Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras

Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 263 81 71, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyrius įkurtas 1991 m. Iki to laiko veikė 1958 m. suformuota Toponimikos grupė, kuriai vadovavo A. Vanagas. Nuo 1991 m. gruodžio mėn. 1 d. iki 2003 m. rugsėjo mėn. 15 d. vadovavo habil. dr. V. Maciejauskienė. 2003–2007 m. skyriui vadovavo dr. L. Bilkis. Nuo 2008 m. Vardyno skyriaus vadovas – habil. dr. K. Garšva. Skyriuje dirba 9 darbuotojai. Yra 2 doktorantai.
    

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

SVARBIAUSI LEIDINIAI

RENGIAMAS LEIDINYS

CENTRO FONDAI

DARBUOTOJAI

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 

  • Tyrimų objektas – tikriniai žodžiai (onimai). Pagrindinės jų klasės – asmenvardžiai (antroponimai) ir vietovardžiai (toponimai).

 

Istorinės bei dabartinės antroponimikos problemų tyrimas.

Istorinės bei dabartinės toponimikos problemų tyrimas.

 

  • Praktinis tikrinių žodžių tvarkymo darbas (norminimas, tikrinimas ir pan.).

 

SVARBIAUSI LEIDINIAI

 

 

Baltų onomastikos tyrimai 2: [straipsnių rinkinys / sudarė Grasilda Blažienė, Alma Ragauskaitė; redaktorių kolegija: Laimutis Bilkis (et. al.]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. – 253 p.

Lietuvos vietovardžių žodynas. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2008. – T. 1. (Autoriai: L. Bilkis, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė). Jame pateikiami iš gyvosios lietuvių kalbos užrašyti vietovardžiai, prasidedantys raidėmis A, Ą ir B. Šalia nurodomi įvardijamieji objektai ir vietovardžių paplitimas. Vietų vardai išdėstomi kilminiais lizdais, t. y. tos pačios kilmės vietovardžiai sudaro vieną žodyno straipsnį. Sudarius lizdus paaiškinama juose pateiktų vietovardžių kilmė.

Bilkis L. Lietuvių helonimų daryba: priesaginiai ir priesagėtieji helonimai. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2008, 500 p.

Baltų onomastikos tyrimai: Aleksandrui Vanagui atminti [sudarė L. Bilkis, A. Ragauskaitė, D. Sinkevičiūtė; redaktorių kolegija: L. Bilkis (ats. redaktorius)]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. – 288 p.

Ragauskaitė A. XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 210 p. 

Razmukaitė M. Vietovardžių žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. – 462 p. (su A. Pupkiu).

Razmukaitė M. Lietuviški tradiciniai vietovardžiai. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. – 148 p. (su A. Pangonyte).

Parengti trys „Lietuvių kalbotyros klausimų“ tomai (t. 21: Lietuvių onomastikos tyrinėjimai, 1981; t. 32: Baltų onomastikos tyrinėjimai, 1993; t. 41: papildytu pavadinimu Acta Linguistica Lithuanica, 1999).

Lietuvių pavardžių žodynas. –  Vilnius, 1985. – T. 1; 1989. – T. 2. (Autoriai: A. Vanagas, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė). Jame abėcėlės tvarka pateiktos visos dabartinės lietuvių pavardės, nurodytas jų paplitimas, paaiškinta kilmė.

Maciejauskienė V. Lietuvių pavardžių susidarymas. XIII–XVIII a. – Vilnius: Mokslas, 1991.

Vanagas A. Lietuvos TSR hidronimų daryba. – Vilnius: Mokslas, 1970. – 428 p.

Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. – Vilnius: Mokslas, 1981. – 408 p.

Vanagas A. Mūsų vardai ir pavardės. – Vilnius: Mokslas, 1982. – 108 p.

Vanagas A. Lietuvių vandenvardžiai. – Vilnius: Mokslas, 1988. – 109 p.

Vanagas A. Lietuvos miestų vardai. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 322 p.

 Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas / Sudar.: B. Savukynas, A. Vanagas, V. Vitkauskas, K. Vosylytė, I. Ermanytė; Red.: E. Grinaveckienė (ats. red.), J. Senkus. – Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1963. – 227 p.

Lietuvos TSR gyvenamųjų vietovių alfabetinis sąrašas: [Vietovardžius patikrino, jų formas tikslino, sukirčiavo ir nurodė kirčiuotes A. Vanagas] // Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas / Parengė Z. Noreika, V. Stravinskas. – Vilnius: Mintis, 1976. – D. 2. – P. 3–364.

Vietovardžių kirčiavimo žodynas / Sudar. M. Razmukaitė, V. Vitkauskas. – Vilnius: Kultūra, 1994. 

1999 m. pradėtas rašyti daugiatomis „Lietuvos vietovardžių žodynas“, kuriame bus pateikti visi iš gyvosios kalbos užrašyti lietuvių vietovardžiai bei aiškinama jų kilmė.

 

DUOMENŲ BAZĖS

 

Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė, kurios adresas http://lvvgdb.old.lki.lt

Istorinių vietovardžių duomenų bazė, kurios adresas www.old.lki.lt/tevi

 

RENGIAMAS LEIDINYS

 

,,Lietuvos vietovardžių žodynas“ – tai iš gyvosios kalbos užrašytų dabartinių vietovardžių žodynas. Vietovardžiai jame numatomi pateikti bendrine kalba – sunorminta fonetika bei kirčiavimu. Žodynas bus kilminis (etimologinis). Jis rašomas lizdiniu-abėcėliniu principu. Jame pateikiami vietovardžiai jungiami į lizdus. Lizdai abėcėlės tvarka pateikiami pagal pirmąjį lizdų vietovardį. Į vieną lizdą dedami įvairios darybos, bet tos pačios kilmės vietovardžiai. Prie žodyno lizde pateikiamų vietovardžių nurodomi svarbiausi su jais susiję duomenys, užfiksuoti kartotekoje. Pirmiausia po vietovardžių rašomi jais įvardijami objektai, po to nurodomas vietovardžių paplitimas. Lizdas užbaigiamas kilmės aiškinimu.

Numatyta išleisti apie 10 šio žodyno tomų. Šiuo metu rengiamas II-asis žodyno tomas (C– G raidės), numatoma apimtis – apie 40 a. l.

 

VARDYNO FONDAI

 

Vietovardžių, užrašytų iš gyvosios kalbos, kartoteka (600 000 vnt.). Jos pagrindu rašomas „Lietuvos vietovardžių žodynas“.

Vietovardžių, užrašytų iš istorijos šaltinių, kartoteka (300 000 vnt.).

Pavardžių, užrašytų iš gyvosios kalbos, kartoteka (260 000 vnt.). Jos pagrindu išleistas „Lietuvių pavardžių žodynas“.

Asmenvardžių, užrašytų iš istorijos šaltinių, kartoteka (200 000 vnt.).

Kitokių onimų kartotekos (pravardžių – 50 000 vnt., zoonimų ir kt.).

Istorinių onimų kartotekos pildomos ir toliau.
Fonduose esančiais duomenimis gali naudotis ir kitų Lietuvos mokslo institucijų darbuotojai bei užsienio mokslininkai mokslo (ne studijų) tikslais.

 

DARBUOTOJAI

Aleksandras Vanagas
(1934–1995). Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, žymiausias XX a. antrosios pusės lietuvių onomastikos tyrėjas. Ypač daug nuveikė tirdamas lietuvių hidronimus (vandenvardžius): parašė tris monografijas „Lietuvos TSR hidronimų daryba“, „Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas“, „Lietuvių hidronimų semantika“ (Lietuvių kalbotyros klausimai. – 1981. – T. 21), taip pat daugybę straipsnių hidronimų bei kitų vietovardžių kilmės bei darybos klausimais. Studijose bei straipsniuose taip pat analizavo baltų etnogenezės problemas, rašė ir įvairiais asmenvardžių tyrimo klausimais. Yra „Lietuvių pavardžių žodyno“ bendraautoris. Paskutinis didelis darbas – monografija „Lietuvos miestų vardai“ (Spaudai parengė V. Maciejauskienė). Parašė kelias mokslo populiarinimo knygeles, daugybę tokio pobūdžio straipsnių. Nuveikė didžiulį vandenvardžių ir gyvenamųjų vietų vardų norminimo darbą, organizavo vietovardžių rinkimą ir pats juos rinko.

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Grasilda Blažienė.

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Kazimieras Garšva.
Skyriaus vadovas. Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras. 1977 m. apgynė daktaro disertaciją „Priegaidės fonologinėje sistemoje (lietuvių kalbos medžiaga)“. Yra vienas lietuvių kalbos gramatikų (Grammatika litovskogo jazyka 1985; Dabartinės lietuvių kalbos gramatika 1994, 1997) autorių. Parašė straipsnių apie panevėžiškių tarmės ypatybes, Latvijos, Lenkijos, Gudijos lietuvių šnektas, dvikalbystės problemas. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Vitalija Maciejauskienė.
Humanitarinių mokslų habilituota daktarė. Pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – lietuvių asmenvardžiai. 1981 m. apgynė mokslų kandidato (dab. daktaro) disertaciją „Lietuvių pavardžių susidarymas“. Šia tema parašė keliolika straipsnių, išleido monografiją „Lietuvių pavardžių susidarymas“. 1995 m. apgynė habilitacinį darbą „Lietuvių pavardės: raida ir kilmė“. „Lietuvių pavardžių žodyno“ bendraautorė. Paskelbė daug mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių. Parengė (kartu su kitais skyriaus darbuotojais) „Lietuvos vietovardžių žodyno“ instrukciją, yra viena iš šio Žodyno pirmojo tomo autorių. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .


Vyresnieji mokslo darbuotojai:

Laimutis Bilkis.
Humanitarinių mokslų daktaras. 1998 m. apgynė disertaciją „Lietuvių priesaginės darybos helonimai“, paskelbė kelis mokslo bei keliolika populiarių straipsnių. Kartu su kitais skyriaus darbuotojais rašo „Lietuvos vietovardžių žodyną“, dalyvavo rengiant jo instrukciją. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Alma Ragauskaitė. Humanitarinių mokslų daktarė. 2002 m. apgynė disertaciją „XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai“, paskelbė straipsnių mokslo bei populiariuose leidiniuose. Kartu su kitais skyriaus darbuotojais rašo ,,Lietuvos vietovardžių žodyno‘‘ tekstą. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Marija Razmukaitė.
Humanitarinių mokslų daktarė. 1998 m. apgynė disertaciją „Lietuvos priesaginiai oikonimai“. Šia tema ir kitais gyvenamųjų vietų vardų (oikonimų) darybos klausimais paskelbė straipsnių mokslo bei populiariuose leidiniuose. Yra „Lietuvių pavardžių žodyno“ bendraautorė, viena iš „Vietovardžių kirčiavimo žodyno“ sudarytojų. Kartu su kitais skyriaus darbuotojais rašo „Lietuvos vietovardžių žodyną“.


Jaunesnieji mokslo darbuotojai:

 

Veronika Adamonytė. Tyrimų sritis – lietuvių priesaginių oikonimų kirčiavimas. Skyriuje dirba jaunesniąja mokslo darbuotoja (0,5 etato). El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė. Tyrimų sritis – lietuvių kalnų vardų (oronimų) daryba. Skyriuje dirba 0,5 etato. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Dalia Sviderskienė. Tyrimų sritis – Marijampolės apskrities vietovardžių darybos ir kilmės polinkiai. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Dovilė Tamulaitienė. Tvarko visus Vardyno skyriaus fondus, renka skyriaus darbus (straipsnius, protokolus ir pan.) kompiuteriu. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Redaktorė

Milda Norkaitienė. Tyrimų sritis – asmenų pavadinimai pagal gyvenamąją vietą, jų daryba, kilmė. Šia tema paskelbė mokslo straipsnių. Rašo „Lietuvos vietovardžių žodyno“ tekstą.

Doktorantai:


Aleksandras Adamkovičius.  El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Irena Rogoža. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai