Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Ekspedicijos

     2004 metais organizuota Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus ekspedicija į Marcinkonių ir Kabelių apylinkes (Varėnos rajonas), kuriai vadovavo A. Leskauskaitė. Joje dalyvavo D. Mikulėnienė, J. Gruodytė ir kt. Įrašyta per 30 valandų įvairaus turinio pasakojimų. Surinkta medžiaga saugoma Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių archyve. Ji naudojama rengiant Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyną, šnektų tekstų rinkinius, mokslinius straipsnius, kompaktinėms garso įrašų plokštelėms sudaryti ir kt.


     2005–2007 metais vyko kelios ekspedicijos, kuriose rinkta medžiaga Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynui (šį projektą remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programą). Vadovė – A. Leskauskaitė. Kalbinti pateikėjai, gyvenantys Marcinkonių miestelyje, Kabelių, Ašašninkų, Dubininko, Puvočių, Mardasavo, Žiūrų, Šklėrių, Kaniavos, Dubičių, Rudnios, Kašėtų, Zervynų, Margionių, Musteikos, Mančiagirės, Lynežerio, Dainavos, Panočių, Drucminų ir kituose kaimuose (Varėnos rajonas). Ekspedicijų dalyviai: J. Gruodytė, V. Meiliūnaitė, M. Lučinskienė, N. Tuomienė ir kt. Įrašyta per 120 valandų įvairaus turinio pasakojimų. Surinkta medžiaga saugoma Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių archyve. Ji taip pat naudojama rengiant šnektų tekstų rinkinius, mokslinius straipsnius, kompaktinėms garso įrašų plokštelėms sudaryti ir kt.

Nuotraukos
Dainava.jpg
Kabeliai.jpg
Lynežeris.jpg
Marcinkonys.jpg
Musteika-Averkos.jpg
pakeliui.jpg
Pigagienė-Žiūrai.jpg
su-informantemis.jpg


     2005–2007 metais Kalbos istorijos skyriaus darbuotojai dalyvavo Veisiejų regioninio parko direkcijos organizuotose ekspedicijose Veisiejų, Šlavantų ir Kapčiamiesčio šnektoms tirti (projektą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programą). Vadovė – L. Klimavičiūtė. Kalbinti žmonės, gyvenantys Veisiejų, Šlavantų ir Kapčiamiesčio parapijose. Ekspedicijų dalyviai: A. Leskauskaitė, V. Meiliūnaitė ir kt. Įrašyta per 100 valandų įvairaus turinio pasakojimų. Surinkta medžiaga saugoma Veisiejų regioninio parko archyve ir Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių archyve. Ji naudojama rengiant šnektų tekstų rinkinius, mokslinius straipsnius, kompaktines garso įrašų plokšteles ir kt.


Nuotraukos
Slavantai.jpg
Slavantai1.jpg
Veisiejai.jpg
Vainežeris.jpg
Vainežeris1.jpg
Vaikšnorienė-Avižieniai.jpg


     2008 metais A. Leskauskaitė prisijungė prie Lazdijų krašto muziejaus organizuotos ekspedicijos „Seirijų ir Metelių krašto tyrimai“ dalyvių (projektą remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programą). Vadovė – D. Juknevičienė. Įrašyta per 100 valandų įvairaus turinio pasakojimų. Surinkta medžiaga saugoma Lazdijų krašto muziejaus archyve ir Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių archyve. Ji bus naudojama rengiant šnektų tekstų rinkinius, mokslinius straipsnius, kompaktinėms garso įrašų plokštelėms sudaryti ir kt.

 

 

2009 metais liepos 15–24 d. ir rugpjūčio 19–28 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamo projekto „Mažai tirtų šnektų leksikos ir garso duomenų kaupimas ir mokslinis tyrimas“ lėšomis leksikografijos centras surengė ekspedicijas į Anykščių ir Utenos rajonus (vadovė Zita Šimėnaitė). Kalbinti senieji gyventojai iš Dabužių, Surdegio, Spitrėnų, Svėdasų, Leliūnų, Šeibokiškio, Kaliekiškio, Medenių, Vijeikių, Spitrėnų, Kirdeikių. Ekspedicijose dalyvavo Irena Ermanytė, Anželika Gaidienė, Birutė Jasiūnaitė, Rita Mikelionytė, Vilma Paukštytė, Ritutė Petrokienė, Kristina Rimšienė, Jurga Trimonytė Bikelienė, Jolanta Zabarskaitė. Dabužiuose ekspedicijos dalyves) nuoširdžiai globojo mokytoja Regina Avižienė ir bibliotekininkė Vida Adomonienė, Surdegyje – žodžių rinkėja mokytoja K. Rimšienė. Ekspedicijų metu surinkta per 3000 vnt. leksikos duomenų Lietuvių kalbos žodyno kartotekai, garso įrašai perduoti Tarmių archyvui.Dabužiuose gimė pirmojo lietuvių kalbos žodyno autorius Konstantinas Sirvydas (1580 –1631). Jo tėviškėje padėtas paminklinis akmuo, o Dabužių Kristaus žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje pastatytas skulptoriaus Jono Žuko sukurtas paminklas.

 

Nuotraukos:

 

DABUŽIAI

 Rita Mikelionytė kalbina Antaną Karvelį

 Anželika Gaidienė ir Regina Avižienė kalbina Liudą Žemaitytę

 Rita Mikelionytė kalbina Janiną Karosaitę

 Skulptoriaus Jono Žuko paminklas Konstantinui Sirvydui

 Jonas ir Marytė Vildžiūnai

 

SURDEGIS

 Kristina Rimšienė kalbina Stanislavą Kapšienę

 Kristina Rimšienė kalbina Juliją Gasiūnienę

 

LELIŪNAI

 Valentina ir Vytautas Šoviniai

 

ŠEIBOKIŠKIS

 Aldona ir Jonas Limbos

 

KALIEKIŠKIS

 Valerija ir Balys Sabaliai

 Balys Sabalys

 

 

2010 m. liepos 12–21 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamo projekto „Mažai tirtų šnektų leksikos ir garso duomenų kaupimas ir mokslinis tyrimas“ lėšomis Leksikografijos centras surengė ekspediciją į Klaipėdos rajoną. Kalbinti senieji gyventojai iš Gargždų, Priekulės, Veiviržėnų, Agluonėnų, Derceklių, Kisinių, Poškų ir kt. kaimų.Ekspedicijoje dalyvavo Zita Šimėnaitė (ekspedicijos vadovė), Ritutė Petrokienė, Birutė Jasiūnaitė, Danutė Stakienė. Labai svarbi buvo Klaipėdos rajono savivaldybės Ryšių su visuomene vyr. specialistės Daivos Beliokaitės ir Dovilų Etninės kultūros centro direktorės Lilijos Kerpienės parama. Užrašyti vietos gyventojų šnektos duomenys papildė „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekos ir Tarmių archyvo fondus.Liepos 15 d. Dovilų etninės kultūros centre vyko renginys „Mūsų kalbos žodynas“, kuriame ekspedicijos dalyvės papasakojo apie didįjį „Lietuvių kalbos žodyną“ ir jo kartotekas, apie Lietuvių kalbos institute parengtas knygas ir apie ekspedicijos darbą. 1930 m. įsteigtoje Lietuvių kalbos žodyno redakcijoje dirbo ir du Klaipėdos krašto kalbininkai: Aleksandras Lengvinas nuo Gargždų ir Zenonas Ūselis (pasirašydavo Uoselis) nuo Veiviržėnų. Juozas Balčikonis „Lietuvių kalbos žodyno“ I t. Prakalboje tarp svarbių žodžių rinkėjų mini ir kalbininką Juozą Laboką nuo Veiviržėnų.

 

Nuotraukos:

 

GARGŽDAI

Adolina Labokienė (Ūselytė) ir Jonas Labokas

 

KISINIAI

 Aldonos ir Helmuto Lotužių sodyba

 Helmutas Lotužis pasakoja apie senąsias Kisinių kaimo kapines

 Helmutas Lotužis pasakoja apie lietuvininkų padargus

 

PRIEKULĖ

 Marija Skrabs

 Marija Šližaitienė

 

DERCEKLIAI

 Mikas ir Marija Vilkai

 Martinas Pėteraitis

 

AGLUONĖNAI

 Erika Zeigienė

 

POŠKAI

 Jurgis Vytautas Sprogys

 

VEIVIRŽĖNAI

 Daiva Beliokaitė kalbina Remigijų Padagą

 Klėtis žodynininko Zenono Ūselio (1910–1997) gimtinėje

 Kotryna Žarinskaitė