Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
doc. dr. GALINA MIŠKINIENĖ
Kalbų ir kultūrų sąveikos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja

Darbo tel.  (8 ~ 5) 263 75 77

El. p.: galina.miskinienė@flf.vu.lt

 

Gimė 1966 m. Ignalinoje. 1983–1988 m. studijavo rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, kur 1991–1995 m. mokėsi doktorantūroje. 1998 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Seniausieji Lietuvos totorių rankraščiai (Grafika. Transliteracija. Vertimas. Tekstų struktūra ir turinys)“. Nuo 1989 m. dirba Vilniaus universitete. 2007 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje. Dabar eina vyriausiosios mokslo darbuotojos pareigas Raštijos paveldo tyrimų centre.

 

 

Papildomas išsilavinimas:

Stažuotės: Varšuvos universitetas, Neofilologijos fakultetas (3 mėn. 1996 m.), Stambulo universitetas (2 mėn. 1997 m.), Ankaros universitetas, Kalbos, istorijos ir geografijos fakultetas (9 mėn. 1998–1999 m.), Krokuvos universitetas, Turkų filologijos fakultetas (1 mėn. 2003 m.). Turkų kalbos dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai: Izmiras (1 mėn. 2004 m.).

 

 

Papildoma profesinė veikla:

· Lietuvos baltarusistų asociacijos narė (nuo 1995 m.)

· Lietuvos slavistų asociacijos narė (nuo 2004 m.)

· Lietuvos ir Turkijos draugijos narė (tarybos narė nuo 1997 m).

· Pedagoginė veikla Vilniaus universitete

· Lietuvos totorių kultūrinio palikimo, turkų kultūros ir literatūros populiarinimas per TV ir radiją.

 

 

Mokslinių interesų sritys: Lietuvos totorių raštija, turkų literatūra ir kultūra, turkų grožinės literatūros vertimai į lietuvių kalbą.

 

 

PUBLIKACIJOS

 

 

Mokymo priemonė

 

1. Seniausieji Lietuvos totorių rankraščiai (Grafika. Transliteracija. Vertimas. Tekstų struktūra ir turinys). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, 262 p. ISBN 9986-19-419-9.

 

Šaltinių publikacijos
 

 

2. Ivano Laucevičiaus kitabas. Lietuvos totorių kultūros paminklas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, 800 p. ISBN 978-609-411-030-6.

 

Žodynai, katalogai

 

3. Lietuviški – turkiški pasikalbėjimai. Turkų-lietuvių žodynas. Litvanca–Türkçe konuşma kılavuzu. Türkçe–Litvanca sözlük. Vinius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002, 243 p. ISBN 9986-19-467-9.

4. Каталог арабскоалфавитных рукописей литовских татар Vinius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, 138 p. [kartu su S. Namavičiūte ir E. Pokrovskaja]. ISBN 9986-19-730-9.

5. Turkų-lenkų kalbų žodynėlis iš Lietuvos totorių rankraščio (1840). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 176 p. [kartu su Nesrin Güllüdağ]. ISBN 978-609-411-015-3.

 

 

Svarbiausi straipsniai

 

1. Адаптация арабско-турецких заимствований в китабе КУ-1446. – Функцыянальны аспект апiсання моўных сiстэм. Гродно, 1995, 200–205.

2. Турэцка-беларускi размоўнiк 1836 году з збораў Нацыянальнага Музэю Лiтоўскай Рэспублiкi ў Вiльнi. = Türkçe–Belarusça kılavuz, 1836. = Turkish-Belarusian Phrase-Book of 1836 Belarusian Institute of Arts and Sciences. New York, 1995, 62 p. [kartu su S. Šupa].

3. Проблемы адаптации арабизмов и тюркизмов в китабе КУ-1446. – Slavistica Vilnensis 1995. Vilnius, 1997 (Kalbotyra 45(2)), 53–64.

4. Идеологические споры между мусульманами и иудеями (на материале арабскоалфавитных рукописей литовских татар середины XVII в.). – Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim, t. 2. Kraków, 1997, 234–249.

5. „Темные места“ в переводе арабских и старотурецких рукописей на белорусский и польские языки в XVII в. –Slavistica Vilnensis 1997. Vilnius, 1998 (Kalbotyra 46 (2)), 204–214.

6. Būrimo tekstai Lietuvos totorių rankraščiuose. – Tautosakos darbai, t. 9(16). Vilnius, 1998, 262–271.

7. Фольклорный материал на страницах славяноязычных арабскоалфавитных рукописей литовских татар. – Senoji Lietuvos literatūra, kn. 6: Senosios raštijos ir tautosakos sąveika: kultūrinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patirtis. Vilnius, 1998, 138–158.

8. Структура и стилистика текстов в арабскоалфавитных рукописях XVII в. (белорусские тексты, писанные арабским письмом). – Valoda 1997: Humanitārās fakultātes VII Zinātniskie lasî jumi: Teksts un kultūra. Metodika. Daugavpils, 1999, 109–113.

9. О проекте Словаря китабов (славяноязычных арабскоалфавитных рукописей середины XVII века). – Slavistica Vilnensis 2000. Vilnius, 2000 (Kalbotyra 49(2)), 123–129.

10. O zavartości treściowej najstarszych rękopisów Tatarów litewskich. – Rocznik Tatarów polskich, t. 6. Gdańsk, 2000, 30–36.

11. Исламское вероучение в рукописях литовских татар. – Acta Orientalia Vilnensia, t. 3. Vilnius, 2002, 184–195.

12. Сотворение мира в легендах литовских татар. – Живая старина, № 3(35). Москва, 2002, 17–20.

13. Об археографических исследованиях в области татаристики. – Acta Orientalia Vilnensia, t. 4. Vilnius, 2003, 273–284.

14. Очерк истории и культуры литовских татар. – Диаспоры, т. 2. Москва, 2005, 40–62.

15. Kultura Tatarów litewskich. – Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu, t. 7. Warszawa, 2005, 151–157.

16. По следам Казанского китаба КУ-1446. – Senoji Lietuvos literatūra, kn. 24. Vilnius, 2007, 263–285.

17. Турецко-польский словарик из китаба Якуба Хасеневича (1840 г.). – Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicijoje: totoriai ir karaimai. Vilnius, 2008, 105–123.

18. Легенда „Мирадж“ из китаба Ивана Луцкевича. – LDK kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos (Bibliotheca Archivi Lithuanici 7). Vilnius, 2009, 357–375. [kartu su Huseyinu Durgutu].

19. Lietuvos totorių rankraštinė knyga: istorija ir tyrimų perspektyva. – Knygotyra, t. 54. Vilnius, 2010, 199–210.

20. The development of Turkic studies at Vilnius University. – Acta Orientalia Vilnensia, vol. 10, issues 1–2. Vilnius, 2011, 209–224.

21. Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarında Bulunan Mi’râc-nâme. – Türkiyat Araştırmaları. Sayı 14, Bahar 2011. Ankara, 2011, 225–241.

22. Сводный каталог арабскоалфавитных рукописей литовских татар: коллекция Гродненского государственного музея истории религии. – Slavistica Vilnensis 2011. Vilnius, 2011 (Kalbotyra 56(2)), 93–120.

23. Lietuvos ir Turkijos istoriniai ryšiai: Mustafos Kemalio Atatiurko ir Lietuvos Prezidento Antano Smetonos laiškai. – Parlamento studijos, 2012, nr. 12, 36–50. (http://www.parlamentostudijos.lt/Nr12/Nr12.htm).

24. Востоковедение в Вильнюсском университете. – Бюллетень Общества востоковедов, вып. 18. К VIII Съезду российских востоковедов: труды. Москва, 2012, 153­–165.

25. Тюркоязычная книга в истории и культуре литовских татар. – Тюркоязычная книга: наследие веков. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной истории тюркоязычной книги (Казань, 17–18 октября 2012 г.). Казань, 2012, 87–94.

26. Rytietiška medžiaga Lietuvos archyvų fonduose: bendriausi bruožai, aprašymas, katalogizavimas, išliekamumas. – Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos, t. 12. Vilnius, 2012, 344–352.

27. Сводный каталог арабскоалфавитных рукописей литовских татар: Львовская научная библиотека им. В. Стефаника НАН Украины. – Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai. Vilnius, 2012 (Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai, kn. 4), 45–58.

28. О текстологии рукописных китабов литовских татар: легенда Мирадж, – Slavistica Vilnensis 2013. Vilnius, 2013 (Kalbotyra 58 (2): – Slavistica Vilnensis 2013: XV Международный съезд славистов. Минск, 20–27 августа 2013 г. Доклады литовской делегации, Vilnius, 2013 (Kalbotyra 58(2)), 99–119.

29. О текстологии рукописных китабов литовских татар: Диалог пророка Мухаммеда с шайтаном. – Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze. Toruń, 2013, 211–230 [kartu su S.Temčinu].

30. Kultūrų dialogai: Lietuvos totoriai – atvykėliai iš Uralo-Volgos regiono. – Orsam Rapor No: 147, The Black Sea International Rapor No: 31, Ocak 2013, 1–37. http://www.orsam.org.tr/tr/raporgoster.aspx?ID=4228.

31. Lietuvos totorių padavimai: tarp mito ir realybės, inTautinės mažumos Lietuvoje. Virsmai ir atmintys. Sud. A. Stepukonis. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, 165–173. ISBN 978-9955-868-68-2.

32. Восточные документы, хранящиеся в рукописном отделе Библиотеки Вильнюсского университета: ханские ярлыки и письма пограничных пашей, inTiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje. Specialusis „Lietuvos istorijos studijos“ leidinys, t. XI, VUL 2014, 275–288 (вместе с Абдулхаким Кылынч). ISSN 1822-4016.

33. Mečetės ir musulmoniškų kapinių (mizarų) istorija bei jų reikšmė, inLietuvos totorių sakralinis paveldas: mečetės ir kapinės. Vilnius, 2014, 7-12. ISBN 978-609-459-287-4.

34. О текстологии рукописных китабов литовских татар: погребальный обряд (на материале рукописных источников), inСлавянская письменность Великого княжества Литовского: характерные черты и специфические особенности: Cборник статей. Сост. Н. Морозова. Вильнюс: Институт литовского языка, 2014,  301–324. ISBN 978-609-411-131-0.

35. О китабе Абрагама Карицкого (особенности языка и композиции, текст погребального обряда), inСлавянская письменность Великого княжества Литовского: характерные черты и специфические особенности: Cборник статей. Сост. Н. Морозова. Вильнюс: Институт литовского языка, 2014, 325–364. ISBN 978-609-411-131-0.

36. Шесть сказаний в составе китабов А. Карицкого и И. Луцкевича (сопопставительный анализ, публикация текстов), inСлавянская письменность Великого княжества Литовского: характерные черты и специфические особенности: Cборник статей. Сост. Н. Морозова. Вильнюс: Институт литовского языка, 2014, 365–439. ISBN 978-609-411-131-0.

 

Recenzijos

 

1. Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku w przekładzie i opracowaniu Henryka Jankowskiego i Czesława Łapicza, Warszawa: Wydawnictwo Akademicke DIALOG, 2000, 256 s. ISBN 83-88238-337. – Slavistica Vilnensis 2001. Vilnius 2001 (Kalbotyra 50 (2)), 234–239.

2. Y. Plasseraud‘o knyga „Mažumos. Tautinių ir etninių mažumų studijų įvadas“. – Lietuvos totoriai, 2007, nr. 1–2 (101–102), 4–24.

3. Joanna Kulwicka-Kamińska, Ireneusz Kamiński. Islam po polsku. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha Sp. z.o.o., 2007, 174 s. – Rocznik orientalistyczny, t. 41, zeszyt 1. Warszawa, 2008,129–132.

4. Religious Language of a Belarusian Tatar Kitab. A Cultural Monument of Islam in Europe (With a Latin-Script Transliteration of the British Library Tatar Belarusian Kitab [OR 13020] on CD-ROM), Mediterranean Language and Culture Monograph Series 11, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009, xxvii + 458 pp. (Paperback). – Acta Orientalia Vilnensia, t. 9, nr 1. Vilnius, 2009, 141–144.

5. GRAŻYNA ZAJĄC. Smutna ojczyzna i ja smutny... Kręgi literackie epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008, 519 s. ISBN 978-83-7188-132-9. – Письменные памятники Востока, № 1 (16), 2012, 284–286. http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=content&task=view&id=3147.

 

 

Vertimai

 

1. Aslı Erdoğan Tahta kuşlar. İstanbul, 1997// Mediniai paukščiai./Wooden birds/ Vilnius, 2000. Iš turkų kalbos vertė Galina Miškinienė.

2. Mahir Öztaş Ruh İkizini arar. İstanbul, 1997// Draugo ieškanti siela./Soul looking for a friend/ Vilnius, 2000. Iš turkų kalbos vertė Galina Miškinienė.

3. Neşe Yaşin Şiirler // Ugninga gėlė; Mirtis baigiasi taip; Liūdesio lašai./Fiery flower; So death comes to an end; Sadness drops./ Vilnius, 2000. Iš turkų kalbos vertė Galina Miškinienė.

4. Orhan Pamuk Kara kitap // Juodoji knyga. Vilnius, 2005. 500 P. Iš turkų kalbos vertė Galina Miškinienė.

5. Aiše Kulin Sevdalinka. Iš turkų kalbos vertė Galina Miškinienė. Vilnius, 2006, 306 p.