Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Habil. dr. SAULIUS AMBRAZAS (1957 - 2010)

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas

 

Gimė 1957 m. lapkričio mėn. 5 d. Kaune. 1981 m. baigė Vilniaus universitetą. 1981–1984 m. mokėsi VU aspirantūroje. 1984 m. apgynė daktaro disertaciją Veiksmų pavadinimai (nomina actionis) senojoje lietuvių kalboje. Nuo 1984 m. rudens dirba Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje iš pradžių jaunesniuoju, vėliau vyresniuoju, o nuo 1995 m. vyriausiuoju mokslo darbuotoju. 1995 m. apgynė monografiją Daiktavardžių darybos raida. Lietuvių kalbos veiksmažodiniai vediniai (Vilnius, 1993) kaip habilitacinį darbą. Pagrindinė mokslinio darbo sritis – lietuvių ir baltų kalbų istorinė žodžių daryba. Šiai temai skirtos 2 monografijos ir per 50 straipsnių. Dabar rašo monografiją apie lietuvių kalbos būdvardžių darybos raidą. Yra vienas iš Lietuvių kalbos atlaso III t. (Vilnius, 1991) autorių. Redagavo P. U. Dini’o parengtą Mažojo katekizmo leidimą (Vilnius, 1993). 1995–2000 m. vadovavo senųjų lietuviškų raštų kompiuterinio banko kūrimui. Mokslinių žurnalų Archivum Lithuanicum ir Baltu filoloģija redaktorių kolegijų narys.

 

 

KNYGOS:

 

 

1. (1984), Imena dejstvija (nomina actionis) v drevnelitovskom jazyke. Avtoreferat dissertacii […] kandidata filol. Nauk, Vilnius. – 25 p.

2. (1991), Lietuvių kalbos atlasas 3, Vilnius: Mokslas (vienas iš autorių).

3. (1993), Daiktavardžių darybos raida. Lietuvių kalbos veiksmažodiniai vediniai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. – 293, /1/ p.

Recenzijos apie ją: V. Vitkauskas, Lietuvių kalbotyros klausimai 35, 1995, 226–228; A. Parenti, Ponto-Baltica 6, 1995, 128–132; W. R. Schmalstieg, Lituanus 42(1), 1996, 62–70; A. Paulauskienė, Baltistica 31(2), 1996, 261–263; K. Steinke, Zeitschrift für Slawistik 43, 1998, 123–124.

4. (1995), Die Entwicklung der Substantivbildung. Deverbativa im Litauischen (Zussammenfassung der Habilitationsschrift), Vilnius. – 16 p.

5. (2000), Daiktavardžių darybos raida II. Lietuvių kalbos vardažodiniai vediniai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas – 352 p.

Recenzijos apie ją: D. Petit, Bulletin de la Socrété de Linguistique de Paris 96, 2001, 244–246; R. Derksen, Baltu filoloģija 11(1), 2002, 97–100; P. Vanags, Baltistica 38(1), 2004, 168–172.

6. (2009), Baltų kalbų atlasas. Prospektas, Rīga–Vilnius: Latvijas Universitātēs Latviešu valodas institūts (vienas iš autorių). 

 

 

MOKSLO STRAIPSNIAI

 

1. (1980), Galūnių darybos veiksmažodžių abstraktai M. Daukšos Postilėje, Baltistica 16(1), 63–68.

2. (1983), Priesaginės darybos veiksmažodžių abstraktai M. Daukšos Postilėje, Kalbotyra 34(1), 76–84.

3. (1983), Dėl veiksmažodžių abstraktų su priesaga -imas/-ymas darybos raidos, Baltistica 19(1), 66–70.

4. (1986), Lietuvių kalbos veiksmažodžių ir vardažodžių abstraktų istorinė sąsaja, Lietuvos TSR MA Darbai. Ser. A 3(96), 115–126.

5. (1986), Dėl veiksmažodinių daiktavardžių su priesaga -(s)tė kilmės, Baltistica 22(2), 21–28.

6. (1987), Lietuvių kalbos galūnių darybos veiksmažodžių abstraktų raida, Lietuvos TSR MA Darbai. Ser. A 2(99), 90–103.

7. (1987), Lietuvių kalbos veiksmažodžių abstraktų leksikalizacija, Lietuvos TSR MA Darbai. Ser. A 3(100), 94–100.

8. (1987), Veiksmažodžių abstraktų darybos tipų istorinė kaita, Lietuvių kalbotyros klausimai 26, 88–95.

9. (1987), K rekonstrukcii slovoobrazovatel’noj sistemy otglagol’nych suščestvitel’nych litovskogo jazyka, Baltistica 23(2), 170–183.

10. (1988), Lietuvių kalbos veiksmažodžių abstraktų istoriniai santykiai su veiksmo rezultatų pavadinimais, Lietuvos TSR MA Darbai. Ser. A 2(103), 120–128.

11. (1988), Lietuvių kalbos veiksmažodžių abstraktų istoriniai ryšiai su kitais veiksmažodiniais daiktavardžiais, Lietuvos TSR MA darbai. Ser. A 4(105), 87–98.

12. (1989), Priesagų -tojas ir -ėjas vedinių raida, Lietuvos TSR MA darbai. Ser. A 2(107), 105–112.

13. (1990), Lietuvių kalbos istorinės žodžių darybos principai, Lituanistica 1, 59–65.

14. (1991), Lietuvių kalbos nomina agentis istoriniai ryšiai su deminutyvais, Lietuvių kalbotyros klausimai 29, 4–14.

15. (1992), Baltų ir slavų kalbų vardažodžių daryba (senosios bendrybės ir skirtybės), Baltistica 27(1), 15–34.

16. (1992), On the development of nomina collectiva in the Baltic languages, Linguistica Baltica 1, 35–48.

17. (1992), Lietuvių kalbos ypatybių pavadinimų darybos raida, Lituanistica 3(11), 22–34; 4(12), 31–49.

18. (1993), On the development of diminutives in the Baltic languages, Linguistica Baltica 2, 47–67.

19. (1993), Lietuvių kalbos pavadinimų pagal lyties skirtumą darybos raida, Lituanistica 3(15), 38–49.

20. (1994), Zur Entwicklung der Abstraktbildungen im Baltischen, Indogermanische Forschungen 99, 277–300.

21. (1994), Lietuvių kalbos deminutyvų darybos raida, Lietuvių kalbotyros klausimai 34, 130–157.

22. (1995), Lietuvių kalbos kuopinių ir vardažodinių vietų pavadinimų darybos raida, Lietuvių kalbotyros klausimai 33, 179–199.

23. (1995), Kelios pastabos apie prūsų kalbos daiktavardžių ī kamieno raidą, Baltistica 30(1), 61–66.

24. (1996), Lietuvių kalbos ypatybės turėtojų pavadinimų su priesaga *-ko- darybos raida, Lietuvių kalbotyros klausimai 36, 101–119.

25. (1996), The ancient relationship between Baltic and Germanic languages from the standpoint of word formation, K. Jone-Bley, M.E. Huld (Ed.) The Indo-Europeanization of Nothern Europe, Washington, 126–132.

26. (1996), Dėl vedinių su priesaga -ūnas darybos raidos baltų kalbose, Res Balticae 2, 9–14.

27. (1997), Lietuvių kalbos ypatybės turėtojų pavadinimų su afiksu *-Uo- darybos raida, Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 122–137.

28. (1997), Keli M. Mažvydo raštų žodžių darybos bruožai istoriniu požiūriu, Baltistica 32(2), 213–219.

29. (1998), Diachronische Stratifizierung der grundlegenden Wortbildungstypen bei Verbalabstrakta im Ostbaltischen, A. Bammesberger (Hrsg.) Baltistik: Aufgaben und Methoden, Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 23–32.

30. (1998), Lietuvių kalbos ypatybės turėtojų pavadinimų su priesaga *-no- darybos raida, Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 148–176.

31. (1998), Istorinis lietuvių kalbos žodynas ir senųjų raštų kompiuterizavimas (kartu su O. Aleknavičiene ir V. Zinkevičiumi), Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 192–210.

32. (1998), Some derivative features in the writings by M. Mažvydas from the diachronic point of view, Martynas Mažvydas and Old Lithuania, Vilnius: Pradai, 175–188.

33. (1999), Lietuvių ir prūsų kalbų santykiai žodžių darybos požiūriu, Res Balticae 5, 27–40.

34. (2000), Lietuvių ir latvių kalbų daiktavardžių darybos svarbiausi skirtumai, Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 43, 111–126.

35. (2000), Zur Entwicklung der Nomina attributiva in den baltischen Sprachen, J. D. Range (Hrsg.) Aspekte baltischer Forschung, Essen: Die blaue Eule, 13–20.

36. (2000), The derivational structure of substantives in Lithuanian and Latvian from the diachronic point of view, Linguistica Baltica 8, 7–33.

37. (2001), Dėl skaitvardinių būdvardžių su priesagomis -(i)okas(-a), -(i)opas(-a) kilmės,  Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 45, 3–9.

38. (2002), Būdvardžių su priesaga -iškas(-a) posesyvinės reikšmės statusas senuosiuose raštuose,  Archivum Lithuanicum 4, 159–170.

39. (2002), Veiksmažodiniai būdvardžių su priesagomis -tinis (-ė) ir -tinas (-a) XVI–XVII a. raštuose, Baltistica 36(2), 237–244.

40. (2003), Būdvardžių su priesagomis -ingas(-a), -inis(-ė) ir -iškas(-a) istoriniai ryšiai,  Baltistica, 37(1), 17–22.

41. (2003), Dėl būdvardžių su priesaga *-tUo- kilmės, Baltu filoloģija 12(1), 5–13.

42. (2004), Dėl vardažodinių būdvardžių su priesaga *-no- darybos, Baltu filoloģija 13(1), 5–14.

43. (2004), Vėl būdvardžių su priesaga -intelis(-ė) kilmės, Baltistica 39(1), 71–75.

44. (2004), Zur Verbreitung und Entwicklung der Adjektive auf *-inUo-, Indogermanische Forschungen 109, 355–363. 

45. (2004), Baltique oriental et baltique accidental, baltique et slave: le problème de leurs relations anciennes du point de vue de la formation des mots, Histoire, Épistemologie, Langage 26(1), 43–79.

46. (2005), Dvi Zietelos šnektos būdvardžių darybos ypatybės istorinius požiūriu: dėl o ir (i)Uo kamienų mišimo, Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1, Vilnius, Lietuvių kalbos instituto leidykla, 117–139.

47. (2005), Dėl skaitvardinių būdvardžių su priesaga -gis/-gys(-ė) raidos, Res Balticae 10, 39–44.

48. (2006), Dėl lietuvių kalbos būdvardžių darybos kategorijų ir jų istorinių ryšių, Baltu filoloģija 14 (1), 8–24.

49. (2006),   Lietuvių kalbos būdvardžių su priesaga *-lo- raida, Baltistica 41(1), 15–31.

50. (2006), Lietuvių etnogenezės problema žodžių darybos požiūriu, Acta Baltico-Slavica 30, 61–87.

51. (2007), Vedinių su priesaga *-mo- raida, Baltistica 42 (1), 13–30.

52. (2008), Lietuvių kalbos būdvardžiai su priesaga *-uo-, Baltistica, 43(1), 31–50.

53. (2008), Lietuvių kalbos būdvardžių darybos tyrimai, Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 99–127.

 

KITI STRAIPSNIAI IR RECENZIJOS

 

1. (1984), Žodžio mókslas reikšmių raida, Kalbos kultūra 46, 73–74.

2. (1984), Diachroninė žodžių daryba ir lietuvių kalbos veiksmažodžių abstraktai, Jaunųjų filologų darbai 1, Vilnius, 5–12.

3. (1985), Priesagos -umas vedinių raida, Jaunųjų filologų darbai 2, Vilnius, 154–156.

4. (1990), Žodis drausmė ir jo atitikmenys, Kalbos kultūra 59, 83–85.

5. (1991), Ar žodis malūnas yra skolinys?, Lituanistica 4(8), 93–95.

6. (1993), Vietų pavadinimai su priesagomis -ystė, -ija, Kalbos kultūra 64, 80–83.

7. (1994), Baltų kalbų priesaga -ingas ir germanų -ing, Baltistica 29(1), 27–30.

8. (1994), Jurgiui Geruliui skirta konferencija, Baltistica 29(1), 106–107.

9. (1995), On the origin of nomina feminina with the ending -(U)ē in the Baltic languages, W. Smoczyński (Ed.) Analecta Indoeuropaea Cracoviensia Ioannis Safarewicz memoriae dicata, Cracoviae: Universitas, 47–50.

10. (1995), Pranui Skardžiui skirta konferencija, Baltistica 30(1), 117.

11. (1995), VII tarptautinis baltistų kongresas Rygoje (kartu su A. Rosinu, A. Sabaliausku, B. Stundžia), Baltistica 30(2), 111–114.

12. (1995), Konferencija, skirta M. Daukšos Katekizmo 400 metų sukakčiai, Baltistica 30(2), 115–116.

13. (1996), Dar dėl žodžio spalvà kilmės, Baltistica  31(1), 8.

14. (1996), Kelios pastabos apie baltų vedinių su priesaga *-mo- darybos raidą, Baltistica 31(1), 45–47.

15. (1996), Konferencija, skirta M. Mažvydo katekizmo 450 metų sukakčiai paminėti, Baltistica 31(2), 280–281.

16. (1997), „Linguistica Baltica“ ketvirtasis tomas, Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 256–258.

17. (1999), [Rec.:] Dominykas Urbas, Martyno Mažvydo raštų žodynas, Archivum Lithuanicum 1, 155–161.

18. (1999), [Rec.:] Pēteris Vanags, Visvecākā perioda (XVI gs. – XVII gs. sākuma) latviešu raksti. Avotu vēsture un dažas problemātiskas fonologijas, sintakses un leksikas īpatnības (Habilitācijas darbs), Archivum Lithuanicum 1, 243–246.

19. (2000), Dvi daktaro disertacijos apie Jono Bretkūno raštus, Archivum Lithuanicum 2, 269–276.

20. (2000), [Rec.:] Florilegium Linguisticum. Festschrift für Wolfgang P. Schmid zum 70. Geburtstag, Baltistica 34(2), 277–279.

21. (2001), [Rec.:] Martynas Mažvydas i duchovnaja kul’tura Velikogo Kniažestva Litovskogo XVI veka, Archivum Lithuanicum 3, 285–289.

22. (2001), [Rec.:] Bronius Maskuliūnas, Posesyvumo raiška XVI–XVII a. lietuvių kalbos paminkluose (daktaro disertacija), Archivum Lithuanicum 3, 290–292.

23. (2001), [Rec.:] Antanas Jakulis, „Knygos NobaÞnystes“ leksika 1, Archivum Lithuanicum 3, 293–297.

24. (2001), Italų kalbininkas apie baltų kalbas, Kalbos kultūra 74, 120–123.

25. (2003), [Rec.:] Erdvilas Jakulis Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai ir jų istorija (daktaro disertacija), Vilnius, Archivum Lithuanicum 5, 373–376.

26. (2003), [Rec.:] Alma Ragauskaitė XVI–XVIII a. Kauniečių asmenvardžiai (daktaro disertacija), Vilnius, Archivum Lithuanicum 5, 377–380.

27. (2003), Kazimierui Jauniui skirta konferencija, Archivum Lithuanicum 5, 429–434.

28. (2005), [Rec.:] Giacomo Devoto, Baltistikos raštai, Archivum Lithuanicum 7, 223–228.

29. (2005), [Rec.:] Jurgis Pakerys, XVI Mažosios Lietuvos spaudinių mišriųjų ir priesaginių veiksmažodžių daryba (daktaro disertacija), Archivum Lithuanicum 7, 243–246.

30. (2005), Tarptautinė konferencija „Kalbos istorija ir dialektologija: praeitis ir perspektyvos, Archivum Lithuanicum 7, 243–246.

31. (2006), [Rec.:] Jurgita Girčienė, Naujųjų skolinių atitikmenys: struktūra ir vartosena. Opera Linguistica 8. Vilnius, 2005, Archivum Lithuanicum 8, 335–338.

32. (2007), Tarptautinis baltų ir slavų kalbų simpoziumas Paryžiuje, Baltistica 41(3), 525–526.

33. (2007), Tarptautinė konferencija Anatolijui Nepokupnui pagerbti, Baltistica 42(2), 309–311.

34. (2007), 14-oji Jono Jablonskio konferencija, Archivum Lithuanicum 9, 377–378.

35. (2007), Dėl vedinių kunigaikštijà ir kunigaikštỹstė darybos, Senoji Lietuvos literatūra 23, 145.

36. (2008), [Rec.:] Triškaitė B. Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico Lithvana genezė (daktaro disertacija), Kaunas,  Archivum Lithuanicum 10, 291–294.

37. (2008), Juozui Karaciejui sukako 60 metų, Kalbos kultūra 81, 343–346. 

38. (2009),  [Analitinė rec.:] Giuliano Bonfante, Baltistikos raštai. Scritti Baltistici (parengė Pietro U. Dini, Bonifacas Stundžia, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla), Archivum Lithuanicum 11, 407–418.

 

PRANEŠIMŲ TEZĖS

 

1. (1985), Lietuvių kalbos veiksmažodinių daiktavardžių daryba diachroniniu požiūriu, Tarptautinė baltistų konferencija. Pranešimų tezės, 1985 10 9–12, Vilnius, 4.

2. (1991), Keletas baltų ir slavų kalbų žodžių darybos bendrybių, VI tarptautinis baltistų kongresas. Pranešimų tezės 1991 10 2–4, Vilnius, 3.

3. (1992), Kelios žodžių darybos izoglosos senojoje lietuvių kalboje, Lietuvių kalbos tarmės ir jų tyrinėjimai. Konf. pranešimų tezės 1992 11 05–06, Vilnius, 8–9.

4. (1992), Lietuvių kalbos kuopinių pavadinimų raida, Jono Kazlausko diena. Konf. programa ir tezės 1992 11 07, Vilnius, 5.

5. (1993), Dėl baltų kalbų deminutyvų su determinatyvais *-k-, *-l- paplitimo ir raidos, Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Konf. pranešimų tezės 1993 10 2–22, Vilnius, 9–10.

6. (1994), Ancient relationship of the Baltic and Germanic languages from the standpoint of word formation, International Conference: The Indo-Europeanization of Nothern Europe. In memoriam Marija Gimbutas, Vilnius, 1.

7. (1994), Vakarų baltų kalbų deminutyvų su priesaga *-istUo- kilmė, Vakarų baltų kalbų ir kultūrų reliktai. Mokslinės konf. medžiaga, Klaipėda, 14–15.

8. (1994), Dėl vakarų baltų ir germanų kalbų santykių, Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Konf. pranešimų tezės 1994 10 27–28, Vilnius, 10–11.

9. (1994), Dėl baltų kalbų ypatybės turėtojų pavadinimų darybos raidos, Jono Kazlausko diena. Konf. programa ir tezės 1994 11 04, Vilnius, 5.

10. (1995), Baltų kalbų vardažodinių daiktavardžių darybos raidos bendrieji bruožai, VII Starptautiskais baltistu kongress 1995. g. 13–15. junijā. Referātu tēzes, Rīga: Latviešu valodas institūts, 4–5.

11. (1995), Dar dėl priesagos -ininkas kilmės, Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Konf. pranešimų tezės 1995 10 25–26, Vilnius, 11.

12. (1996), Dėl baltų kalbų vedinių su priesaga *-mo- darybos raidos, Valodas statika un dinamika. Akadēmika Jāna Endzelīna 123. dzimšanas dienas atceres zinātniskās konferences tēzes 1996. gada 22 februāris, Rīga, 3.

13. (1996), Dėl ypatybės turėtojų pavadinimų su priesaga -(i)ūnas kilmės, Lietuvių  kalba: tyrėjai ir tyrimai. Konf. pranešimų tezės 1996 10 23–24, Vilnius, 6–7.

14. (1997), Istorinis lietuvių kalbos žodynas ir senųjų raštų kompiuterizavimas (kartu su V. Zinkevičiumi), VIII tarptautinio baltistų kongreso „Baltų kalbos XVI–XVII amžiuje“ pranešimų tezės 1997 10 7–9, Vilnius, 13–14.   

15. (1998), Lietuvių ir latvių kalbų daiktavardžių darybos svarbiausi skirtumai, Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Kazimiero Jauniaus 150-osioms gimimo ir 90-osioms mirties metinėms paminėti. Konferencijos pranešimų tezės 1998 spalio 22–23 d., Vilnius, 11–12.

16. (2000), Baltų kalbų tarpusavio santykiai žodžių darybos požiūriu, Baltica IX. Starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodas laikmetu griežos“. Referātu tēzes, Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 9–10.

17. (2001), Keli būdvardžių darybos bruožai XVI–XVII a. lietuviškuose raštuose istoriniu požiūriu, Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: Etimologija ir onomastika, 2001 m. lapkričio 9 d., Vilnius, 7–8.

18. (2003), Dvi Zietelos šnektos būdvardžių darybos ypatybės istoriniu požiūriu, Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Konferencijos pranešimų tezės, Vilnius–Kvėdarna: Lietuvių kalbos institutas, 10–11.

19. (2005), Dėl lietuvių kalbos būdvardžių darybos raidos, X tarptautinis baltistų kongresas. X tarptautinio baltistų kongreso Baltų kalbų istorija ir tipologija pranešimų tezės. 2005 m. rugsėjo 23–24 d. Vilnius: Vilniaus universitetas, 15.

20. (2009), Dar dėl Kárvaičių vardo kilmės, Jono Kazlausko diena: kalbos istorijos dalykai. Tarptautinės konferencijos programa ir tezės, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 6.