Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. NIJOLĖ TUOMIENĖ (VAIŠNYTĖ)

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 5) 263 78 61

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

Gimė 1971 m. rugpjūčio 10 d. Ramaškonių kaime, Varanavo rajone (Gardino sritis, Baltarusija). 1989 m. baigė Vilniaus rajono Marijampolio vidurinę mokyklą. 1989–1994 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1993 m. dirba Lietuvių kalbos institute, Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje. 1995–2000 m. -­ Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas) ir Lietuvių kalbos instituto (Vilnius) humanitarinių mokslų srities, filologijos krypties (04 H) doktorantė. 2005 m. apgynė daktaro disertaciją Ramaškonių šnektos daiktavardžio kaityba: sociolingvistinis tyrimas (vadovė prof. habil. dr. L. Kalėdienė (Grumadienė)).

 

 

KNYGOS

 

 • Ramaškonių šnektos tekstai, – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 332 p.: iliustr. + 1 garso diskas (CD). 
  – Santr. angl – Bibliogr.: p. 288-294.
 • Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas, – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. – 232 p.: iliustr. žemėl. – (Opera linguistica Lithuanica 13).
 • Lazūnų šnektos tekstai / sudarė Jurgita Jaroslavienė, Nijolė Tuomienė.  - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013 -152 p.: iliustr., žemėl. + 1 garso diskas (CD). - (Tarmių tekstynas)

 

STRAIPSNIAI

 

 1. Tuomienė N., 2001: Ramaškonių šnektos o ir (i)io kamienų daiktavardžių kirčiavimo ypatybės. – Baltistica 36(1), 103–114.
 2. Tuomienė N., 2001: Ramaškonių šnektos u, iu daiktavardžių kamienų linksniavimas. – Paribio tarmių ir kalbų problemos: Tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimai. 2001 m. balandžio 27 d. Šiauliai, 156–169.
 3. Tuomienė N., 2002: Periferinės šnektos nykimas: priebalsinio kamieno daiktavardžių kaityba. – Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 6, petīts Eiropas Valuodu gadam. – Liepaja: LiePA, 2002. – 142–152.
 4. Tuomienė N., 2003: Ramaškonių šnektos priebalsinio kamieno daiktavardžių kaityba. – Acta Linguistica Lithuanica 47, 89–102
 5. Tuomienė N., 2004: Dėl periferinės šnektos kirčiavimo. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos (ats. red. G. Akelaitienė). Vilnius: VPU leidykla, 139–149.
 6. Tuomienė N., Grumadienė L., 2004: Lietuviešu valoda kā reģionālā valoda Baltkrievijā. – Reģionālās valodas mūsdienu Eiropā I, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2004. gada 20.–23. maijs. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 124–134.
 7. Tuomienė N., 2005: Ramaškonių šnektos i kamieno daiktavardžių kaityba. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1 (sud. L. Grumadienė, S. Ambrazas, D. Mikulėnienė,). Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 275–284.
 8. Туомене Н., 2005: Языковая ситуация в районе литовско-славянского пограничья (в северо-восточной части Вороновского р-на Гродненской области). – Мовы Вялiкага княства Лiтоўскага: Матэрыялы IV мiжнароднай навуковай канферэнцыi, 18-19 мая 2004 г. Брэст: Академия, 34–36.
 9. Tuomienė N., 2005: Mūsdienu izolētu lietuviešu izlikšņu archaiskums un jaunumi. – Valoda–2005. Zinātnisko rakstu krājums XV. Daugavpils: Daugavpils universitāte, 88–94.
 10. Tuomienė N., 2005: Noun inflection in the dialect of Ramaškonys: a sociolinguistic investigation, – Daktaro disertacijos santrauka, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 27 p.
 11. Tuomienė N., 2006: Perifērisko lietuviešu izlokšņu kalki. – Valoda 2006. Valoda dažādu kulturu konteksta. Zinātnisko rakstu krājums XVI. Daugavpils Universitātes akademiskais apgads "Saule", 2006, p. 80–86.
 12. Tuomienė N., 2006: Dėl prielinksninių konstrukcijų plitimo periferinėse Varanavo šnektose. – Acta Baltico-Slavica 30, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa: SOW, 427–438.
 13. Tuomienė N., 2006: Ramaškoniškių šnekos kodų kaita. – Kalbos kultūra 79. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 161–172.
 14. Tuomienė N., 2007: Dėl būdvardžių kaitybos ypatybių izoliuotose pietų aukštaičių šnektose. – Valoda – 2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII. Daugavpils Universitātes akademiskais apgads "Saule", 2007., 104.112.lpp.
 15. Туомене Н., 2007: Общая характеристика ономастики Ромашканского ареала. – Prace Filologiczne LIII (53), Instytut Języka Polskiego, Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 645–663.
 16. Tuomienė, N. 2008: Semantinės raiškos adekvatumo problema. – Specialybės kalba: terminija ir studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 92–99. ISBN 978-9955-19-097-4
 17. Tuomienė N., 2008: Ramaškonių šnektos (I)e kamieno daiktavardžių kaityba. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 545–556. ISBN 978-609-411-012-2.
 18. Tuomienė N., 2009: Periferinės Ramaškonių šnektos a, ia kamienų daiktavardžių linksniavimas – Respectus Philologicus Nr. 16 (21) A, – Kaunas, 188–201; (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Jano Kochanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universiteto Humanitarinis fakultetas Kielcuose). ISSN 1392-8295.
 19. Tuomienė N., 2010: Pietų aukštaičių šnektos Baltarusijoje: kalbų sąveikos padariniai - Respectus Philologicus Nr. 18 (23), - Kaunas, 223-234; (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Jono Koshanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universiteto Humanitarinis fakultetas Kielcuose). ISBN 1392-8295.
 20. Tuomienė N., 2010: Dvibalsių ie, uo vienbalsinimo tendencijos periferinėse Varanavo šnektose, Žmogus ir žodis II (Nr.1), – Vilnius: Vilniaus Pedagoginis universitetas, 62–67, ISSN 1392-8600.

 

 

KITOS PUBLIKACIJOS

 

 1. Vaišnytė N., 1994: Ar neišsižadės jaunimas lietuvybės. – Lietuvių godos 2 (3), vasaris, p. 1
 2. Vaišnytė N., 1994: Ar pažadinsime Balatnos krašto jaunimo lietuvišką dvasią. – Lietuvių godos 11 (12), lapkritis, p. 3.
 3. Vaišnytė N., 1994: Ramaškonių šnektos daiktavardžių ir būdvardžių kamienų mišimas. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pranui Skardžiui paminėti. LKI konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 24–25.
 4. Vaišnytė N., 1994: Armijos krajovos veikla Pereigonių apylinkėse 1941–1944 metais. – Armija krajova Lietuvoje, Vilnius, 100–103.
 5. Vaišnytė N., 1995: Mes širdyje išlikome lietuviais. Lietuvių godos 6 (19), birželis, p. 3.
 6. Vaišnytė N., 1995: Kai kurie Ramaškonių šnektos daiktavardžių giminės neatitikimo b. k. daiktavardžių giminei atvejai. – Lietuvių kalba tyrėjai ir tyrimai: Pirmosios lietuviškos knygosMikalojaus Daukšos KatekizmoDidžiojoje Lietuvoje (Vilniuje 1595) 400 metų sukakčiai paminėti. LKI konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 29.
 7. Vaišnytė N., 1996: Kodų kaita dvikalbėje aplinkoje. – Lietuvių kalba tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygosMartyno Mažvydo Katekizmo450 metų sukakčiai paminėti. LKI konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 32.
 8. Vaišnytė-Tuomienė N., 1999: Ramaškonių kaimo ir jo apylinkių padėtis. – Etninių žemių lietuviai dabartinėje Baltarusijoje, Vilnius: 116–120.
 9. Vaišnytė N., 2002: Balatnos (Varanavo) apylinkės: istorija, kultūra ir kalba iš Ramaškonių gyventojų lūpų. - Lydos krašto lietuviai II. Monografija. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 545–556, ISBN 9986-850-45-2 (2 tomas), ISBN 9986-850-44-4 (bendras).
 10. Tuomienė N., 2007: Ramaškoniškių šnekos ypatybė – kalbų kaita. – Lietuvių godos, 2007 m. liepa Nr. 7 (166); rugpjūtis Nr. 8 (167); rugsėjis Nr. 9 (168).
 11. Tuomienė N., 2007: Dabartiniai Varanavo apylinkių vietovardžiai. – 43. Artura Ozola dienas konference. Alvis Augstkalnis (1907­1940) un baltu valodu pētnecība. Anotācijas un tēzes. – Rīga, 2007. gada 16. –17. marts.
 12. Tuomienė N., 2008: Iš Balatnos krašto lietuvybės istorijos. – Lietuvių godos 7 (178), liepa, p. 3.
 13. Tuomienė N., Kalėdienė L., 2009: Lietuvybės puoselėtojui, kalbininkui Aloyzui Vidugiriui – 80. – Lietuvių godos 1 (184), sausis, p. 3–4.
 14. Tuomienė N., 2009: Ramaškonių šnektos tekstai. – Lietuvių godos 8 (191), rugpjūtis, p. 3.

 

 

PRANEŠIMAI MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE

 

Lietuvoje:

 1. 1994 m. spalio 28 d. Vilniuje: Ramaškonių šnektos daiktavardžių ir būdvardžių kamienų mišimas.  Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai, skirtoje Pranui Skardžiui paminėti. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 1994 m. spalio 27– 28 d.
 2. 1995 m. spalio 25 d. Vilniuje: Kai kurie Ramaškonių šnektos daiktavardžių giminės neatitikimo b. k. daiktavardžių giminei atvejai. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai, skirtoje Pirmosios lietuviškos knygos – Mikalojaus Daukšos Katekizmo – Didžiojoje Lietuvoje (Vilniuje 1595) 400 metų sukakčiai paminėti. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 1995 m. spalio 25–26 d.
 3. 1996 m. spalio 24 d. Vilniuje: Kodų kaita dvikalbėje aplinkoje. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai, skirtoje pirmosios lietuviškos knygos –  Martyno Mažvydo katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 1996 m. spalio 23–24 d.
 4. 2001 m. balandžio 27 d. Šiauliuose: Ramaškonių šnektos u, iu kamienų daiktavardžių linksniavimas. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Paribio tarmių ir kalbų problemos, skirtoje Europos kalbų metams. Šiaulių universitetas, 2001 m. balandžio 27 d.
 5. 2003 m. gegužės 22 d. Vilniuje: Ramaškonių šnektos i kamieno daiktavardžių kaityba. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos, skirtoje Kazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2003 m. gegužės 21–23 d.
 6. 2004 m. rugsėjo 21 d. Vilniuje: Varanavo apylinkių onomastikos charakteristika. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Kalbos istorija ir dialektologija:  praeitis ir perspektyvos. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2004 m. rugsėjo 20–22 d.
 7. 2005 m. rugsėjo 20 d. Vilniuje: Prielinksninių konstrukcijų plitimas periferinėse lietuvių šnektose Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Baltų ir slavų tarmių priešistorė ir raida etnokultūros aspektus, surengtoje 2005 m. rugsėjo19–22 d. Lietuvių kalbos institute. Pranešimo anotacija buvo skelbta LKI tinklalapyje.
 8. 2007 m. kovo 28 d. Vilniuje: Periferinių šnektų buitinė leksika: lingvogeografinis aspektas. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Baltų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje, skirtoje žymaus kalbininko profesoriaus Anatolijaus Nepokupno 75-osioms gimimo metinėms, surengtoje 2007 m. kovo 27–30 d. Lietuvių kalbos institute. Pranešimo anotacija buvo skelbta LKI tinklalapyje.
 9. 2008 m. kovo 14 d. Vilniuje: Dėl diftongoidų ie, uo vienbalsinimo periferinėse Varanavo šnektose tarptautinėje mokslinėje konferencijoje: Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilniaus pedagoginis universitetas, Kalbotyros katedra, 2008 m. kovo 14 d.
 10. 2008 m. lapkričio 28 d. Vilniuje: Semantinio adekvatumo problema mokslinėje konferencijoje: Specialybės kalba: terminija ir studijos, Mykolo Romerio universitetas, Kalbos kultūros katedra ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2008 m. lapkričio 28.
 11. 2013 m. gruodžio 5-6 d. Vilniuje: Periferinių pietų aukštaičių šnektų veiksmažodžio ypatybės . Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus organizuotoje tarptautinėje tarpdalykinėje apibendrinamojoje projekto Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida mokslinėje konferencijoje „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“. 

Užsienyje:

 1. 2004 m. gegužės 19 d. Baltarusijoje: Языковая ситуация в районе литовско-славянского пограничья (в северо-восточной части Вороновского р-на Гродненской обл.) tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Языки в Великом Княжестве Литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы: традиции и преемственность“, organizuotoje Bresto valstybinio A. Puškino vardo, Minsko valstybinio ir Budapešto (Vengrija) L. Etvešo vardo universitetų, 2004 gegužės 18–19 d.
 2. 2004 m. gegužės 21 d. Latvijoje: Lietuviešu valoda kā reģionālā valoda Baltkrievijā tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Reģionālās valodas mūsdienu Eiropā Latvijoje, Rezeknėje, 2004 m. gegužės 20–23 d.
 3. 2005 m. sausio 28 d. Latvijoje: Dabartinių izoliuotų šnektų archajiškumai ir naujovės. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Latvijoje, Daugpilio universitete: Valoda dažādu kultūru kontekstā, vykusioje 2005 m. sausio 26–27 d.
 4. 2005 m. kovo 10 d. Lenkijoje: Dėl dvikalbystės įvairaus amžiaus žmonių grupėse (izoliuotos šnektos duomenimis). Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Varšuvos universitete: Bałtystyka jako filologia rodzima i filologia obca, vykusioje 2005 kovo 10 d.
 5. 2006 m. sausio 26 d. Latvijoje: Periferinės lietuvių šnektos vertiniai. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Latvijoje, Daugpilio universitete: Valoda dažādu kultūru kontekstā, vykusioje 2006 m. sausio 26–27 d.
 6. 2007 m. sausio 25 d. Dėl būdvardžių kaitybos izoliuotose lietuvių šnektose. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Latvijoje, Daugpilio universitete: Valoda dažādu kultūru kontekstā, vykusioje 2007 m. sausio 25–26 d.
 7. 2007 m. kovo 06 d. Latvijoje: Dabartiniai Varanavo apylinkių vietovardžiai. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Latvijos Universitete Rygoje, 43-ojoje Artūro Ozuolo dienos konferencijoje, vykusioje 2007 m. kovo 16–17 d. Išspausdinta pranešimo anotacija: 43. Artura Ozola dienas konference. Alvis Augstakalnis (1907–1940) un balto valodu pētnecība. Anotācijas un tēzes. Rīga 2007. gada 16. – 17. marts, 36. – 37. lpp.