geruliui (1888 08 13–apie 1945) paminėti : konferencijos pranešimų tezės, 1993 m. spalio 20–22 d. – Vilnius, 1993. – P. 21–22. 

36.  Mikulėnienė D. Dviskiemenio kamieno darinių kirčiavimas // Kalbos kultūra. – Sąs. 65 (1993), p. 72–74, 83–84. 

37.  Mikulėnienė D. Kirčiavimo variantai normos ir sistemos požiūriu // Lietuvių kalba : studijos ir mokymas : konferencijos, įvykusios 1993 m. gruodžio 15–16 d., pranešimų tezės. – Vilnius, 1993. – P. 21. 

38.  Mikulėnienė D., Miliūnaitė R. Į pagalbą valstybinei kalbai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Įvairių formų vartojimo klaidos. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka // Gimtoji kalba. – 1993, Nr. 3, p. 14–18. 

39.  Mikulėnienė D., Miliūnaitė R. Į pagalbą valstybinei kalbai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Neteiktini vertiniai // Gimtoji kalba. – 1993, Nr. 7, p. 23–27. 

40.  Mikulėnienė D., Miliūnaitė R. Į pagalbą valstybinei kalbai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Prielinksnių vartojimo klaidos // Gimtoji kalba. – 1993, Nr. 6, p. 15–19. 

41.  Mikulėnienė D., Miliūnaitė R. Į pagalbą valstybinei kalbai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Žodžių sandaros klaidos // Gimtoji kalba. – 1993, Nr. 1, p. 19–25. 

42.  Mikulėnienė D. Priegaidžių defonologizacijos tendencijos Gervėčių tarmėje. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale (25 pavad.) // Lietuvių kalbotyros klausimai. – T. 30 (1993), p. 95–104.

 43.  Mикуленене Д. Сопоставление фонологических систем гласных на матеpиале литовского, белоpусского и польского говоpов литовского-белоpусского погpаничья // Белоpуска-pуска-польскае супастауляльнае мовазнауства : матеpиалы Дpyгой мiжнаpодной навуковай канфеpенции 5–6 лютага 1993 г. – Вiцебск, 1993. – P. 96–100.

 

1994

 

44. Mikulėnienė D. Antano Salio 90-mečiui skirta konferencija // Baltistica. – T. 28, sąs. 1 (1994), p. 119–120. 

45.  Mikulėnienė D. Bendrinės lietuvių kalbos normos sistemos požiūriu // Kultūra: bendroji ir tautiškoji : mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. – Kaunas, 1994. – P. 156–157. 

46.  Mikulėnienė D. Dėl įvardžiuotinių būdvardžių kirčiavimo raidos. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose  // Baltistica. – Priedas IV (1994), p. 106–108. 

47.  Mikulėnienė D. Dėl o-kamienių daiktavardžių raidos // Lietuvių kalba : tyrėjai ir tyrimai : Pranui Skardžiui (1899 03 26–1975 12 18) paminėti : konferencijos pranešimų tezės, 1994 m. spalio 27–28 d. – Vilnius, 1994. – P. 17–18. 

48.  Mikulėnienė D. Dėl *t, *d raidos pietinėse aukštaičių tarmėse // Jono Kazlausko diena : istorinės gramatikos dalykai : konferencijos programa ir tezės, Vilnius, 1994 m. lapkričio 4 d. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1994, p. 12–13. 

49.  Mikulėnienė D. Kodėl žmonės nevienodai kirčiuoja – pagálba ir pãgalba, parodà, pãroda ir paróda, pastráipa ir pãstraipa  arba pastraipà. – (Klausimų kertelė) // Gimtoji kalba. – 1994, Nr. 3, p. 16. 

50.  Mikulėnienė D. Laiko prijungiamųjų sakinių jungiamieji žodžiai : (remiantis Lietuvių kalbos atlaso medžiaga) // Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai : skiriama Antanui Jakuliui (1939–1984) paminėti : mokslinės konferencijos medžiaga, pranešimai, tezės. – Klaipėda, 1994. – P. 10–11. 

51.  Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos komisijos posėdis : [dėl aukščiausių valstybės valdžios įstaigų pavadinimų rašymo] // Tiesa, 1994, geg. 13, p. 7.   

52.  Mikulėnienė D. Linksniuojamųjų priešdėlio *pa- vedinių kirčiavimas. – Santr. vok. – Bibliogr. str. gale (41 pavad.) // Lietuvių kalbotyros klausimai. – T. 34 (1994), p. 118–129.  

53.  Mikulėnienė D. Priesagos -alas daiktavardžių kirčiavimo ypatybės. – Santr. rus. – Bibliogr. išnašose (15 pavad.) // Baltistica. – T. 27, sąs. 2 (1994), p. 77–81.

 54.  Mikulėnienė D. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbo kryptys (1992 m. sausis–1993 m. balandis). – Bibliogr. išnašose (8 pavad.) // Kalbos kultūra. – Sąs. 66 (1994), p. 18–24.

55.  Mikulėnienė D., Žeižienė J. Priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimas morfonologijos požiūriu. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale (21 pavad.) // Kalbotyra. – T. 43, Nr. 1 (1994), p. 65–76.

 

1995

 

56.      Lietuvių kalba : leksikologija, fonetika, akcentologija, dialektologija, rašyba : vadovėlis aukštųjų mokyklų pradinio mokymo pedagogikos ir specialiosios pedagogikos specialybių studentams / J. Barauskaitė, G. Čepaitienė, D. Mikulėnienė, J. Pabrėža, R. Petkevičienė. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. – D. 1. – 336 p. – Bibliogr.: p. 326–329 (105 pavad.). 

57.      Mikulėnienė D. Dėl metatonijos varna : varnas tipo daiktavardžiuose // VII starptautiskais baltistu kongress : referātu tēzes, 1995. g. 13.–15. jūnijā. – Rīga, 1995. – P. 76–77. 

58.      Mikulėnienė D. Dėl reikšmės skolinių atrankos // Jono Jablonskio konferencija „Kalbos kultūros diegimo praktika ir metodika“ : akademiko Kazio Ulvydo 85-erių metų jubiliejui : pranešimų tezės, 1995 m. lapkričio 9 d. – Vilnius, 1995. – P. 8.  

59.      Mikulėnienė D. Dėl veiksmažodžių ir veiksmažodinių daiktavardžių priešdėlių kirčiavimo raidos // Lietuvių kalba : tyrėjai ir tyrimai : pirmosios lietuviškos knygos – Mikalojaus Daukšos Katekizmo – Didžiojoje Lietuvoje (Vilniuje 1595) 400 metų sukakčiai paminėti : konferencijos pranešimų tezės, 1995 m. spalio 25–26 d. – Vilnius, 1995. – P. 23–25.  

60.      Mikulėnienė D. Sisteminiai kirčiavimo variantai morfologijos požiūriu // Leksikografijos problemos : semantika, etimologija, tarminių faktų pateikimas, žodynų sudarymo principai : K. Būgos 115-osioms ir J. Balčikonio 110-osioms gimimo metinėms : konferencijos pranešimų tezės, 1995 m. kovo 16–17 d. – Vilnius, 1995. – P. 28–29. 

61.      Mikulėnienė D. Tarmės garsyno ypatybės. – Bibliogr.: p. 523 (2 pavad.) // Dieveniškės / sudarė V. Mačiekus. – Vilnius, 1995. – P. 448–455.  

62.      Mikulėnienė D. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla (1993 m. gegužė–1994 m. birželis) – Bibliogr. išnašose (6 pavad.) // Kalbos kultūra. – Sąs. 67 (1995), p. 8–14.  

63.      Mikulėnienė D. Variantai normos ir sistemos požiūriu. – Bibliogr. išnašose (3 pavad.) // Kalbos kultūra. – Sąs. 67 (1995), p. 36–39. 

64.      Микуленене Д. Нейтрализация оппозиции слоговых интонаций литовского языка в говорах балто-славянского пограничъя // Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodnosłowiańskim. – Białystok : Uniwersitet Warszawski Filia w Białymstoku, 1995. – P. 181–186.

  

1996

 

65.  Mikulėnienė D. Dėl linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantų pietinėse aukštaičių tarmėse. – Santr. vok. – Bibliogr. str. gale (41 pavad.) // Lietuvių kalbotyros klausimai. – T. 36 (1996), p. 148–155.  

66.  Mikulėnienė D. Dėl prijungiamųjų jungtukų kad ir ka santykio // Lietuvių kalba : tyrėjai ir tyrimai : pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti : konferencijos pranešimų tezės, 1996 m. spalio 23–24 d. – Vilnius, 1996. – P. 26–27. 

67.  Mikulėnienė D. Einwirkung der slawischen Sprachen auf die Lautstruktur der peripheren litauischen Mundarten. – Bibliogr. str. gale (27 pavad.) ir išnašose (21 pavad.) // Linguistica Baltica. – Kraków. – 5/6 (1996–1997), p. 57–67.  

68.  Mikulėnienė D. Kalbos tvarkyba : norminimas ir administravimas // Lietuvių kalbos tvarkyba: teorinės ir praktinės problemos : seminaro tezės, 1996 m. balandžio 25 d. – Vilnius, 1996. – P. 18. 

69.  Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos išsaugojimas integruojantis į Vakarų Europą. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose  // Lietuvos mokslas. – T. 4, Nr. 11 (1996), p. 41–44.  

70.  Mikulėnienė D. Pastabos dėl Lietuvos Respublikos tautinių bendrijų įstatymo projekto // Voruta. – 1996, Nr. 6, p. 1, 2. 

71.  Mikulėnienė D. Politikams taisyklinga kalba nepasiekiama? // Lietuvos rytas. – 1996, spal. 30, p. 6. 

72.  Mikulėnienė D. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla (1994 m. gegužė–1995 m. gegužė). – Bibliogr. išnašose (10 pavad.) // Kalbos kultūra. – Sąs. 68 (1996), p. 18–23.

 73.  Problemos dėl pavardžių rašybos : [D. Mikulėnienės nuomonė dėl lenkiškų pavardžių rašymo] // Draugas. – Chicago, 1996, liep. 17, p. 1. 

 

1997

 

74.  Mikulėnienė D. Dėl cirkumfleksinės metatonijos dūriniuose // VIII tarptautinio baltistų kongreso „Baltų kalbos XVI ir XVII amžiuje“ pranešimų tezės, 1997 m. spalio 7–9 d. – Vilnius, 1997. – P. 99–100. 

75.  Mikulėnienė D. Iš Žaslių bei Paparčių šnektų bei jų tyrimo istorijos. – Bibliogr. išnašose (12 pavad.) // Paparčių ir Žaslių apylinkės / sudarė J. Mačiokienė. – Kaišiadorys, 1997. – P. 351–363.  

76.  Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos kirčiavimas : mokinio knyga. – Vilnius : Baltos lankos, 1997. – 80 p. – (Švietimas Lietuvos ateičiai).  

77.  Mikulėnienė D., Morkūnas K. Dieveniškių šnektos tekstai. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1997. – 192 p. 

78.  Mikulėnienė D., Palionytė J. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla (1995 m. birželis–1996 m. rugpjūtis) // Kalbos kultūra. – Sąs. 69 (1997), p. 101–109. 

79.  Mikulėnienė D. Valstybinės kalbos taisyklingumo administracinė priežiūra // Jono Jablonskio konferencija : kalbos kultūra: tradicija ir dabartis : pranešimų tezės, 1997 m. spalio 3 d. – Vilnius, 1997. – P. 14–16.

  

1998

 

 

80.  Leskauskaitė A., Mikulėnienė D. Dėl priebalsių t’, d’ ir k’, g’ mišimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių tarmėse // Baltistica. – T. 33, sąs. 1 (1998), p. 95–102.  

81.  Mikulėnienė D. Dėl cirkumfleksinės metatonijos lietuvių kalbos dūriniuose // Baltistica. – T. 33, sąs. 1 (1998), p. 59–64.  

82.  Mikulėnienė D. Dėl priesagos -iškas, -a būdvardžių kirčiavimo raidos // Lietuvių kalba : tyrėjai ir tyrimai : Kazimiero Jauniaus 150-osioms gimimo ir 90-osioms mirties metinėms paminėti : konferencijos pranešimų tezės, 1998 m. spalio 22–23 d. – Vilnius, 1998. – P. 31–32. 

83.  Mikulėnienė D. Le lituanien dans le contexte de l’integration europeene // Terminogramme : bulletin de recherche et d’information en amenagement linguistique et en terminologine. – Quebec, 1998, juillet, p. 199–210.  

84.  Mikulėnienė D. Kalbos atgimimo dešimtmečio pamokos // Kalbos tvarkyba: tradicija ir dabartis : seminaro tezės, 1998 m. lapkričio 19 d. – Vilnius, 1998. – P. 19–20. 

85.  Mikulėnienė D. Kalbos kultūra ir kalbos ekologija // Jono Jablonskio konferencija : nauji kalbos reiškiniai ir jų vertinimas : pranešimų tezės, 1998 m. spalio 9 d. – Vilnius, 1998. – P. 12–13.  

86.  Mikulėnienė D. Kalbos mokėjimo kategorijos // Vilniaus balsas. – 1998, rugpj. 14, p. 6.

87.  Mikulėnienė D. Konsultuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija // Vilniaus balsas. – 1998, rugpj. 7, p. 6.

88. Mikulėnienė D. Mūsų kalba ir jos sesės // Vilniaus balsas. – 1998, lapkr. 20, p. 1. 

89.  Mikulėnienė D. Valstybinės kalbos statusas de jure ir de facto: jo įgyvendinimo ir tvarkybos problemos // Valstybinė kalba ir integracija (Estija, Latvija, Lietuva) : seminaro tezės, 1998 m. vasario 11–12 d. – Vilnius, 1998. – P. 7–8.

  

1999

 

90.  Mikulėnienė D. Dėl priesaginių daiktavardžių kirčiavimo raidos // Tarptautinės konferencijos „Mikalojus Daukša ir jo laiko kultūros kontekstas“ : programa ir pranešimų tezės, 1999 m. spalio 21–22 d. – Vilnius, 1999. – P. 31–32.  

91.  Mikulėnienė D. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programa ir jos reikšmė lituanistikai // Lituanistika: tradicijos, dabartis, perspektyvos : mokslinės konferencijos, skirtos Lituanistikos instituto įsteigimo 60-mečiui paminėti, pranešimai, 1999 m. kovo 9 d. – Vilnius, 1999. – P. 60–87. 

92.  Mikulėnienė D. Svetimžodis svetimžodžiui nelygu // Dienovidis. – Kaunas, 1999, Nr. 23, p. 5, 9. 

93.  Mikulėnienė D. Tarptautinių žodžių lietuviškų atitikmenų atrankos kriterijai // Pranas Skardžius – bendrinės kalbos teoretikas ir ugdytojas : seminaro tezės, 1999 m. kovo 25 d. – Vilnius, 1999. – P. 16–17.

94.  Mikulėnienė D. Tarptautinių žodžių lietuviškų atitikmenų paieškos ir atrankos principai. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale (8 pavad.)  // Humanistica. – 1999, Nr. 4, sąs. 6, p. 69–71.  

95.  Mikulėnienė D. Viešoji kalba : norma ir vartosena // Jono Jablonskio konferencija : normų kaita ir vartosena : pranešimų tezės, 1999 m. spalio 7 d. – Vilnius, 1999. – P. 11–12.

 

  2000    

 

96.  Mikulėnienė D. Bendrieji terminų žodynų rengimo reikalavimai // Kultūros aktualijos. – 2000, Nr. 3, p. 24–25.  

97.  Mikulėnienė D. Dėl cirkumfleksinės metatonijos lietuvių ir latvių kalbose // Starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodas laikmetu griežos“ : referātu tēzes, 03.10.2000–06.10.2000. – Rīga, 2000. – P. 201–202.  

98.  Mikulėnienė D. Elitinė kalba – bendrinės kalbos ugdymo kryptis // Kalbos aktualijos. –  Šiauliai. – Nr. 6 (2000), p. 38–41. 

99.  Mikulėnienė D. Kaip rašomi vardai // Dienovidis. – Kaunas, 2000, Nr. 15, p. 13. 

100.  Mikulėnienė D. Kalba ir valstybė // XI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : tezių rinkinys, 2000 m. birželio 21–26 d. – Vilnius, 2000. – P. 9.

101.  Mikulėnienė D. Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje: dabartis ir perspektyvos. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose (4 pavad.) // Informacinė visuomenė Lietuvoje : padėtis ir perspektyvos : 1999 m. lapkričio 9 d. Lietuvos mokslų akademijos sesijos-konferencijos pranešimų medžiaga. – Kaunas, 2000. – P. 54–58. 102.  Mikulėnienė D. Sardzē pie savas dzimtās valodas sliekšņa // Latvijas vēstnesis. – Rīga, 2000, Nr. 123/124, p. 1, 4. 103.  Mikulėnienė D., Sinkevičiūtė J. Valstybinė kalba – lietuvių kalba : (Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras, I dalis) // Valstybė ir teisė. – 2000, Nr. 4/6, p. 100–106.

104.  Mikulėnienė D. Viešosios kalbos tvarkyba ir norminamoji praktika // Teisės kalba : taisyklingumas ir stilius : konferencija : pranešimų tezės, 2000 m. gegužės 30 d. – Vilnius, 2000. – P. 19–20.

 

2001

 

105.      Mikulėnienė D., Žalkauskas V. Kompiuterinės teksto vertimo priemonės // Kompiuterija. – 2001, Nr. 2, p. 30–31.

106.      Mikulėnienė D., Žalkauskas V. Lietuviški elektroniniai žodynai // Kompiuterija. – Nr. 2001, Nr. 4, p. 36–37. 

 

2002

 

107.      Mikulėnienė D. Kalbinio ugdymo uždaviniai. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose (2 pavad.) // Kalbos kultūra. – Sąs. 75 (2002), p. 31–34.

108.      Mikulėnienė D. Vardažodinių priesagų vedinių kirčiavimo raida. – Santr. angl., latv. – Bibliogr. str. gale (16 pavad.) // Baltu filoloģija. – Rīga. – T. 11, no. 2 (2002), p. 47–52.

109.      Mikulėnienė D. Viešoji kalba : norma ir vartosena // Bendrinės kalbos ribos : teminis tezių rinkinys ir 10-osios Jono Jablonskio konferencijos pranešimų tezės, 2002 m. spalio 3 d. – Vilnius, 2002. – P. 36. 

 

2003

 

110.      Mikulėnienė D. Dėl cirkumfleksinės metatonijos daiktavardžiuose su priesaga -inas // Kazimieras Jaunius (1848–1908) : tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas : Kazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms : konferencijos pranešimų tezės, 2003 m. gegužės 21–23 d. – Vilnius, 2003. – P. 45–46.

111.      Mikulėnienė D. Dėl „Kalbos kultūros“ : (vietoj atsakymų į anketos klausimus) // Kalbos kultūra. – Sąs. 76 (2003), p. 175.

112.      Mikulėnienė D. Diachroniniai metatonijos tyrimai. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale (67 pavad.) // Lituanistica. – 2003, Nr.  4 (56), p. 41–59. 113.      Mikulėnienė D. „Kalbos patarimų“ svetimžodžiai: jų atrankos ir vertinimo kriterijai // Bendrinė lietuvių kalba ir skolinti žodžiai : 11-oji Jono Jablonskio konferencija : pranešimų tezės, 2003 m. spalio 3 d. – Vilnius, 2003. – P. 12–14.

114.  Mikulėnienė D. Language Laws and Language Planning in Lithuania // Actes del 2n Congrés Europeu Sobre Planificació Lingűística, Andora la Vella, 14, 15 i 16 de novembre de 2001. – Barselona, 2003. – P. 270–272.

115.  Mikulėnienė D. Lietuvių kalba kalbininkų akimis prieš 70 metų ir dabar // Gimtoji kalba. – 2003, Nr. 12, p. 7–12.

116.  Mikulėnienė D. Lithuanian Dialectology : the Present Challenges // Abstracts of Scholarly Papers : 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, July 28–August 2, 2003.  – Riga. – P. 257–258.

117.  Mikulėnienė D. [Recenzija]. – Rec. kn.: Pakerys A. Akcentologija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. [D.] 2 : Skaitvardis, įvardis, veiksmažodis, prieveiksmis, dalelytė, prielinksnis, jungtukas, jaustukas, ištiktukas // Gimtoji kalba. – 2003, Nr. 2, p. 28–29.

118.  Mikulėnienė D., Vidugiris A. Penki dialektologijos darbo dešimtmečiai. – Bibliogr. išnašose (4 pavad.) // Kalbos kultūra. – Sąs. 76 (2003), p. 160–166. 119.  Seredžiaus šnektos tekstai / parengė D. Mikulėnienė // Seredžius / sudarytojai: V. Girininkienė, M. Baršauskienė, P. Krikščiūnas. – Vilnius, 2003. – P. 956–958. (Lietuvos valsčiai).  

 

2004

 

 120.  Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos cirkumfleksinės metatonijos kilmės aiškinimas remiantis latvių kalbos duomenimis. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale (21 pavad.) // Valoda – 2004 : valoda dažādu kultūru kontekstā. – Daugavpils. – T. 14 (2004), p. 139–144.

121.  Mikulėnienė D. Morfonologinis kirčio ir priegaidžių vaidmuo vardažodiniuose galūnių darybos daiktavardžiuose. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale (6 pavad.) // Žmogus ir žodis. – T. 6, Nr. 1 (2004), p. 23–31.

122.  Mikulėnienė D., Morkūnas K. Algirdas Sabaliauskas kalbos mokslo baruose // Algirdas Sabaliauskas : bibliografija / sudarė I. Kukučionytė. – Vilnius, 2004. – P. 7–10.

123.  Mikulėnienė D., Morkūnas K. Kalbininkas Algirdas Sabaliauskas // Suvalkija. – Marijampolė, 2004, Nr. 2, p. 40–43.

124.  Mikulėnienė D. Skolinių atranka ir vertinimas „Kalbos patarimuose“. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale (10 pavad.) // Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba : mokslo straipsnių rinkinys. – Vilnius, 2004. – P. 77–89.

125.  Mikulėnienė D. Spaudos draudimas Lietuvoje (1864–1904): kalbos politikos pamokos // Gimtoji kalba. – 2004, Nr. 5, p. 3–5. 

 

2005

 

 126.  Dieveniškių šnektos žodynas / [autoriai ir sudarytojai: L. Grumadienė, D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, A. Vidugiris ; mokslo redaktoriai: D. Mikulėnienė, K. Morkūnas]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005. – T. 1: A–M. – XXXII, 427 p.

127.  Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba 9 klasėje : kurso konspektas. – Kaunas : Šviesa, 2005. – 48 p.

128.  Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba : pratybų sąsiuvinis 9 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2005. – Sąs. 1. – 64 p. ; Sąs. 2. – 56 p.

129.  Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba : vadovėlis 9 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2005. – 269 p.

130.  Kalbos patarimai. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. – [Kn.] 4, [d.] 1 : Leksika : skolinių vartojimas : (svetimybės, tarptautiniai žodžiai) / [autorė ir sudarytoja D. Mikulėnienė]. – 118 p.

131.  Mikulėnienė D. Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė. – Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. – 332 p. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 209–223 (289 pavad.).

132.  Mikulėnienė D. Dėl akcentinių ir morfologinių Dieveniškių šnektos daiktavardžių variantų : („Dieveniškių šnektos žodyno“ pagrindu) // Материалы XXXIV международной филологической конференции. – Санкт-Петербург, 2005. –Выпуск. 1 : Секция балтистики : Балтийская диалектолгия : тeзucы дoкладoв, 5 мaртa 2005 г. – P. 25–26.

133.  Mikulėnienė D. Dėl lietuvių kalbos dūrinių ir priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimo raidos. – Santr. angl., latv. – Bibliogr. straipsnio gale (30 pavad.) // Baltu filoloģija. – Rīga. – T. 14, no. 2 (2005), p. 47–52.

134.  Mikulėnienė D. Kalba // Šeimos enciklopedija. – Kaunas, 2005. – P. 38–45.

135.  Mikulėnienė D. Kazimiero Būgos darbų reikšmė šiuolaikinei akcentologijai. – Santr. vok. – Bibliogr. str. gale (18 pavad.) // Res Balticae. – Pisa. – T. 10 (2005), p. 127–140.

136.  Mikulėnienė D. Metatonijos normų formavimasis bendrinėje lietuvių kalboje. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale (70 pavad.) // Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos / sudarė: S. Ambrazas, L. Grumadienė, D. Mikulėnienė ; vyr. redaktorė D. Mikulėnienė. – Vilnius, 2005. – D. 1, p. 204–223.

137. Mikulėnienė D. Vardažodinių daiktavardžių cirkumfleksinė metatonija raidos požiūriu // X tarptautinio baltistų kongreso „Baltų kalbų istorija ir tipologija“ pranešimų tezės, 2005 m. rugsėjo 23–24 d. – Vilnius, 2005. – P. 59–60.

138.  Zietelos šnektos tekstai / [autoriai ir sudarytojai: A. Vidugiris, D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. – D. 1. – 396 p. – Bibliogr.: p. 390–394 (25 pavad.).

139.  Микуленене Д. Лексические заимствования в аспекте культуры речи литовского языка: традиция и современность // Valoda – 2005 : valoda dažādu kultūru kontekstā.  Daugavpils. – T. 15 (2005), p. 286–291.

140.  Mikulėnienė D. Оценка лексических заимствований в аспекте культуры речи // Национально-культурный компонент в тексте и языке : материалы III Международной научной конференции, 7–9 апреля 2005 г.Минск, 2005. – P. 15–16.

141.  Микуленене Д. Переферийные литовские говоры и особенности их исследоваия в Литве // Судьба языков и культур между Неманом и Преголей : тезисы докладов, 24 мая 2005 г. – Vilnius, 2005. – P. 33–34.

 

2006

 

142.      Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba : pratybų sąsiuvinis 10 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2006. – Sąs. 1. – 80 p. ; Sąs. 2. – 88 p.

143.      Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba : vadovėlis 10 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2006. – 296 p.144.      Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba : vadovėlis 9 [klasei]. – 2-asis leid. – Kaunas : Šviesa, 2006. – 269 p.

145.      Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba 10 [klasei] : kurso konspektas. – Kaunas : Šviesa, 2006. – 80 p.

146.      Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba. Kalbos kultūra, retorika, komunikacija : lietuvių kalbos vadovėlis bendrojo lavinimo ir profiliuotojo licėjaus I klasei. – Puńsk : Wydawnictwo „Aušra“, 2006. – 224 p.

147.      Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D. Ar moki lietuvių kalbą : kalbėjimo, teksto suvokimo ir kūrimo užduotys. – Kaunas : Šviesa, 2006. – 120 p. – (Egzaminui rengiuosi pats!).148.      Mikulėnienė D. Eduardo Volterio veikla XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių tarmėtyros baruose // Международная научная конференция «Э. А. Вольтер и балтистика как комплексная дисциплина» : тезисы докладов, 21–23 ceнтября 2006 г. – Санкт Петербург, 2006. – P. 24–25.

149.      Mikulėnienė D. Juozo Senkaus Kalbotyros darbai // Senkus J. Kalbotyros darbai / sudarė: D. Mikulėnienė, R. Senkutė-Kašėtienė. – Vilnius, 2006. – P. 25.

150.      Mikulėnienė D. Lithuanian Dialectology : the present challenges. – Bibliogr. str. gale (8 pavad.) // Procceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, July 28–August 2, 2003. – Rīga, 2006. – P. 345–352.

151.  Mikulėnienė D. On the Origin of the Acute Metatony in the Nominal Derivatives in Lithuanian // Symposium Paris 2006 : Baltic languages, Slavic languages : contact, confrontation, comparison, 21–22 Avril 2006. – Paris, 2006. – P. 10.

152.  Mikulėnienė D., Stafecka A. Baltu valodu atlanta leksika : programas izveides principi // Valodas struktūra un valodas vienību funkcijas : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 133. dzimšanas dienas atskres starptautīskās zinātniskās konferences materiali, data. – Rīga, 2006. – P. 31–32.153.  Mikulėnienė D. Vakarinių vakarų aukštaičių kirčiavimo sistemos atspindžiai Juozo Senkaus raštuose. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale. (22 pavad.)  // Acta humanitarica universitatis Saulenis : mokslo darbai. – Šiauliai. – [T. 1 (2006)],  p. 112–118.

154.  Mikulėnienė D. Vakarinių vakarų aukštaičių tarmių kirčiavimo sistemos atspindžiai lietuvių bendrinės rašomosios kalbos istorijoje : tyrimo metodika. – Bibliogr. str. gale (24 pavad.) // Prace Baltystyczne. – Warszawa. – T. 3 (2006), p. 67–73.

 

2007

 

155.  Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba 9 ir 10 klasėje : mokytojo knyga. – Kaunas : Šviesa, 2007. – 128 p.

156.  Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba : kalbos kultūra, retorika, komunikacija : lietuvių kalbos vadovėlis bendrojo lavinimo ir profiliuotojo licėjaus 2 [klasei]. – Puńsk : Wydawnictwo „Aušra“, 2007. – 194 p.

157.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D. Žaidžiu žodžiu : lietuvių kalba 5 klasėje : mokytojo knyga. – Kaunas : Šviesa, 2007. – Kn. 1. – 130 p. ; Kn. 2. – 152 p.158.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D. Žaidžiu žodžiu : lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 5 [klasei]. –  Kaunas : Šviesa, 2007. – Sąs. 1. – 48 p. ; Sąs. 2. – 72 p.

159.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D. Žaidžiu žodžiu : lietuvių kalbos vadovėlis 5  [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2007. – Kn. 1. – 112 p. ; Kn. 2. – 152 p.

160.  Mikulėnienė D. Iš lietuvių tarmėtyros istorijos : Eduardo Volterio ir Kazimiero Būgos klausimynai (gretinamoji analizė) // 43. Artura Ozola dienas konference : Alvils Augstkalns (1907–1940) un baltu valodu pētniecība : anotācijas un tēzes, 2007. gada 16.–17. marts. – Rīga, 2007. – P. 23.161.  Mikulėnienė D. Juozas Senkus ir jo darbai // Kalbos kultūra. – Sąs. 80 (2007), p. 195–198.

162.  Mikulėnienė D. Lietuvių tarmėtyra XIX–XX a. sandūroje : Kazimieras Jaunius ir Eduardas Volteris // Майронис и духовное возрождение Литвы (Петербургская перспектива) : материалы международной конференции, посвященной Йонасу Мачюлису-Майронису. 13–15 декабря 2007 г. – Санкт Петербург, 2007. – P. 52–54.

163.  Mikulėnienė D., Pakerys A., Stundžia B. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. – 302 p. + 1 kompakt. plokštelė. – Bibliogr. p. 298–299 (41 pavad.).

164.  Mikulėnienė D. Prasminga Juozo Senkaus veikla // Juozas Senkus : bibliografija / sudarė: D. Mikulėnienė, R. Senkutė-Kašėtienė. Vilnius, 2007. – P. 28.

 

2008

 

 165.  Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R., Vilkienė V. Tėvynė – tai kalba : lietuvių kalba 9 klasėje : mokytojo knyga. – Kaunas : Šviesa, 2008. – 104 p.

166.  Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R., Vilkienė V. Tėvynė – tai kalba : pratybų sąsiuvinis 9 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2008. – Sąs. 1. – 80 p. ; Sąs. 2. – 72 p.

167.  Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R. Tėvynė – tai kalba : lietuvių kalbos vadovėlis 9 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2008. – Kn. 1. – 94 p. ; Kn. 2. – 112 p. ; Kn. 3. – 95 p.

168.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J. Vėl žaidžiu žodžiu : lietuvių kalba 6 klasėje : mokytojo knyga. – Kaunas : Šviesa, 2008. – Kn. 1. – 60 p. ; Kn. 2. – 116 p.

169.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J. Vėl žaidžiu žodžiu : lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 6 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2008. – Sąs. 1. – 48 p. ; Sąs. 2. – 72 p.

170.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J. Vėl žaidžiu žodžiu : lietuvių kalbos vadovėlis 6 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2008. – Kn. 1. – 120 p. ; Kn. 2. – 144 p.

171.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D. Žaidžiu žodžiu : lietuvių kalbos vadovėlis 5 [klasei : pritaikyta specialiųjų poreikių mokiniams] / pritaikė: S. Liorančienė, L. Martišiūtė. – Kaunas : Šviesa, 2008. – Kn. 1. – 12 p. ; Kn. 2. – 147 p.

172.  Mikulėnienė D. Apie tarmiško žodžio malonę // Vladas Braziūnas. Saula prie laidos. – Vilnius, 2008. – P. 3.

173.  Mikulėnienė D., Auksoriūtė A. Leksikografas ir terminologas : [apie J. Klimavičių] // Jonas Klimavičius : bibliografijos rodyklė / sudarė A. Noreikaitė. – Vilnius, 2008. – P. 11–12.

174. Mikulėnienė D. Iš Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus istorijos. – Santr. angl. – Bibliograf. str. gale (11 pavad.) // Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos / sudarė: S. Ambrazas, D. Mikulėnienė. – Vilnius, 2008. – D. 2, p. 15–33.

175.  Mikulėnienė D. Keli archyviniai paliudijimai iš „Lietuvių kalbos žodyno“ istorijos // Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija : Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms : konferencijos pranešimų tezės, 2008 m. balandžio 23–25 d. – Vilnius, 2008. – P. 35–36.

176.  Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos istorija. – Kaunas : Šviesa, 2008. – 120 p.

177.  Mikulėnienė D. Pasilikusi kalboje : [apie E. Grinaveckienę] // Elena Grinaveckienė : bibliografija / sudarė: B. Gudelienė, D. Mikulėnienė. – Vilnius, 2008. – P. 5–6.

178.  Mikulėnienė D., Stafecka A. Latviešu un lietuviešu valodas leksikas un semantikas atspoguļojums „Baltu valodu atlantā“. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose (15 pavad.) // Linguistica Lettica. – T. 17 (2008), p. 133–149.

179.  Mikulėnienė D., Trumpa E. Naujas žvilgsnis į Kazimiero Jauniaus tarmių klasifikaciją. – Santr. angl. – Bibliograf. str. gale (8 pavad.) // Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos / sudarė: S. Ambrazas, D. Mikulėnienė. – Vilnius, 2008. – D. 2, p. 128–146.  

2009

 

180.  Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba : lietuvių kalbos vadovėlis bendrojo lavinimo ir profiliuotojo licėjaus 3 [klasei]. – Puńsk : Aušra, 2009. – 196 p.

181.  Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R. Tėvynė – tai kalba : lietuvių kalbos kurso konspektas 10 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2009. – 64 p.

182.  Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R. Tėvynė – tai kalba : lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 10 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2009. – Sąs. 1. – 80 p. ; Sąs. 2. – 72 p.

183.  Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R. Tėvynė – tai kalba : lietuvių kalbos vadovėlis 10 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2009. – Kn. 1. – 136 p. ; Kn. 2. – 152 p. ; Kn. 3. – 128 p.

184.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J., Kainauskienė V., Sruogis R. Lietuvių kalba : vadovėlis 7 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2009. – Kn. 1. – 152 p. ; Kn. 2. – 159 p.

185.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J. Lietuvių kalba : pratybų sąsiuvinis 7 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2009. – Sąs. 1. – 64 p. ; Sąs. 2. – 56 p.

186.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J. Lietuvių kalba 7 [klasei] : mokytojo knyga. – Kaunas : Šviesa, 2009. – Kn. 1. – 72 p. ; Kn. 2. – 56 p.

187.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J. Vėl žaidžiu žodžiu : lietuvių kalbos vadovėlis 6 [klasei : pritaikyta specialiųjų poreikių mokiniams] / pritaikė: S. Liorančienė, L. Martišiūtė. – Kaunas : Šviesa, 2009. – Kn. 1. – 119 p. ; Kn. 2. – 144 p.

188.  Mikulėnienė D. Iš Kazio Morkūno archyvinio palikimo // Eskizai : Deltuvos kultūros almanachas. – Nr. 19 (2009), p. 138–142.

189.  Mikulėnienė D. Iš savo krašto kalbos istorijos : [apie K. Morkūną] // Kalbos kultūra. – Sąs. 82 (2009), p. 329–336.

190.  Mikulėnienė D. On the History of Lithuanian Orthography: traditions and Innovations. – Santr. angl., rus. – Bibliogr. str. gale (26 pavad.) // Acta Baltico-Slavica. – Białystok. – T. 33 (2009), p. 46–52.

191.  Mikulėnienė D. The Presentation of Data on the Maps of the „Atlas of the Baltic Languages“ // VI SIDG congress, 14–18. 09. 2009. – Maribor, 2009. – P. 71.

192.  Stafecka A., Mikulėnienė D. Ievads = Įvadas = Introduction // Baltu valodu atlants = Baltų kalbų atlasas = Atlas of the Baltic languages : prospekts / sudarė: A. Stafecka, D. Mikulėnienė. – Rīga–Vilnius, 2009. – P. 15–20.

  

2010

 

193.  Dieveniškių šnektos žodynas / [autoriai ir sudarytojai: D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, A. Vidugiris ; mokslo redaktoriai: D. Mikulėnienė, K. Morkūnas]. – Vilnius :  Lietuvių kalbos institutas, 2010. – T. 2: N–Ž. – XII, 594 p.

194.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J., Rinkauskienė R. Lietuvių kalba 8 [klasei] : mokytojo knyga. – Kaunas : Šviesa, 2010. – 78 p.

195.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J., Rinkauskienė R. Lietuvių kalba : pratybų sąsiuvinis 8 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2010. – 72 p.

196.  Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J., Rinkauskienė R. Lietuvių kalba :  vadovėlis 8 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2010. – Kn. 1. – 176 p. ; Kn. 2. – 176.

197.  Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R., Vilkienė V. Tėvynė – tai kalba : kontroliniai ir savikontrolės testai 10 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2010. – 72 p.

198.  Leskauskaitė A., Mikulėnienė D. The Principles of Making Maps and Commentaries to the Atlas of the Baltic Languages // Acta Baltico-Slavica. – Białystok. – T. 34 (2010), p. 57–72.

199.  Mikulėnienė D. Geolingvistiniai leksikos tyrimai Lietuvoje ir jų atspindžiai „Baltų kalbų atlase“ // XI starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne“ referātu tēzes, 2010. gada 27.–30. septembrī. – Rīga, 2010. – P. 116–117.

200.  Mikulėnienė D. Gyvenimo kadencijai pasibaigus : [nekrologas S. Ambrazui] // Gimtoji kalba. – 2010, Nr. 9, p. 26–27.

201.  Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos plotas tarmių požiūriu senosiose gramatikose: nuo Kleino iki Kuršaičio // Florilegium Lithuanum / sudarė: G. Blažienė, S. Grigaravičiūtė, A. Ragauskas. – Vilnius, 2010. – P. 186–193.

202.  Mikulėnienė D., Stafecka A. „Baltu valodu atlants“: latviešu un lietuviešu paralēles“ // XI starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne“ referātu tēzes, 2010. gada 27.–30. septembrī. – Rīga, 2010. – P. 118–119.203.  Mikulėnienė D. Tarmės // Lietuvos etnografiniai regionai. – Kaunas, 2010. – P. 143–157.

204.  Zietelos šnektos tekstai / [autoriai ir sudarytojai: D. Mikulėnienė, A. Vidugiris ; mokslo redaktoriai: D. Mikulėnienė, A. Vidugiris ; mokslinė redaktorė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010. D. 2. – 472 p. + 1 kompakt. plokštelė. – Santr. angl. – Bibliogr. p. 463–467 (25 pavad.).

  

2011

 

205.  Lituanistinė ir pedagoginė Juozo Aleksandravičiaus veikla / Mikulėnienė D., Dobrovolskis B., Sabaliauskas A., Zinkevičius Z. // Aleksandravičius J. Kretingos tarmės žodynas / sudarė: D. Mikulėnienė, D. Vaišnienė. – Vilnius, 2011. – P. VII–XIX.

206.  Mikulėnienė D. Lietuvių ir latvių tarmėtyros paralelės: nuo „Baltų kalbų atlaso“ iki lietuvių tarmių gyvenamųjų punktų optimizavimo // 47. Artura Ozola dienas konference : baltu valodu vēsture un dialektoloģija: veltījums Jākobam Langem (1711–1777) 300 : referātu anotācijas un kopsavilkumi, 2011. gada 18.–19. marts. – Rīga, 2011. – P. 26–27.

207.  Mikulėnienė D., Stafecka A. Iš lietuvių ir latvių tarmėtyros istorijos: leksikos klausimai E. Volterio programose // Baltistica. – T. 49, sąs. 1 (2011), p. 155–165.

  

2012

 

 208.  Mikulėnienė D. Adalbertas Bezzenbergeris (1851–1922): asmenybės ir veiklos aktualizacija XIX amžiaus lietuvių tarmėtyros kontekste. – Santr. angl. – Bibliogr. straipsnio gale (24 pavad.) // Mažoji Lietuva : paribio kultūros tyrimai / sudarė G. Blažienė, N. Morozova, J. Zabarskaitė. – Vilnius, 2012. – P. 111–129.

209.  Mikulėnienė D. Dėl kalbos archaikos ir inovacijų santykio (Zietelos lietuvių šnektos duomenimis) // Lituanistika. – 2012, Nr. 1 (87), p. 51–61.

210.  Mikulėnienė D. Kada mirs lietuvių kalba? / Whne will the Lithuanian language die? // Ekonomika ir visuomenė. – 2012, Nr. 7/8, p. 16–19.

211.  Mikulėnienė D. Modern research of geolinguistics in Lithuania: Optimisation of the network // VIIth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG) & 100 years og research in dialectal lexicography in Austria in an international context. Ed. By E. Wandl-Vogt, S. Winterstein, Ch. Srödl, A. Singer. Wien / Vienna, 2012. – P. 155–156.

212.  Mikulėnienė D., Selenis V. Petras Mikolainis – knygnešys, leidėjas, publicistas // Knygnešys, leidėjas, publicistas Petras Mikolainis (1868–1934) laiškuose ir atsiminimuose. – Vilnius, 2012. – P. 15–36. – (Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai).

 

II. REDAKTORIŲ KOLEGIJŲ NARĖ, REDAKTORĖ, SUDARYTOJA, KONSULTANTĖ

 

213.  Kalbotyros įvado ir dabartinės lietuvių kalbos programos : pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos ir defektologijos specialybių studentams / [sudarė: J. Barauskaitė, D. Mikulėnienė ... [ir kt.]. – Šiauliai : Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija : Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 1980. – 28 p.

214.  Kalbėkime taisyklingai : svarbesnių klaidų taisymai / sudarė D. Mikulėnienė. –Vilnius : Žinija, 1988. – 54 p.

215.  Lietuvių kalbos dalykų programos : pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos taip pat defektologijos specialybės studentams / [sudarė: J. Barauskaitė, D. Mikulėnienė ... [ir kt.] : ats. redaktorius K. Župerka]. – Šiauliai : Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija : Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 1989. – 25 p.

216.  Kalbėkime taisyklingai : svarbesnių klaidų taisymai / sudarė D. Mikulėnienė. – 2-asis leid. – Vilnius : Žinija, 1990. – 52 p.

217.  Kaip nereikia kalbėti : klaidų žodynėlis / sudarė D. Mikulėnienė. – Vilnius : Mokslas, 1991. – 109 p.

218.  Lietuvių kalbos tarmės ir jų tyrinėjimai : praeitis ir dabartis : Antanui Saliui (1902 07 21–1972 07 31) paminėti : konferencijos pranešimų tezės, 1992 m. lapkričio 5–6 d. / organizacinė komisija: D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, A. Sabaliauskas. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 1992. – 22 p.

219.  Rašybos žodynėlis „Tikrinuosi“ : balsių i-u, y-ū rašyba žodžių kamiene / sudarė G. Vanagienė ; recenzavo: I. Davydovienė, D. Mikulėnienė. – Vilnius : Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos Leidybos centras, 1992. – 60 p.

220.  Lietuvių kalba : tyrėjai ir tyrimai : Jurgiui Geruliui (1888 08 13–apie 1945) paminėti : konferencijos pranešimų tezės, 1993 m. spalio 20–22 d. / organizacinė komisija: D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, A. Sabaliauskas. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 1993. – 34 p.

221.  Lietuvių kalbotyros klausimai / Lietuvių kalbos institutas ; redakcinė kolegija: V. Ambrazas, V. Drotvinas, A. Holvoet (ats. redaktorius), D. Mikulėnienė (T. 30 (1993); nuo T. 34 (1994) iki T. 53 (2005) ... [ir kt.]. – Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1957–.

222.  Kalbotyra : mokslo darbai / Vilniaus universitetas ; redaktoriai: V. Čekmonas, A. Girdenis, I. M. Norkaitienė, D. Mikulėnienė (nuo T. 43 (1994) iki T. 53 (2004) ... [ir kt.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1993–.

223.  Lietuvių kalba : tyrėjai ir tyrimai : pirmosios lietuviškos knygos – Mikalojaus Daukšos Katekizmo – Didžiojoje Lietuvoje (Vilniuje 1595) 400 metų sukakčiai paminėti : konferencijos pranešimų tezės, 1995 m. spalio 25–26 d. / organizacinė komisija: D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, A. Sabaliauskas. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 1995. – 36 p.

224.  Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa : morfologija / sudarė D. Mikulėnienė, K. Morkūnas. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 1995. – 42 p.

225.  Lietuvių kalba : tyrėjai ir tyrimai : pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti : konferencijos pranešimų tezės, 1996 m. spalio 23–24 d. / organizacinė komisija: D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, A. Sabaliauskas.  – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 1996. – 39 p.226. 

Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa : kirčiavimas / sudarė D. Mikulėnienė, B. Stundžia. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 1996. – 91 p.227. 

Lietuvių kalbos tvarkyba: teorinės ir praktinės problemos : seminaro tezės : Vilnius, 1996 m. balandžio 25 d. / ats. redaktoriai: D. Mikulėnienė, B. Stundžia. – Vilnius : Danielius, 1996. – 32 p.

228.  Lietuvos Respublikos valstybinė kalba : teisės aktų rinkinys / sudarė: D. Mikulėnienė, J. Palionytė. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. –  75 p.

229.  Valstybinė kalba ir integracija (Estija, Latvija, Lietuva) : seminaro tezės, 1998 m. vasario 11–12 d. / ats. redaktorės: D. Mikulėnienė, J. Palionytė. – Vilnius : Nacionalinių tyrimų centro leidykla, 1998. – 23 p.

230.  Vidugiris A. Zietelos šnektos žodynas / mokslinė redaktorė D. Mikulėnienė. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. – 846 p.

231.  Pranas Skardžius – bendrinės kalbos teoretikas ir ugdytojas : seminaro tezės, 1999 m., kovo 25 d. / ats. redaktorės: D. Mikulėnienė, J. Palionytė. – Vilnius : Nacionalinių tyrimų centro leidykla, 1999. – 31 p.

232.  Girdenis A. Kalbotyros darbai / vyr. redaktorė D. Mikulėnienė. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000–2001. – T. 1: 1962–1974. – 2000. – 420 p. ; T. 2: 1975–1987. – 2000. – 416 p. ; T. 3: 1988–2000. – 2001. – 472 p.

233.  Lietuvių tarmės [Elektroninis išteklius] = Lithuanian Dialects : kompiuterinis žodynas /  [sudarė: D. Atkočaitytė, K. Juškevičius, A. Leskauskaitė, D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, E. Ožeraitis, L. Telksnys, A. Vidugiris ; Lietuvių kalbos institutas ; Matematikos ir informatikos institutas]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2000. – D. 1. – 1 kompakt. plokštelė + 1 įd. lap.

234.  Acta Baltico-Slavica : archeologia, historia, etnographia et linguarum scientia / Polska Akademia Nauk. Institytut Słowianoznawstwa ; redaktoriai: I. Grek-Pabisova, D. Mikulėnienė (nuo T. 26 (2002) ... [ir kt.]. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków.

235.  Profesinė kalba : teorija ir praktika : mokslinės konferencijos darbai, 2002 m. lapkričio 20 d. / sudarė: Gintautas Akelaitis ... [ir kt.] ; recenzavo: A. Kaulakienė, D. Mikulėnienė. – Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2002. –112 p.

236.  Abstracts of Scholarly Papers = Thesen der Vorträge = Résumés des communications = Тeзиcы дoклaдoв : 4t International Congress of Dialectologists and Geolinguists, July 28–August 2, 2003 / editorial staff: I. Jansone, O. Bušs, A.  Stafecka, A. Bankavs, L. Vaba, D. Mikulėnienė. – Riga : Latvian Language Institute, University of Latvia, 2003. – 267 p.

237.  Gimtoji kalba : bendrinės kalbos žurnalas / [redaktorės: R. Urnėžiūtė, D. Mikulėnienė (nuo 2003 m.)]. – Vilnius : Gimtoji kalba, 1990–.

238.  Kazimieras Jaunius (1848–1908): tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas : Kazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms : konferencijos pranešimų tezės, 2003 m. gegužės 21–23 d. / sudarė: O. Aleknavičienė, S. Ambrazas, D. Mikulėnienė, K. Morkūnas. –  Vilnius ; Kvėdarna : Lietuvių kalbos institutas, 2003. – 72 p.

239.  Vidugiris A. Zietelos lietuvių šnekta / mokslinė redaktorė D. Mikulėnienė. – Vilnius : Presvika, 2004. – 403 p.

240.  Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos : [straipsnių rinkinys] / [sudarė: S. Ambrazas, L. Grumadienė, D. Mikulėnienė ; vyr. redaktorė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. – D. 1. – 393 p.

241.  Lietuvių tarmės [Elektroninis išteklius] = Lithuanian Dialects : kompiuterinis žodynas /  [sudarė: D. Atkočaitytė, K. Juškevičius, A. Leskauskaitė, D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, E. Ožeraitis, L. Telksnys, A. Vidugiris ; Lietuvių kalbos institutas ; Matematikos ir informatikos institutas]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005. – D. 2. – 1 kompakt. plokštelė + 1 įd. lap.

242.  Vakarų aukštaičiai kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai : mokomoji knyga / sudarė: R. Bacevičiūtė, D. Mikulėnienė, V. Salienė. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005, 201 p. + 1 kompakt. plokštelė. – (Lietuvių kalbos tarmės mokyklai).

243.  Baltistica : baltų kalbotyros žurnalas / redaktorius B. Stundžia ; redakcijos nariai: V. Ambrazas, A. Girdenis, J. Karaciejus, D. Mikulėnienė (nuo T. 41 (2006) ... [ir kt.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1965–.

244.  Juozas Senkus. Kalbotyros darbai / sudarė: D. Mikulėnienė, R. Senkutė-Kašėtienė. –  Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. – 680 p.

245. Kasdieniai senojo kaimo darbai ir smagios istorijos / sudarė: G. Kavaliauskaitė ... [ir kt.] ; konsultantai: D. Mikulėnienė, A. Lazauskas. – Vilnius : Tautinių bendrijų namai, 2006. – 114 p.

246.  Juozas Senkus : bibliografija / sudarė ir redagavo: D. Mikulėnienė, R. Senkutė-Kašėtienė. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2007. – 28 p.

247.  Elena Grinaveckienė : bibliografija / sudarė: B. Gudelienė, D. Mikulėnienė ; redagavo D. Mikulėnienė. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 35 p.

248.  Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos : [straipsnių rinkinys] / [sudarė: S. Ambrazas, D. Mikulėnienė ; vyr. redaktorė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008. – D. 2. – 628 p.

249.  Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnografija, menas / Lietuvos mokslų akademija ; redaktorių kolegija: J. Lankutis (pirmininkas), V. Ambrazas, L. Sauka, D. Mikulėnienė (nuo T. 54, Nr. 1 (2008) ... [ir kt.]. – Vilnius : Mokslas, 1990–.

250.  No skaņas un burta līdz tekstam un korpusam : sinhronija un diahronija : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 135. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiali / redakcijas kolēģija: A. Andronovs, O. Bušs, I. Jansone, D. Mikulēniene, A. Stafecka, A. Trumpa, E. Trumpa, L. Vaba. – Rīga : Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2008. – 50 p.

251.  Baltu valodu atlants = Baltų kalbų atlasas = Atlas of the Baltic Languages : prospekts / sudarė: A. Stafecka, D. Mikulėnienė. – Rīga–Vilnius : Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2009. – 184 p.

252.  XI starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne“ referātu tēzes, 27.09.2010–30.09.2010 / rīcības komiteja: A. Andronovs, L. Balode, O. Bušs, T. G. Fennels, I. Jansone, A. Kalnača, I. Kuplā, D. Markus, R. Matasovičs, D. Mikulēniene, A. Stafecka, B. Stundža, A. Timuška, L. Vaba, P. Vanags, A. Veisbergs, B. Velhlī, J. Zabarskaite. – Rīga: Latvijas universitāte ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2010. – 206 p.

253.  Aleksandravičius J. Kretingos tarmės žodynas / [sudarytojos ir mokslinės redaktorės: D. Mikulėnienė, D. Vaišnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011. – XL, 512 p.

254.  Ambrazas S. Lietuvių kalbos būdvardžių raida / [sudarytoja ir mokslinė redaktorė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011. – 272 p.

255.  47. Artura Ozola dienas konference : baltu valodu vēsture un dialektoloģija: veltījums Jākobam Langem (1711–1777) 300 : referātu anotācijas un kopsavilkumi, 2011. gada 18.–19. marts / konferences programmas komiteja: L. Balode, G. Blažienė, V. Kardelis, L. Leikuma, D. Mikulėnienė, I. Ozola, E. Trumpa, P. Vanags, E. Žilinskaitė. – Rīga: Latvijas universitāte, 2011. – 51 p.

256.  Knygnešys, leidėjas, publicistas Petras Mikolainis (1868–1934) laiškuose ir atsiminimuose / sudarė D. Mikulėnienė. – Vilnius : Europos kalbų ir kutūrų dialogo tyrėjų asociacija, 2012. – 308 p.  – (Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai).

257.  Žmogus ir žodis = People and the word : mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas ; redaktorių kolegija: I. Musteikienė (vyriausioji redaktorė), V. Drotvinas, V. Šlekienė, D. Mikulėnienė (nuo 2012 m.) ... [ir kt.]. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 1999–.

 

III. DISERTACIJŲ VADOVĖ, OPONENTĖ, DISERTACIJŲ KOMITETŲ (GYNIMO TARYBŲ) PIRMININKĖ, NARĖ

 

1993

 

 258.  Akelaitienė G. Morfologinės balsių kaitos dabartinėje lietuvių kalboje [Rankraštis] : humanitarinių mokslų daktaro laipsnio disertacija / Gražina Akelaitienė ; [disertacijos oficialioji oponentė D. Mikulėnienė]. – Vilnius, 1993. – 225 p.

 

1999

 

 259.  Kardelis V. Fonetinės slavizmų ypatybės ir jų raida rytinėse lietuvių šnektose : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbos (H5901) / Vytautas Kardelis ; Vilniaus universitetas ; [disertacijos oficialioji oponentė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1999. – 27 p. 

 

2001

 

260.  Bacevičiūtė R. Šakių šnektos fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbos (H 5901) / Rima Bacevičiūtė ; Vilniaus pedagoginis universitetas ; [disertacijos oficialioji oponentė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. – 22 p.

261.  Leskauskaitė A. Pietvakarinių pietų aukštaičių vokalizmas ir prozodija: fonologinis ir eksperimentinis tyrimas : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbos, H 5901 / Asta Leskauskaitė ; Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas ; [disertacijos komiteto narė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2001. – 16 p. 

 

2004

 

262.  Genelytė A. Motivation of folk phytonyms: a comparative study of the North of the Panevėžys area and other Lithuanian dialects  = Liaudiškų fitonimų motyvacija (šiaurės panevėžiškių ir kitų lietuvių kalbos tarmių lyginamasis aspektas) : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04H) / Aurelija Genelytė ; The Institute of the Lithuanian Language. Vytautas Magnus University ; [disertacijos gynimo tarybos narė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2004. – 23 p.

263.      Kaukėnienė L. Vocalism of unstressed syllables in the contemporary standard Baltic languages = Dabartinių baltų bendrinių kalbų nekirčiuotų skiemenų vokalizmas : instrumental analysis : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Lidija Kaukėnienė ; Vilnius University ; [disertacijos oficialioji oponentė D. Mikulėnienė]. – Kaunas : Vilnius University Kaunas Faculty of Humanities, 2004. – 28 p.

264.      Mykolaitytė A. Der Jugendstil in der litauischen und lettischen Prosa = Jugendo stiliaus apraiškos lietuvių ir latvių prozoje : Zusammenfassung der Doktordissertation : Geisteswissenschaften, Philologie (04H) / Aurelija Mykolaitytė ; Vytautas Magnus Universität. Institut für litauische Sprache ; [disertacijos gynimo tarybos narė D. Mikulėnienė]. – Kaunas : Vytautas Magnus Universität, 2004. – 28 p. 

 

2005

 

265.  Gedminienė V. Juozas Aputis’s poetics = Juozo Apučio poetika : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Violeta Gedminienė ; Vytautas Magnus University. The Institute of the Lithuanian Language ; [disertacijos gynimo tarybos narė D. Mikulėnienė]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. – 27 p.

266.      Rakutienė S. Bernardas Brazdžionis’s writing in 1924–1944 = Bernardo Brazdžionio kūryba, 1924–1944 metai : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Silvija Rakutienė ; Vytautas Magnus University. Institute of the Lithuanian Language ; [disertacijos gynimo tarybos narė D. Mikulėnienė]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. – 30 p.

267.  Trumpa E. Die vokalen Phoneme der Mundart von Pelesa und ihre Varianten = Pelesos šnektos balsinės fonemos ir jų variantai : Zusammenfassung der Doktordissertation : Geisteswissenschaften, Philologie (04 H) / Edmundas Trumpa ; Vytautas-Magnus-Universität. Institut für litauische Sprache ; [disertacijos gynimo tarybos narė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005. – 25 p.

 

2006

 

268.      Urbanavičienė J. Das phonologische System der Mundart von Svirkos (Vilnauer Ost-Aukschtaitisch): Vokalismus und Prosodie = Svirkų šnektos (Rytų aukštaičių vilniškių) fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija : Zusammenfassung der Doctordissertation : Geisteswissenschaften, Philologie (04 H) / Jolita Urbanavičienė ; Vytautas Magnus Universität. Institut für litauische Sprache ; [disertacijos gynimo tarybos narė D. Mikulėnienė]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006. – 45 p.

  

2007

 

 269.      Balčiūnienė A. Die Infixverben und die sta-stämmigen Verben im Kupiškėnai Dialekt = Kupiškėnų tarmės intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai : Zusammenfassung der Doktorarbeit : Geisteswissenschaften, Philologie (04H) / Asta Balčiūnienė ; Vytautas Magnus Universität. Institut für die litauische Sprache ; [disertacijos gynimo tarybos narė D. Mikulėnienė]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. – 20 p.

270.      Venckienė J. The beginning of standard Lithuanian: ideas and their distribution (1883–1901) = Lietuvių bendrinės kalbos pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901) : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Jurgita Venckienė ; Vytautas Magnus University. Institute of the Lithuanian Language ; [disertacijos gynimo tarybos narė D. Mikulėnienė]. – Vilnius [i. e. Kaunas] : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. – 45 p.

  

2008

 

271.      Bartkutė N. Toponymy of the territory of Joniškis district: derivation and development = Joniškio rajono teritorijos toponimija: daryba ir raidos polinkiai : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Nerija Bartkutė ; Vytautas Magnus University, Šiauliai University ; [disertacijos oficialioji oponentė D. Mikulėnienė]. – Šiauliai : [Šiauliai University], 2008. – 32 p.

  

2009

 

 272.      Kačinaitė D. Lithuanian oronyms of suffixal derivation = Priesaginės darybos lietuvių oronimai : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Dalia Kačinaitė ; Vytautas Magnus University. Institute of the Lithuanian Language ; [disertacijos gynimo tarybos narė D. Mikulėnienė]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. – 30 p.

273.      Lanza S. Gli italianismi del lituano e il loro adattamento linguistico = Italų kilmės žodžiai (italizmai) ir jų adaptacija lietuvių kalboje : estratto della tesi di dottorato : lettere, filologia (04 H) / Stefano Lanza ; Università Vytautas Magnus, Instituto di Lingua Lituana ; [disertacijos darbo mokslinė vadovė D. Mikulėnienė]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. – 26 p.

274.      Meiliūnaitė V. The vowel system of the Southern subdialect of Panevėžys and the development of its features = Pietų panevėžiškių vokalizmas ir jos raidos bruožai : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Violeta Meiliūnaitė ; Vytautas Magnus University. Institute of the Lithuanian Language ; [disertacijos gynimo tarybos narė D. Mikulėnienė]. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. – 29 p.

275.      Zemlevičiūtė P. Die Entwicklung der litauischen medizinischen Terminologie Ende des XIX. Jahrhunderts – Anfang des XX. Jahrhunderts = Lietuvių medicinos terminologijos raida XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje : Zusammenfassung zur Doktordissertation : Geisteswissenschaften, Philologie (04 H) / Palmira Zemlevičiūtė ; Institut für Litauische Sprache. Vytautas Magnus Universität ; [disertacijos gynimo tarybos pirmininkė D. Mikulėnienė]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. – 37 p.

  

2010

 

276.      Jaroslavienė J. The phonological system of the eastern Kaunas Prienai subdialect = Rytinių kauniškių Prienų šnektos fonologija : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Jurgita Jaroslavienė ; Vilnius University ; [disertacijos oficialioji oponentė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : [Vilnius University], 2010. – 37 p.

277.  Kaikarytė A. Noun declension system in the subdialect of Joniškis = Joniškio šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Aušra Kaikarytė ; Vytautas Magnus University. Institute of the Lithuanian Language ; [disertacijos gynimo tarybos pirmininkė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010. – 43 p.

278.  Ragaišienė V. Variants of the accentuation of declined words in the dialects of the Southern Aukštaitian and Eastern Aukštaitian of Vilnius = Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių tarmėse : summary of a doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Vilija Ragaišienė ; Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian Language ; [disertacijos mokslinė vadovė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010. – 21 p.

279.  Šinkūnas M. Accentography of Lithuania minor texts in the 16th and 17th centuries = XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografija : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Mindaugas Šinkūnas ; Institute of the Lithuanian Language. Vytautas Magnus University ; [disertacijos gynimo tarybos narė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos instutitas, 2010. – 35 p.

  

2011

 

280.  Stunžinas R. Folk terms for building = Statybos liaudies terminai : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Robertas Stunžinas ; Institute of the Lithuanian Language. Vytautas Magnus University ; [disertacijos gynimo tarybos pirmininkė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011. – 37 p.

281.  Trimonytė-Bikelienė J. Phonotactics and phonosemantics of refrains = Refrenų fonotaktika ir  fonosemantika : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Jurga Trimonytė-Bikelienė ; Institute of the Lithuanian Language. Vytautas Magnus University ; [disertacijos gynimo tarybos pirmininkė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011. – 37 p. 

 

2012

 

282.  Pajėdienė J. Subordinate clauses of time in Old Lithuanian = Senosios lietuvių kalbos sudėtiniai prijungiamieji laiko sakiniai : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Jūratė Pajėdienė ; Institute of the Lithuanian Language. Vytautas Magnus University, Klaipėda University, Šiauliai University ; [disertacijos gynimo tarybos narė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2012. – 37 p.

283.  Rimkutė A. Die religiösen termini der katechismen der jahre 1883–1916 = 1883–1916 metų katekizmų religijos terminai : Zusammenfassung zur Doktordissertation : Geisteswissenschaften, Philologie (04 H) / Aušra Rimkutė ; Institut für Litauische Sprache. Vytautas Magnus Universität ; [disertacijos gynimo tarybos narė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2012. – 44 p.

 

IV. INTERVIU, PUBLIKACIJOS APIE DANGUOLĘ MIKULĖNIENĘ

 

284.  Mikulėnienė D. Kultūros vertybė, kurią visi privalo gerbti : ar bus griežtas valstybinės lietuvių k. egzaminas / [pokalbis su Lietuvos Respublikos Seimo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja D. Mikulėniene] / užrašė J. Skomskis // Diena, 1995, bal. 14, p. 1, 3.

285.  Mikulėnienė D. Bardamiesi valstybinės kalbos neišmoksime : [pokalbis su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja doc. dr. D. Mikulėniene] / užrašė A. Orenderaitytė // Respublika. – 1996, saus. 10, p. 16.

286.  Mikulėnienė D. Seimas ruošiasi kapoti lietuvių kalbos šaknis vos metams praėjus nuo Valstybinės kalbos įstatymo priėmimo : [pokalbis su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie LR Seimo pirmininko pavaduotoja D. Mikulėniene apie lietuvių kalbos padėtį] / kalbėjosi A. Jockus // Lietuvos aidas. – 1996, vas. 1, p. 17.

287.  Mikulėnienė D. Visiems reikia kilti : [pokalbis su doc. dr. D. Mikulėniene apie Valstybinės kalbos įstatymą] / kalbėjosi M. Mansurienė // Apžvalga. – 1996, Nr. 6, p. 7.

288.  Skirtingose apkasų pusėse? : [diskusija dėl lietuvių kalbos pamokų mažinimo] / D. Mikulėnienė ir kt. ; kalbino D. Straižienė // Dialogas. – 1996, bal. 12, p. 1–2.

289.  Mikulėnienė D. Valstybinės kalbos dešimtmetis : Dovydo kova prieš Galijotą : [pokalbis su Valstybinės kalbos komisijos pirmininke D. Mikulėniene] / kalbėjosi A. Jockus // Lietuvos aidas. – 1998, lapkr. 18, p. 1, 15.

290.  Mikulėnienė D. Vienintelė mums duotoji : [pokalbis su doc. dr. D. Mikulėniene apie Kalbos komisijos darbus, rūpesčius ir sumanymus] // Dialogas. – 1998, lapkr. 13, p. 5.

291.  Mikulėnienė-Vainilavičiūtė Danguolė // Kas yra kas Lietuvoje, 97/98. – Kaunas, 1998. – P. 462.

292.  Mikulėnienė D. Į brandžią raiškios kalbos visuomenę – be šliurių : [pokalbis su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Lietuvos Respublikos Seimo pirmininke doc. dr. D. Mikulėniene dėl valstybinės kalbos statuso] / kalbėjosi A. Stirbytė // Lietuvos rytas. – 1999, lapkr. 17, p. 4.

293.  Mikulėnienė D. Į gimtąją kalbą teršalų nusėda mažiau : [pokalbis su Lietuvių kalbos komisijos pirmininke D. Mikulėniene] / kalbėjosi D. Šniukas // Žurnalistų žinios. – 1999, bal. 28, p. 4, 7.

294.  Mikulėnienė Danguolė. – Portr. // Lietuvių kalbos enciklopedija. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999. – P. 416.

295.  Mikulėnienė D. Informacinės visuomenės kūrimas ir lietuvių kalba : [pokalbis su Kalbos komisijos pirmininke doc. dr. D. Mikulėniene] / kalbėjosi A. Kaikarytė // Šiaulių universitetas. – 2000, gruod. 1, p. 2–3.

296.  Mikulėnienė D. Lietuvių kalbai vis dar gresia pavojus : [pokalbis su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininke D. Mikulėniene] / kalbėjosi R. Bataitytė //Lietuvos aidas. – 2000, saus. 28, p. 1, 12.

297.  Mikulėnienė D. Tarmės – kalbos gyvybės šaltinis : [interviu su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo pirmininke D. Mikulėniene] / kalbėjosi D. Mukienė // Žemaičių žemė. – 2000, 1(26), p. 3–5.

298.  Mikulėnienė D. Vien mylėti kalbą jau neužtenka : [pokalbis su doc. dr. D. Mikulėniene apie Barselonoje vykusią kalbininkų konferenciją] / kalbėjosi A. Pupkis // Gimtoji kalba. – 2000, Nr. 1, p. 6–10.

299.  Mikulėnienė-Vainilavičiūtė Danguolė. – Angl. – Portr. // Who is who in Lithuania, 2000. – Kaunas, 2000. – P. 306.

300.  Mikulėnienė-Vainilavičiūtė Danguolė. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2000. – Kaunas, 2000. – P. 463. 

301.  Bataitytė R. Užsienietiškus tikrinius vardus perdirbti pagal tarimą norėtų tik kai kurie vyresniosios kartos žmonės : [apie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkės D. Mikulėnienės komentarą dėl nelietuviškų asmenvardžių rašybos] // Lietuvos aidas. – 2001, vas. 3, p. 24.

302.  Mikulėnienė D. Nebūsim savosios kalbos priešai / kalbėjosi R. Urnėžiūtė // Gimtoji kalba. – 2001, Nr. 2, p. 3–6.

303.  Mikulėnienė D. Per svetimžodžius užsimota įstatymo vėzdu : [pokalbis / užrašė] L. Žemulienė // Lietuvos rytas. – 2001, spal. 16, p. 4.

304.  Nežinios metas, arba ką žada lituanistikos institutams mokslo ir studijų reforma : [pasisakymai] / D. Mikulėnienė ir kt. / parengė R. Urnėžiūtė. – (Aktualijos) // Gimtoji kalba. – 2001, Nr. 7/8, p. 27–32.

305.  Mikulėnienė D. Kalbos komisija – tai tarsi kalbos parlamentas : [pokalbis] / kalbino Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2002, vas. 7–20 (Nr. 3), p. 3.

306.  Mikulėnienė-Vainilavičiūtė Danguolė. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2002. – Kaunas, 2002. – P. 441.

307.  Mikulėnienė-Vainilavičiūtė Danguolė. – Portr. // Lietuvos moterys. – Vilnius, 2002. – P. 249.

308.  Mikulėnienė-Vainilavičiūtė Danguolė. – Portr. // Kas yra kas Vilniaus apskrityje, 2003. – Kaunas, 2003. – P. 359.

309.  Mikulėnienė D. Būkime kaip vengrai : [pokalbis su Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vadove doc. dr. D. Mikulėniene] / kalbėjosi Ž. Makauskienė // Aušra (Lenkijos lietuvių dvisavaitinis žurnalas). – 2004, Nr. 13, p. 6–8.

310.  Mikulėnienė-Vainilavičiūtė Danguolė // Kas yra kas Lietuvoje : Lietuvos pasiekimai, 2004. – Kaunas, 2004. – P. 740.

311.  Mikulėnienė-Vainilavičiūtė Danguolė // Kas yra kas Lietuvoje : Lietuvos pasiekimai, 2006. – Kaunas, 2006. – P. 779.

312.  Lanza S. M. [Recenzija]. – Rec. kn.: Mikulėnienė D. Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005 // Res Balticae. – Pisa. – T. 11 (2007), p. 168–169.

313.  Mikulėnienė-Vainilavičiūtė Danguolė // Kas yra kas : Lietuvos moterys. – Kaunas, 2007. – P. 309.

314.  Mikulėnienė Danguolė // Lietuvių kalbos enciklopedija. – 2-asis patiksl. ir papild. leid. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 355.

315.  Mikulėnienė-Vainilavičiūtė Danguolė. – Angl. – Portr. // Who is who in Lithuania : book of achievements, 2008. – Kaunas, 2008. – P. 506.

316.  Mikulėnienė-Vainilavičiūtė Danguolė. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje : Lietuvos pasiekimai, 2008. – Kaunas, 2008. – P. 880.

317.  Mikulėnienė-Vainilavičiūtė Danguolė. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2009. – Kaunas, 2009. – P. 919.

318.  Mikulėnienė-Vainilavičiūtė Danguolė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] 15 : Mezas–Nagurskiai. I–XV tomo papildymai. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, p. 120.

319.  Kavaliauskienė D. Ar amerikiečiai norės studijuoti Lietuvoje? : [pokalbis su kalbininkėmis D. Mikulėniene ir D. Aliūkaite] // alietuvis.com (news and media publisching (2010 06 11)

320.  Satkūnas U. Kas padidins Lietuvos mokslininkų konkurencingumą : [redakcijoje diskutavo E. Butkus, V. Jokužis, D. Mikulėnienė, S. R. Petrikis, L. Valkūnas] // Veidas. – 2010, Nr. 7, p. 24–25.