Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
ES projektai

Projektas IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas (projekto kodas NR. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005)

 

Projekto metu bus suskaitmeninti šeši lietuvių kalbos vienakalbiai (sinonimų, antonimų, frazeologijos, sisteminis, palyginimų ir dabartinės kalbos), penki dvikalbiai (lietuvių–latvių, latvių–lietuvių, lietuvių–lenkų, lenkų–lietuvių ir vokiečių–lietuvių) žodynai, Lietuvių kalbos žodyno pagrindinė ir papildymų, partizanų dainų, mįslių ir tikėjimo kartotekos. Taip pat bus sukurti du edukaciniai žaidimai „Rašyba“ ir „Kalbos turtai“, dvi nuotolinio mokymo programos (moduliai) „Lietuvių kalba pradedantiesiems“ ir „Slenksčio (pradedančiųjų lygio) paveikslėlių žodynas“. Taip pat bus praplėstas bei patobulintas šriftas „Palemonas“. Projekto metu bus sukurta lietuvių kalbos informacinė sistema, leisianti visuomenei nemokamai naudotis projekto metu suskaitmenintais lietuvių kalbos ištekliais bei sukurtomis mokymo priemonėmis.

Projektas įgyvendinamas kartu su Lietuvos edukologijos ir Vilniaus universitetais, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. Numatoma projekto pabaiga – 2014 m. spalio mėnuo.

 

 

Baltijos ir Šiaurės šalių dalys atviroje Europos lingvistinėje infrastruktūroje (META-NORD). Meta-Nord projekto kordinatorius Latvijos Tildė, projekto partneriai: Kopenhagos universitetas, Tartu universitetas, Bergeno universitetas, Helsinkio universitetas, Islandijos universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Geteborgo universitetas.

Projekto vadovė – doc. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė.

 

Informacija apie projektą

 

 

Europos struktūrinių fondų projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos. Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida. Pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto ,,Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę ,,Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“.

Projekto vadovė – prof. dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė.

 

 

Projektas Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių  plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ 2.4 priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Projekto vadovė - dr. Daiva Vaišnienė.

 

Plačiau apie projektą                                 Anketa

 

 

 

ANKSČIAU VYKDYTI PROJEKTAI