Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Sociolingvistikos centras_publikacijos

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 234 71 95.

 


Apie | Darbuotojai | Projektai | Publikacijos | Ekspertų taryba

 


2012


Čekuolytė, Aurelija, „Etnografinio metodo taikymas sociolingvistiniuose (jaunimo kalbos) tyrimuose“, in: Taikomoji kalbotyra 1, 2012.


Girčienė, Jurgita, „Pokyčiai, kalba ir mokykla“, in: Gimtasis žodis 7, 2012.


Girčienė, Jurgita, Tamaševičius Giedrius, „Five Decades of Television: from Language Homophony to Polyphony“, in: Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 2012, 31–43.


Nevinskaitė, Laima, „Svetimžodžiai ir užsienio kalba lietuviškoje spaudos reklamoje“, in: Vaicekauskienė L. (red.) Naujieji svetimžodžiai ir lietuvių kalba: straipsnių rinkinys, 2012 [įteikta spaudai].


Nevinskaitė, Laima, „On the Public Sphere and its Participants” [Apie viešąją erdvę ir jos dalyvius], in:  Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 2012, 44–56.


Vaicekauskienė, Loreta, „‘Good Language’ and Insecure Speakers: A Study into Metalinguistic Awareness of TV and Radio Journalists in the Context of Language Monitoring in Lithuania“, in: Aurelija Usonienė, Nicole Nau, Ineta Dabašinskienė (eds.), Multiple Perspectives in Linguistic Research on Baltic Languages, Cambridge Scholars Publishing, 2012, 76–103.


Vaicekauskienė, Loreta, „Language standards in a post-modern speech community: cosmetic touch ups and ongoing changes“, in: Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 2012, 58–72.


Vaicekauskienė, Loreta, Aliūkaitė Daiva, „Mirror, Mirror, Tell Me: Overt and covert hierarchisation of standard-dialect varieties in Lithuanian speech community“, in: Stef Grondelaers & Tore Kristiansen (eds.) Experimental studies of changing language standards in contemporary Europe, Novus: Oslo, 2012 [įteikta spaudai].


Vaicekauskienė, Loreta, Čičirkaitė Ramunė, „Balsių ilginimas kaip sociolingvistinis vilniečių tarties bruožas“, Taikomoji kalbotyra, 2012. [įteikta spaudai].


Vyšniauskienė, Inga, „Polilingvali Vilniaus jaunimo raiška: socialinės tapatybės paieškos“, in: Kalbotyra 64, 2012  [įteikta spaudai].

 


2011


Aleksandravičiūtė, Skaistė, „Žvilgsnis į sakytinės žiniasklaidos kalbą“, in: Darbai ir dienos 55, 2011, 208–222.


Aliūkaitė, Daiva, „Jaunųjų žemaičių raiškos idealai: sąmoningosios nuostatos“, in: Respectus Philologicus 20 (25), 2011, 209–220.


Girčienė, Jurgita, „Naujažodžiai su dėmeniu (-)tinkl-“, in: Kalbos kultūra 84, 2011, 165–177.


Girčienė, Jurgita, „Viešasis diskursas kreipimosi į adresatą požiūriu: neformalumo link“, in: Gimtasis žodis 5, 2011, 2–9.


Tamaševičius, Giedrius, „Metaforos, kuriomis gyvi esam, arba, kaip kalbama apie grėsmes kalbai“, in: Naujasis Židinys-Aidai 5, 2011, 308–314.


Tamaševičius, Giedrius, „Tauta, gimusi iš filologijos, ir lingvistinio nacionalizmo fenomenas“, in: Darbai ir dienos 56, 2011, 143–152.


Vaicekauskienė, Loreta, „Language ‘nationalization’: One hundred years of Standard Lithuanian“, in: Tore Kristiansen & Nikolas Coupland (eds.) Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus, 2011, 105–112.


Vaicekauskienė, Loreta, „Oficialioji lietuvių kalba yra negyva kalba. Žurnalistai apie lietuvių kalbos standartą televizijoje ir radijuje“, in: Darbai ir dienos 55, 2011, 191–207.


Vaicekauskienė, Loreta, „Projektas Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiuolaikinėje Lietuvoje, 2010“, in: Respectus Philologicus 19 (24), 2011, 265–266.


Vaicekauskienė, Loreta, Čičirkaitė, Ramunė, „Vilniaus klausimas“ bendrinės lietuvių kalbos sampratose: metalingvistinių vilniečių komentarų tyrimas“, in: Darbai ir dienos 56, 2011, 55–74.

 


2010


Čekuolytė, Aurelija, „Jaunimo požiūris į angliškus žodžius suaugusiųjų kalboje“, in: Kalbos kultūra 83, 2010, 322–341.


Girčienė, Jurgita, „Adresato įvardijimas periodikoje“, in: Kalba ir kontekstai 3 (2), 2010, 82–87.


Girčienė, Jurgita, „Laidų vedėjai apie neformalią kalbinę raišką žiniasklaidoje“, in: Kalbos kultūra 83, 2010, 207–321.


Girčienė, Jurgita, „Nominatyviniai adresato įvardijimai visuomeninius klausimus nagrinėjančiose pokalbių laidose: sociolingvistinis aspektas“, in: Žmogus kalbos erdvėje, 2010 690–698.


Nevinskaitė, Laima, „Lietuviškų trumpųjų žinučių rašyba“, in: Kalbos kultūra 83, 2010.


Nevinskaitė, Laima, „Kalbų mokėjimas ir vartojimas didžiuosiuose miestuose: lyginamoji analizė“, in: Meilutė Ramonienė (red.) Miestai ir kalbos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 269–277.


Nevinskaitė, Laima, „Klaipėdiečio sociolingvistinis portretas: kalbų mokėjimas ir vartojimas Klaipėdoje“, in: Meilutė Ramonienė (red.) Miestai ir kalbos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 251–267.


Tamaševičius, Giedrius, „Bloga“ kalba ir sociolingvistinė kompetencija“, in: Darbai ir dienos, 54, 2010, 189–198.


Vaicekauskienė, Loreta, „Globalioji daugiakalbystės perspektyva: anglų kalbos vieta ir vaidmuo Lietuvos miestų erdvėje“, in: Meilutė Ramonienė (red.) Miestai ir kalbos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 175–203.


Vaicekauskienė, Loreta, Reda Šmitaitė, „Anglų kalbos vartojimas ir kodų kaita Lietuvos televizijų reklamose“, Kalbotyra 63 (3), 2010, 107–124.


Vaicekauskienė, Loreta, „Lietuvių kalbos norminimo šimtmetis: daug ideologijų ir šiek tiek vartosenos“, in: Naujasis Židinys-Aidai 5–6, 2010, 165–172.