Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Terminologijos centras

 

Lietuvių kalbos ir literatūros institute nuo 1952 m. veikė Terminologijos komisija. 1971 m. ji pertvarkyta į Žodynų sektoriaus Terminologijos grupę. 1989 m. įsteigtas Kalbos kultūros ir terminologijos skyrius. Nuo 1990 m. veikė atskiras Terminologijos skyrius. 2003 m. įkurtas Terminologijos centras.

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

SVARBIAUSI LEIDINIAI

DARBUOTOJAI

 

 

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 

Terminologijos centro tikslai – lietuvių terminologijos ir terminografijos tyrimai, įvairių sričių lietuvių terminijos funkcionavimo visuomenėje analizė.

Siekdamas nurodytų tikslų, Terminologijos centras įgyvendina šiuos uždavinius:

 • tiria teorines dabartinės lietuvių terminologijos ir terminografijos problemas;
 • analizuoja lietuvių terminologijos istoriją ir tiria įvairių sričių lietuvių terminijos raidą;
 • nustato lietuvių terminijos norminimo ir tvarkybos, lietuvių terminologijos ir terminografijos principus;
 • atlieka praktinį įvairių sričių terminų tvarkybos darbą, kuria, vertina ir normina naujus terminus;
 • teikia rekomendacijas terminologijos, terminografijos ir mokslo kalbos klausimais.

 

 

NARYSTĖ INFOTERM

 

2003 m. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tarptautiniu terminologijos informacijos centru (Infoterm – International Information Centre for Terminology). Sutarta keistis informacija apie terminologinę veiklą, bendradarbiauti rengiant terminologijos konferencijas, keistis terminologijos leidiniais. Pagal minėtą sutartį Tarptautinis terminologijos informacijos centras Lietuvių kalbos institutui teiks ne tik informaciją apie terminologijos leidinius, bet ir terminologijos mokymo bei metodinę pagalbą.

http://www.infoterm.info/

Terminologijos centro vadovė dr. Albina Auksoriūtė šiuo metu yra Infoterm vykdomosios tarybos prezidentė.

 

 

SVARBIAUSI LEIDINIAI (NUO 2000 m.)

 

 • Gaivenis K. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys, Vilnius: LKI leidykla, 2002, 148 p. ISBN 9986-668-43-3.
 • Terminologijos istorijos ir dabarties problemos, redaktoių kolegija: A. Auksoriūtė (sud.), St. Keinys (ats. red.), V. Skujinia, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004, 380 p. ISBN 9986-668-65-4.
 • Keinys St. Dabartinė lietuvių terminologija, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 500 p. ISBN 9955-704-01-2.
 • Klimavičius J. Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 336 p. ISBN 9986-668-95-6.
 • Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga, redaktorių kolegija: A. Auksoriūtė (ats. red., sud.), Ch. Galinski, St. Keinys, V. Skujiņa, S. Šelov, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 172 p. ISBN 9986–668–94–8.
 • Lietuvių kalbos terminų žodynai: anotuota 1900–2005 m. bibliografijos rodyklė, sud. J. Gaivenytė-Butler, St. Keinys, A. Noreikaitė, red. St. Keinys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 260 p. ISBN 978-9955-704-48-5.
 • Umbrasas A. Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais: pagrindinių kodeksų terminai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 341 p. (serijoje Opera Linguistica Lithuanica 11, ISBN 978-609-411-039-9).
 • Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, vyr. red. ir sud. A. Auksoriūtė, Vilnius,  2012, 327 p. ISBN 978-609-411-086-3.
 • Keinys St. Lietuvių terminologijos raida, Vilnius, 2012, 448 p., ISBN 978-609-411-085-6.
 • Gaivenis K. Rinktiniai raštai, sud. J. Gaivenytė-Butler, redaktorių kolegija: A. Auksoriūtė (ats. red.), J. Gaivenytė-Butler, St. Keinys, J. Klimavičius, P. Zemlevičiūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 770 p. ISBN 978-609-411-122-8.
 • Gaivenis K. Nuostabioji žodžio šviesa, sud. ir red. J. Gaivenytė-Butler, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 144 p. ISBN 978-609-411-120-4.
 • Skolinti terminai ir jų atitikmenys, parengė A. Auksoriūtė, R. Katelytė, A. Kaulakienė, S. Labanauskienė, A. Mitkevičienė, A. Rimkutė, R. Stunžinas, D. Šilobritaitė, redaktoriai: A. Auksoriūtė (vyr. redaktorė), A. Kaulakienė, A. Noreikaitė, programuotojai: E. Ožeraitis, V. Zinkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-112-9.

 

 

TARPTAUTINIS MOKSLINIS ŽURNALAS TERMINOLOGIJA

 

 

TERMINOLOGIJOS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, MOKYMAI

[informacija rengiama]

 

Terminologijos centras kas 2 metus rengia tarptautines mokslines terminologijos konferencijas.

Paskutinė konferencija: Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys (LR Seimas, 2015 m. birželio 4–5 d.).

 

 

EUROTERMBANK

 

2005–2006 m. dalyvauta Europos Komisijos projekte EuroTermBank (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms). Žr. rezultatą.

Išleista knyga Towards Consolidation of European Terminology Resources: Experience and Recommendations from EuroTermBank Project. Edited by S. Rirdance, A. Vasiļjevs. Authors and contributors: Albina Auksoriūtė..., Asta Mitkevičienė..., Robertas Stunžinas [et. al.]. Riga: Tilde, 2006. 

 

 

DARBUOTOJAI

 

dr. Albina Auksoriūtė (Terminologijos centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja)

 

dr. Alvydas Umbrasas (vyresnysis mokslo darbuotojas)

dr. Palmira Zemlevičiūtė (vyresnioji mokslo darbuotoja)

dr. Robertas Stunžinas (mokslo darbuotojas)

Jolanta Gaivenytė-Butler (jaunesnioji mokslo darbuotoja)

dr. Asta Mitkevičienė (mokslo darbuotoja)

Rita Katelytė (jaunesnioji mokslo darbuotoja)

Adelė Noreikaitė (redaktorė)

 

 

SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI

 

Skolinti terminai ir jų atitikmenys