Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Lietuvių kalbos tyrimo ir vartojimo strategija bei taktika Lietuvoje

Lietuvių kalbos instituto veikla įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių tikslų (prioritetų)“ 1.3. punkte patvirtintus strateginius tikslus – skatina šalies mokslo ir technologijų pažangą, plėtoja informacinę ir žinių visuomenę. 
Lietuvių kalbos institutas kuria naujas žinias apie lietuvių kalbos funkcionavimą ir istoriją, įgyvendindamas LR Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 1102 patvirtintas pagrindines Lietuvių kalbos instituto veiklos kryptis:

 

  • lietuvių kalbos leksikologija, leksikografija ir gramatinės sandaros tyrimai;
  • lietuvių kalbos istorijos, tarmių ir sociolingvistiniai tyrimai;
  • lietuvių kalbos funkcionavimo visuomenėje ir terminologijos tyrimai;
  • lietuvių onomastikos tyrimai.

 

Fundamentinių tyrimų rezultatai ir mokslinė kompetencija panaudotina taikomojoje veikloje: kuriant modernius mokslo veiklos produktus, skirtus visuomenės poreikiams tenkinti (žinynai, žodynai, enciklopedijos, kalbos šaltinių publikavimas, elektroninė leidyba, internetiniai leidiniai), atliekant lietuvių kalbos reiškinių ir terminų vertinimo, norminimo, ekspertavimo paslaugas, diegiant lietuvių kalbą elektroninėje terpėje. Institute skaitmeninamas, kaupiamas ir toliau tvarkomas Tarmių archyvas bei lietuvių kalbos išteklių duomenų bazės: akademinio ,,Lietuvių kalbos žodyno" elektroninė kartoteka su paieškos sistema, senųjų raštų duomenų bazė, tarmių duomenų bazė, bendrinės kalbos duomenų bazė, svetimžodžių duomenų bazė, duomenų bazė „Lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys“, kalbos konsultacijų bankas, dabartinės vartosenos skaitmeninė kartoteka, kalbos rekomendacijų kompiuterinė duomenų bazė, istorinių vietovardžių duomenų bazė, dabartinių vietovardžių duomenų bazė, asmenvardžių duomenų bazė ir kt.

Siekiant palaikyti aukštą instituto mokslinę kompetenciją, kuri užtikrintų modernų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų lygį, bendradarbiaujama su universitetais ir kitomis mokslo įstaigomis rengiant aukščiausios kvalifikacijos filologijos krypties mokslininkus. Šiuo metu Lietuvių kalbos institutas filologijos krypties doktorantūros teisę yra gavęs kartu su Vytauto Didžiojo universitetu.

Lietuvių kalbos instituto dalyvavimas palaikant ir plėtojant šalies intelektinį potencialą neapsiriboja instituto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu ir mokslininkų rengimu, bet yra neatsiejamas nuo visuomenės švietimo. Visuomenė turi žinoti, kaip tiriama lietuvių kalba, kokie tų tyrimų rezultatai ir reikšmė. Tai svarbi ne tik kalbinio tapatumo, bet ir bendrojo išsilavinimo bei savarankiško mąstymo ir savivokos prielaida. Visuomenei turi būti akivaizdu, kad Lietuvių kalbos institutas nėra uždara mokslo institucija, bet paramos kitiems šaltinis, tenkinantis aktualiausius visuomenės kalbos žinių ir vartojimo poreikius, skelbiantis naujausius fundamentinių tyrimų ir taikomosios veiklos rezultatus, mokslo ir kultūros institucijų atstovams, studentams ir moksleiviams rengiantis seminarus ir kitus renginius, koordinuojantis informacijos apie lietuvių kalbos tyrimus sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.

Lietuvių kalbos institute veikia leidykla, kuri rengia ir leidžia instituto mokslininkų monografijas, straipsnių rinkinius, šaltinių publikacijas, tarmių tekstų publikacijas, akademinius bei specialiuosius žodynus ir žinynus, kalbos praktikai ir vartojimui skirtus darbus, kalbotyros mokslo populiarinimo knygas ir pan. Periodiškai leidžiami trys mokslo žurnalai: ,,Acta Linguistica Lithuanica“ (2 numeriai per metus), ,,Terminologija“ (1 numeris per metus) ir „Kalbos kultūra“ (1 sąsiuvinis per metus). Lietuvių kalbos institutas kartu su keturiais universitetais rengia žurnalą ,,Archivum Lithuanicum“, kuris leidžiamas Vokietijoje, ,,Harrassowitz“ leidykloje. 

Instituto mokslininkai fizinių ir juridinių asmenų užsakymu per metus atlieka apie trisdešimt kalbinių ekspertizių.

Plečiama tarptautinė projektinė veikla, teikiamos mokslinės paslaugos užsienio užsakovams.