Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Doc. dr. JUOZAS KARACIEJUS

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas

Darbo tel. (8 ~ 5) 263 79 17

 

Gimiau 1948 01 12 (dokumentuose spalio 28) Cimaniūnų kaime, Lazdijų rajone. 1973 metais baigiau Vilniaus universitetą. Studijuodamas 1970 – 1973 metais dirbau Vilniaus universiteto mokslinėje bibliotekoje. 1973 – 1987 metais – Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1987 – 1996 metais – Vilniaus universitete, 1995 – 1999 metais - Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1996 metų vėl dirbu Lietuvių kalbos institute, Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje.

1976 – 1978 metais tobulinausi SSSR MA Kalbotyros institute. 1987 metais apgyniau disertaciją „Lietuvių kalbos socialinių terminų istorija“. 1994 metais tobulinausi Upsalos universitete.

 

 

KNYGOS

 

1. KARACIEJUS J. 1987: Lietuvių kalbos socialinių tyrimų istorija (mašinraštis, rusų kalba), 162 p.

2. KARACIEJUS J. 1990: R. Gotjo. Buivydžių šnekta (Vertimas).Vilnius: Mokslas, 151 p.

3. KARACIEJUS J. 1995: Wolfebuttelio postilė. Vilnius: Žara, 396 p.

4. KARACIEJUS J. 1996: K. Lukauskas. Pamokslai (teksto parengimas ir komentarai), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 404 p.

5. KARACIEJUS J. 1997: M. Mažvydas. Kalėdų giesmės (Teksto parengimas ir komentarai). Vilnius: Vyturys, 126 p.

6. KARACIEJUS J. 2008: Contiones Lituanicae (teksto parengimas ir komentarai). Vilnius: Žara, 400 p.  

 

 

MOKSLO STRAIPSNIAI

 

1. KARACIEJUS J. 1979: Iš senųjų lietuvių kalbos socialinių terminų tyrinėjimo istorijos. Lietuvių kalbotyros klausimai 19, 125-130.

2. KARACIEJUS J. 1980: Dėl keleto socialinių terminų K. Širvydo raštuose. Lietuvių kalbotyros klausimai 20, 101-107.

3. KARACIEJUS J. 1983: Dėl socialinio termino rykūnia formos. Lietuvių kalbotyros klausimai 23, 124-127.

4. KARACIEJUS J. 1986: Dėl lietuvių kalbos vedybinės giminystės termino vesti(s) „imti už žmoną“ kilmės ir vartosenos. LTSR MA Darbai, serija A, t. 2 (95), 113-117.

5. KARACIEJUS J. 1995: Dėl lie. „sėbras“ kilmės. Baltistica 29(2), 184-187.

6. KARACIEJUS J. 1995: Wolfenbuttelio postilės tyrinėjimo problemos. Wolfenbuttelio postilė. Vilnius: Žara, 15-22.

7. KARACIEJUS J. 1996: J. Gerulio „Senieji lietuvių kalbos skaitymai “: sudarymo principai ir reikšmė lituanistikai. Lietuvių kalbotyros klausimai 36, 25-29.

8. KARACIEJUS J. 1997: Apie istorinį ir etimologinį lietuvių kalbos žodynus. Lietuvių kalbotyros klausimai 37, 209-214.

9. KARACIEJUS J. 1997: Kai kurių žodžių etimologinės pastabos P. Skardžiaus „Lietuvių kalbos žodžių daryboje“. Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 21-26.

10. KARACIEJUS J. 1997: Pirmoji knyga ir jos adresatas. Darbai ir dienos 4(13). Kaunas, 93-98.

11. KARACIEJUS J. 1998: The first Lithuanian book and its adresse. Martynas Mažvydas and Old Lithuania. Vilnius: Pradai, 159-172.

12. KARACIEJUS J. 2000: XVIII a. raštų kalba ir jos kilmė. Žmogus ir žodis 2, 24-26.

13. KARACIEJUS J. 2005: Roberto Gauthiot kelionės į Lietuvą ataskaita. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 224-240.  

14. KARACIEJUS J. 2006: XVIII a. raštų kalba: bažnytinio stiliaus formavimosi išdava ar rašomosios kalbos nuosmukio rezultatas. Acta Baltico-Slavica 30, Warszawa, 173-179.

15. KARACIEJUS J. 2008: Vertingas XVIII a. pradžios rašto paminklas. Contiones Lituanicae. Vilnius: Žara, 7-25.

16. KARACIEJUS J. 2008: Tradicija palankesnė kunigaikštystei. Senoji Lietuvos literatūra 25. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 267-272.

  

 

KITI STRAIPSNIAI

 

1. KARACIEJUS J. 1980: A. Meje apie „Aistiškus studijus“. Lietuvių kalbotyros klausimai 20, 50-52.

2. KARACIEJUS J., SABALIAUSKAS A. 1980: K. Būgos laiškai J. Endzelynui. Lietuvių kalbotyros klausimai 20, 54-86.

3. KARACIEJUS J. 1980: K. Būgos laiškai J. Basanavičiui, E. Volteriui, J. Būgienei. Lietuvių kalbotyros klausimai 20, 86-96.

4. KARACIEJUS J. 1983: Iš lietuvių kalbos žodžių istorijos. Mintis ir ženklas. Vilnius, 104-110.

5. KARACIEJUS J. 1986: Iš lietuvių kalbos žodžių istorijos. Ženklas ir prasmė. Vilnius, 62-75.

6. KARACIEJUS J. 1990: R. Gotjo ir Buivydžių tarmės aprašas. „R. Gotjo. Buivydžių šnekta“ Vilnius: Mokslas, 7-15.

7. KARACIEJUS J. 1991: Iš lietuvių kalbos žodžių istorijos. Žodžiai ir prasmės.Vilnius: Mokslas, 36-40.

8. KARACIEJUS J. 1993: J. F. Range. Beausteine zur Bretke-Forschung: Kommentarband zur Bretke-edition (NT). Paderbon (rec). Lituanistica Baltica 2, Warszawa, 251-252.

9. KARACIEJUS J. 1994: A. Sabaliauskas. Lietuvių kalbos leksika. Recenzija. Baltistica 26(2), 100-102.

10. KARACIEJUS J. 1995: K. Karulis. Latviešu etimologijas Vardnica divos sijumos. Riga: Avots, 1992. Recenzija. Baltistica 29(2), 215-217.

11. KARACIEJUS J. 1997: Clavis Germanico-Lithuanica I (Vilnius, 1995) (rec.). Lietuvių kalbotyros klausimai 37, 270-272.

12. KARACIEJUS J. 1997: Naujas vadovėlio leidimas (J. Palionis. Lietuvių rašomosios kalbos istorija. Vilnius, 1995) (rec.). Darbai ir dienos. Kaunas, 223-225.

13. KARACIEJUS J. 1997: M. Daukšos 1595 m. Katekizmas (rec.). Baltistica 32(1), 131-132.

14. KARACIEJUS J. 1998: Simono Vaišnoro 1600 metų Žemcziuga Theologischka ir jos šaltiniai (rec.). Baltistica. 32(2), 307-309.

15. KARACIEJUS J. 1999: Clavis Germanico-Lithvana. Rankraštinis XVII amžiaus vokiečių-lietuvių kalbų žodynas (rec.). Archivum Lithuanicum 1. Vilnius, 171-176.

16. KARACIEJUS J. 2001: Mikalojaus Daukšos 1599 metų Postilė ir jos šaltiniai. Leidimą parengė habil. dr. Jonas Palionis. Vilnius: Baltos lankos, 2000 (rec.). Acta Linguistica Lithuanica 45, 187–201.

17. KARACIEJUS J. 2002: J. Bretkūnas. Giesmes Duchaunas ir kitos 1589 metų liturginės knygos: tekstai ir jų šaltiniai. Leidinį parengė habil. dr. Guido Michelini, Parmos universiteto (Italija) ordinarinis profesorius. Vilnius: Baltos lankos, 2001 (rec.). Baltistica 36 (2), 320–324.

18. KARACIEJUS J. 2005: Daniel Petit. Apophonic et catégories grammaticales dans les langues baltiques. Leuven-Paris: Peeters, 2004. Recenzija. Acta Linguistica Lithuanica 53, 111-116.

19. KARACIEJUS J. 2005: Lozorius Zengštokas. Giesmės chriksczionischkos ir duchauniškos ir jų šaltiniai. Parengė Guido Michelini. Vilnius: Baltos lankos, 2004. Recenzija. Acta Linguistica Lithuanica 53, 116-125.

20. KARACIEJUS J. 2009: Ženevos lingvistinė mokykla, Kalba ir žmonės, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 115–146.  

 

 

KITOS PUBLIKACIJOS

 

1. KARACIEJUS J. 1974: Ką galima nusausinti. Kalbos kultūra 26, 38-39.

2. KARACIEJUS J. 1974: Dėl žodžio „medžiaga“ vartojimo ir kirčiavimo. Kalbos kultūra 27, 53-55.

3. KARACIEJUS J. 1975: K. Būga ir lietuvių kalbos rašyba. Kalbos kultūra 28, 42-48.

4. KARACIEJUS J. 1977: Kiemas, kiemonis, kieminystė K. Širvydo raštuose. Kalbos kultūra 33, 81-82.

5. KARACIEJUS J. 1980: Keletas lietuvių kalbos žodžių etimologijų iš A. Pictet raštų. Kalbos kultūra 39, 95-97.

6. KARACIEJUS J. 1991: Kelios pastabos dėl Volfenbiutelio postilės. VI tarptautinis baltistų kongresas, 1991 spalio 2-4d. Pranešimų tezės. Vilnius, 49.

7. KARACIEJUS J. 1993: J. Gerulio „Senieji lietuvių kalbos skaitymai “ sudarymo principai ir reikšmė lituanistikai. Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Konferencija Jurgiui Geruliui (1888 08013 - apie 1945) paminėti, tezės. Vilnius, 17.

8. KARACIEJUS J. 1993: Senųjų lietuvių kalbos socialinių terminų etimologijos K. Būgos raštuose. K. Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Konferencijos programa ir tezės. Vilnius, 15.

9. KARACIEJUS J. 1994: Kai kurių žodžių etimologinės pastabos P. Skardžiaus „Lietuvių kalbos žodžių daryboje“. Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Konferencija P. Skardžiui (1889 03 06 - 1975 12 08) paminėti. Pranešimų tezės.Vilnius, 9.

10. KARACIEJUS J. 1995: Apie istorinį ir etimologinį lietuvių kalbos žodynus. Leksikografijos problemos. Konferencijos pranešimų tezės.Vilnius, 22.

11. KARACIEJUS J. 1995: Kelios pastabos dėl XVIII a. raštų kalbos. Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos - M. Daukšos Katekizmo - Didžiojoje Lietuvoje (Vilniuje 1599) metinėms paminėti. Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 19-20.

12. KARACIEJUS J. 1996: Kelios pastabos dėl K. Lukausko pamokslų kalbos. K. Lukauskas. Pamokslai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 18-20.

13. KARACIEJUS J. 1996: Kada buvo išleista pirmoji lietuviška knyga. Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos - M. Mažvydo Katekizmo 450 metų sukakčiai paminėti. Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 19.

14. KARACIEJUS J. 1996: Rankraštinis XVIII a. pradžios pamokslų rinkinys (su vieno pamokslo publikacija). Naujasis židinys (Nr 9),  581-588 .

15. KARACIEJUS J. 2003: Roberto Gauthiot kelionės į Lietuvą ataskaita. – Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2003 m. gegužės 21–23 d., p. 29–30.  

 

 

REDAGAVIMAS

 

1. KARACIEJUS J. 1998: Giesmės dangaus miestui (tekstų redagavimas; žodynėlis). Vilnius: LLTJ, 663 p.

2. Brodovskis Jokūbas. Lexicon Germanico-Lithvanicum et Lithvanico Germanicum, t. III. Žodžių indeksas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, XVIII; 366 (redagavimas, Tikrinių žodžių indeksas (sudarymas) p. 337–366).

  

 

LEIDINIŲ RENGIMAS SPAUDAI

 

1. Lietuvių kalbos gramatika. T. III. Sintaksė. Vilnius: Mokslas, 1976, 1014 p.

2. Lietuvių kalbos atlasas. T. II. Fonetika. Vilnius: Mokslas, 1982, 148 p. + 112 žem.

3. Lietuvių kalbos atlasas. T. III. Morfologija. Vilnius: Mokslas, 1991, 158 p. + 142 žem.