Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Projektai, programos

Dalis Lietuvių kalbos institute vykdomų tyrimų finansuojami projektų lėšomis. Projektinius darbus daugiausia remia Lietuvos mokslo taryba ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Taip pat yra Europos komisijos  finansuojamų projektų.

 

Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai

 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojami projektai

 

ES finansuojami projektai

 

2012 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-462

 

DĖL ILGALAIKIŲ INSTITUCINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO 

 

Patvirtintos 4 Lietuvių kalbos instituto parengtos ilgalaikės institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programos

 

1. Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno tyrimai

 

Programos vadovas dr. Laimutis Bilkis

Programos tikslai:

 

 1. Plėsti vietovardžių, lietuvių kalbos leksikos dalies, mokslinį publikavimą ir tyrimą.
 2. Ištirti dalies iš gyvosios kalbos surinktų ir Lietuvių kalbos institute saugomų lietuvių vietovardžių darybą, kilmę, semantiką (motyvaciją), atskleisti jų būdinguosius bruožus, sistemos ypatumus, tarpusavio ryšius, atskirų klasių bei grupių panašumus ir skirtumus, apibrėžti lietuvių (baltų) toponimų vietą baltų bei indoeuropiečių kalbų kontekste.
 3. Įtraukti į lituanistikos ir baltistikos tyrimų kontekstą dar nepublikuotą autentišką iš gyvosios kalbos surinktą toponimiją (ypač žemėvardžius).
 4. Sudaryti galimybę Lietuvos ir užsienio mokslininkams gilinti lietuvių (baltų) vietovardžių darybos, kilmės ir regioninius tyrimus.
 5. Mokyti ir skatinti vartoti autentiškus, taisyklingus Lietuvos vietovardžius.
 6. Tirti Lietuvos paribių vietovardžius.
 7. Tirti istorinius lietuvių miestiečių asmenvardžius.
 8. Surinkti ir kuo tiksliau atkurti kadaise funkcionavusią prūsų antroponimiją.
 9. Tirti istorinį vakarų ir rytų baltų vardyną. 

 

    Ataskaita

 

2. Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių kalbos leksikos, leksinės semantikos ir terminologijos tyrimai

 

Programos vadovė dr. Zita Šimėnaitė

Programos tikslai:

 

 1. Kompleksiškai tirti paveldėtosios bei naujos šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos leksikos ir įvairių mokslo sričių terminijos sistemą ir atskleisti leksikos bei terminijos normų raidą.
 2. Kompleksiškai naujausiais lingvistiniais metodais tirti Lietuvių kalbos žodyno duomenis, juos atnaujinant, inventorizuojant, plečiant jo duomenų bazes.
 3. Kurti ir stiprinti lietuvių kalbos leksikos ir terminijos mokslinių tyrimų infrastruktūrą, taikant naujausias kalbos technologijas.4. Atlikti taikomuosius skaitmeninių kalbos išteklių kaupimo ir sisteminimo tyrimus. 

 

    Ataskaita

 

3. Kalbos istorija ir kontaktai: fundamentiniai ir taikomieji kalbos raidos bei raštijos tyrimai

 

Programos vadovė dr. (HP) Ona Aleknavičienė

Programos tikslai:

 

 1. Tirti lietuvių kalbos ir kalbotyros istoriją.
 2. Tirti rašytinį lietuvių kalbos paveldą ir jo sociokultūrinį kontekstą.
 3. Tirti rašytinį lituanikos paveldą, formuoti šios tyrimų krypties empirinį pagrindą, tyrimų koncepciją ir metodologiją.
 4. Nuolat vykdyti rašytinio lituanistikos ir lituanikos paveldo paieškas užsienio archyvuose ir traukti į mokslo apyvartą. 

 

    Ataskaita

 

 4. Kalbos variantai: fundamentiniai ir taikomieji geolingvistikos ir sociolingvistikos tyrimai

 

Programos vadovė prof. dr. (HP) Laima Kalėdienė

Programos tikslai:

 

 1. Tirti dabartinę lietuvių kalbą pripažįstant jos variantiškumą.
 2. Tirti sakytinę lietuvių kalbą kaimo aplinkoje.
 3. Tirti sakytinę lietuvių kalbą miesto aplinkoje.
 4. Tirti kalbų kontaktus.
 5. Tirti kalbos vartotojų nuostatas, vertinimus, kalbos atmainų prestižą.
 6. Bazėse kaupti naujų kalbos vartosenos ir jos vertinimo tyrimų duomenis.
 7. Analizuoti sukauptą kalbos įvairavimo medžiagą taikant modernius metodus ir pateikti šiuolaikišką interpretaciją.
 8. Sudaryti sąlygas tinkamai numatomų tyrimų rezultatų sklaidai Lietuvoje ir tarptautiniu mastu
 9. Sukurti internetines prieigas prie duomenų bazių.

 

    Ataskaita

 

 

EUROPOS KOMISIJOS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Baltijos ir Šiaurės šalių dalys atviroje Europos lingvistinėje infrastruktūroje (META-NORD). Meta-Nord projekto kordinatorius Latvijos Tildė, projekto partneriai: Kopenhagos universitetas, Tartu universitetas, Bergeno universitetas, Helsinkio universitetas, Islandijos universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Geteborgo universitetas.

Projekto vadovė – doc. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė.

 

Informacija apie projektą

 

 

EUROPOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTAS, 

administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

 

Pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto ,,Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę ,,Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“:

Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida Projekto vadovė – prof. dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė.

 

Projekto puslapis

 

 

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS 

finansuojamas Lietuvių kalbos semantinio tinklo duomenų bazės prototipo projektas SemTi

 

Lietuvių kalbos institutas dalyvauja Lietuvos verslo paramos agentūros finansuojamame Lietuvių kalbos semantinio tinklo duomenų bazės prototipo projekte (SemTi)

Projekto tikslas – sukurti lietuvių kalbos žodžių lingvistinio semantinio tinklo duomenų bazės prototipą, kurio paskirtis – nurodyti ir atvaizduoti lietuvių kalbos žodžių prasminius ir asociatyvinius ryšius. Toks semantinis tinklas suteiks galimybę efektyvinti paieškos sistemų darbą, galės būti naudojamas kitose informacijos valdymo srityse. Tai bus pirmasis lietuvių kalbos žodžių semantinių ryšių tinklas.

 

Projekto koordinatorius yra Tilde (Lietuva), partneriai: CID Baltic, Lietuvių kalbos institutas. Šiame projekte dalyvauja Leksikografijos centro darbuotojos: dr. G. Naktinienė, dr. Z. Šimėnaitė, A. Gaidienė, R. Mikelionytė, N. Vinikaitė.

Projektas vykdomas nuo 2011 m. sausio mėnesio.

 

Informacija apie projektą.  

 

 

 

IKI  2009–2010 m. VYKDYTI PROJEKTAI