Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. Rolandas Kregždys

Humanitarinių mokslų srities filologijos mokslų krypties daktaras (disertacija apginta 2005 m. Vilniaus universitete).

 

Rolandas Kregždys gimė 1974 m. Kauno mieste. 1992 m. baigė Kauno 31-ąją vidurinę mokyklą. 1992–1998 m. studijavo klasikinę filologiją Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 1996 m. baigė klasikinės filologijos bakalauro, 1998 m. – klasikinės filologijos magistro studijų programą. 2001 m. įstojo į Vilniaus universiteto baltų kalbotyros doktorantūrą – domėjosi lietuvių, latvių ir prūsų kalbų fonetikos, morfologijos, akcentologijos, semantikos ir etimologijos problemomis.

 

2005 m. spalio 26 d. apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos mokslo krypties darbą Paveldėtieji baltų kalbų kūno dalių pavadinimai (ŏ/ā kamienai), už kurį jam suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

 

Pareigos: nuo 2002 m. VU KHF studentams dėstė įvairius kursus: lietuvių kalbos kultūrą, lotynų kalbą, graikų kalbą, sanskritą, antikinę kultūrą. Nuo 2007 m. dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute, nuo 2011 m. – ir Lietuvių kalbos institute.

 

Projektinė veikla:

 

1) 2010 m. įvykdytas nacionalinės reikšmės mokslo plėtros projektas Monografijos R. Kregždys „Baltų kalbų leksinės semantinės gretybės“ leidyba (Nr. LIT-2-25), finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal „Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą“ (vadovas ir vykdytojas);

2) 2012 m. įvykdytas nacionalinės reikšmės mokslo tiriamasis projektas R. Kregždys „Baltų mitologemų etimologijos žodynas. 1 t.: Kristburgo sutartis (Nr. MIP-002/2011), finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal programą Mokslininkų iniciatyva parengti projektai (vadovas ir vykdytojas);

3) 2012 m. įvykdytas tarptautinės reikšmės mokslo tiriamasis projektas Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-28; vadovė – prof. D. Mikulėnienė) (vykdytojas).

 

Ekspertinė veikla:

 

Nuo 2012 m. dr. R. Kregždys yra oficialusis tarptautinio leidinio Acta Baltico-Slavica (Archaeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia) – Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa 00-337, ul. Bartoszewicza 1B m. 17) – recenzentas.

 

Mokslo tyrimų sritys: 1) lyginamoji baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų gramatika, etimologija; 2) baltų religija ir mitologija, šaltiniotyra.

 

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

PUBLIKACIJOS

 

Mokslo monografijos:

 

1) R. Kregždys. Baltų kalbų leksinės semantinės gretybės (ŏ/ā kamienų kūno dalų pavadinimai). Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010 (ISBN 978-9955-868-22-4);

2) R. Kregždys. Baltų mitologemų etimologijos žodynas I: Kristburgo sutartis. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012 (ISBN 978-9955-868-50-7).

 

Mokslo straipsniai:

 

1) R. Kregždys. 2003. Dėl lie. sparnas ir Pabaltijo finų perna „blužnis“. Baltistica 37(1), 34 (ISSN 0132-6503);

2) R. Kregždys. 2003. Dėl lie. ãmas. Baltistica 37(2), 269–272 (ISSN 0132-6503);

3) R. Kregždys. 2004. Lie. barzdà „barba“: samplaikos -zd- kilmės klausimu. Acta Linguistica Lithuanica 51, 15–27 (ISSN 1648-4444);

4) R. Kregždys. 2006. Prūsų nom. prop. Borssythe. Baltų onomastikos tyrimai. Sudarė L. Bilkis ir kt. Vilnius, 158–168 (ISBN 978-9955-704-16-4);

5) R. Kregždys. 2006. Were the Baltic and Slavic names of the “Filix” fern taboo? Acta Baltico-Slavica 30, 135–143 (ISSN 0065-1044);

6) R. Kregždys. 2008. Teonimų, minimų Sūduvių knygelėje, etimologinė analizė – dievybių funkcijos, hierarchija: Puschayts / Puschkayts. Res humanitariae 3, 49–74 (ISSN 1822-7708);

7) R. Kregždys. 2008. Teonimų, minimų Sūduvių knygelėje, etimologinė analizė – dievybių funkcijos, hierarchija: Bardoayts / Gardoayts / Perdoytus. Res humanitariae 4, 79–106 (ISSN 1822-7708);

8) R. Kregždys. 2009. Sūduvių knygelė – vakarų baltų religijos ir kultūros šaltinis. I dalis: formalioji analizė. Lituanistica 55 (3–4 [79-80]), 174–187 (ISSN 0235-716X);

9) R. Kregždys. 2009. Pr. Romow pagal Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kroniką“ ir kitos istorinės interpretacijos iki mūsų laikų (toponimo etimologinė analizė, lokalizacija). Senovės baltų kultūra 8. Tai, kas išlieka. Vilnius: Kronta, 120–184 (ISBN 978-609-401-027-9);

10) Р. Крегждис. 2009. Прусс. Curche: этимология теонима, функции божества; проблематика установления культовых соответствий на почве обрядовой традиции восточно-балтийских, славянских и других индоевропейских народов. Studia Mythologica Slavica 12, 249–320 (ISSN 1408-6271);

11) R. Kregždys. 2009. Ide. suff. *-ko- semantinė sklaida baltų kalbose. Res humanitariae 6, 112–132 (ISSN 1822-7708);

12) R. KREGŽDYS. 2009. Nomina collectiva formanto *-ā įtaka ŏ/ā kamienų variantų, reiškiančių kūno dalis, akcentinei raidai. Nomina collectiva pliuralizacijos ir akcentinės kaitos sąsajos. Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 135–160 (ISBN 978-609-411-027-6);

13) R. Kregždys. 2009. Baltų kalbų lingvistiniai ir mitologiniai duomenys lie. kãktas / kaktà, la. kakts / kakta rekonstrukcijai. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 13(1). Liepāja: Liepājas Universitāte, 256–269 (ISSN 1407-4737);

14) Р. Крегждис. 2010. Восточнославянские боги Киевской Руси: Стрибог (сопоставительный анализ данных славянской и балтийской мифологических систем). Studia Mythologica Slavica 13, 211–232 (ISSN 1408-6271);

15) R. Kregždys. 2010. M. Stryikowskio veikalo Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi teonimai: Chaurirari. Acta Linguistica Lithuanica 62–63, 50–81 (ISSN 9771648444013);

16) R. Kregždys. 2010. Prūsų dievybė Curche. Kultūrologija. Istorinės vietos, atmintys, tapatumai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 90–106 (ISSN 978-9955-868-20-0);

17) Р. Крегждис. 2011. Прусс. laucks ‘поле’, лат. lūcus ‘священная роща, лес’, арх. лат. lūcus ‘свет, день’ и др. Acta Linguistica Petropolitana 7(1). Санкт-Петербург: Наука, 48–63 (ISBN 978-5-02-038262-6);

18) Р. Крегждис. 2011. Реконструкция мифопоэтического образа утки (Anas) (по данным письменных источников и фольклора балтийцев, славян и других И-Е народов). Studia Mythologica Slavica 14, 253–290 (ISSN 1408-6271);

19) R. Kregždys. 2011. Baltiškųjų teonimų perteikimo ir dievų funkcijų nustatymo problematika Jano Łasickio veikale „De diis Samagitarvm Cæterorvmque Sarmatarum, & falſorum Chriſtianorum. Item de religione Armeniorum“: Salaus, Klamals, Atlaibos, Tawals. Perspectives of Baltic Philology 2. Poznań: Wydawnictwo „Rys“ & Authors, 101–121 (ISBN 978-83-60517-79-6);

20) R. Kregždys. 2011. Baltų metempsichozė: velionio išlydėjimo papročio, aprašyto P. Orozijaus kronikos Wulfstano intarpe ir „Sūduvių knygelėje“, verifikavimo klausimu. Res humanitariae 10, 71–107 (ISSN 1822-7708);

21) Р. Крегждис. 2011. Словообразовательные модели сложных слов прусского языка: проблема реконструкции типа āmreḍita [compositionsartige Wörter] (на материале гидронимов и топонимов с прусск. компонентом laucks „поле“). Культурное наследие Восточной Пруссии 1. Калининград: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; Институт литовского языка, 96–103 (ISBN 978-609-411-065-8);

22) Р. Крегждис. 2011. К этимологии греч. ἐσσήν. Индоевропейское языкознание и классическая филология – XV. Санкт-Петербург: Наука; 282–289 (ISBN 97 8-5-02-038261-9);

23) R. Kregždys. 2011. Baltų kalbų nomina agentia su suff. *-īnā kilmės ir semantinės raidos ypatumai („deivės“ Žemynos verifikavimo klausimu). Baltu filoloģija 20(1), 53–78 (ISSN 1691–0036; ISBN 978-9984-45-083-4);

24) R. Kregždys. 2011. Rytų baltų fitonimų morfeminio skaidymo ypatumai (etninės žodžių identifikacijos problematika). Acta Linguistica Lithuanica 64–65, 137–164 (ISSN 9771648444013);

25) Р. Крегждис. 2011. Этимология русс. диал. анчутка. Acta baltico-slavica 35, 131–141 (ISSN 0065-1044);

26) R. Kregždys. 2011. Pr. Romow: tekstologinė, etimologinė, mitologinė analizė. Baltų onomastikos tyrimai 2. Red. L. Bilkis ir kt. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 158–180 (ISBN 978-609-411-068-9);

27) R. Kregždys. 2012. Charakterystyka słownika polonizmów w języku litewskim. LingVaria 14. Kraków: Księgarnia Akademicka, 125–146 (ISSN 1896-2122);

28) Р. Крегждис. 2012. Данные к реконструкции балто-славянского похоронного обряда: кашуб. donota ‘молоко’ (лексико-семантические параллели балто-славянского ареала). Studia Mythologica Slavica 15, 217–230 (ISSN 1408-6271);

29) R. Kregždys. 2012. Baltų mitologemų genezė: amalas ‘Viscum album’. Sakralieji baltų kultūros aspektai. Senovės baltų kultūra 9. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 260–292 (ISBN 978-9955-868-52-1);

30) R. Kregždys. 2012. Bendroji baltų kalbų leksika: flora / Kopīgā baltu valodu leksika: flora / General Lexis of the Baltic Languages: Flora. Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 2012, 190–211 / 13–34 / 369–392 (ISBN 978-609-411-083-2);

31) I. Jansone, A. Leskauskaitė, S. Ambrazas, R. Kregždys. 2012. Gervuogės pavadinimai / Kazenes nosaukumi / Names of the Blackberry. Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 278–281 / 100–102 / 463–467 (ISBN 978-609-411-083-2);

32) A. Leskauskaitė, A. Stafecka, S. Ambrazas, R. Kregždys. 2012. Kankorėžio pavadinimai / Čiekura nosaukumi / Names of the Cone. Atlas of the Baltic Languages. Lexis I: Flora. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 267–274 / 89–96 / 451–461 (ISBN 978-609-411-083-2);

33) R. Kregždys. 2013. Ancient Baltic Religion: Evaluation of Archetypes Authenticity. Oriental Studies. Between East and West. Scientific Papers. University of Latvia, vol. 793. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 91–98 (ISSN 1407-2157);

34) R. Kregždys. 2013. Rytų baltų fitonimo avietė (Rubus) morfologinė raida ir etimologinių sąsajų problematika. Acta Linguistica Lithuanica 69, 61–78 (ISSN 9771648444013).

 

Pranešimų tezės:

 

1) R. Kregždys. 2004. Prūsų nom. prop. Borssythe. Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija „Baltų onomastikos tyrimai.“ Pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 35;

2) R. Kregždys. 2008. Lie. vėdaras, la. veders, pr. weders kilmė. Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 13–14;

3) R. Kregždys. 2009. Reconstruction of the Worldview of the ancient Balts according to the linguistic data (Toponyms and Theonyms). International Conference Baltic Worldview: from Mythology to Folklore. Abstracts. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 15–17, 51–52 (ISBN 978-9955-698-93-7);

4) R. Kregždys. 2009. Iš baltizmų leksikografinės problematikos: dial. r. анчýтка. Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 21;

5) R. Kregždys. 2010. Baltiškųjų teonimų perteikimo ir dievų funkcijų nustatymo problematika Jano Łasickio veikale „De Diis Samagitarvm Cæterorvmque Sarmatarum, & falſorum Chriſtianorum. Item de religione Armeniorum“: Salaus, Klamals, Atlaibos, Tawals. Perspectives of Baltic Philology. International conference abstracts. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 51–52.

6) R. Kregždys. 2010. Motiejaus Strijkovskio veikale „Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi“ paminėto teonimo Chaurirari kilmė, dievybės funkcijos. XI starptaustiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne“. Rīga: Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts; 88–89 (ISBN 978-9984-742-55-7);

7) R. Kregždys. 2010. Velionio išlydėjimo papročio, aprašyto Sūduvių knygelėje, verifikavimo klausimu. Etnologija: istorija, dabartis ir perspektyvos. Santraukos. Vilnius: LII leidykla, 13–14 (ISBN 978-9955-847-30-4);

8) R. Kregždys. 2010. Anties funkciškumo nustatymo problematika (baltų, slavų ir kitų ide. tautų folkloro duomenimis). XVIII folkloro konferencija „Folkloras ir folkloristika šiandien: įžvalgos ir metodologijos (Leonardo Saukos 80-mečiui)“. Pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 8;

9) R. Kregždys. 2011. Ancient Baltic religion: evaluation of archetypes’ authenticity. 1st International Scientific Conference of the Latvian Society for the Study of Religion Between East and West: Cultural and Religious Dialogue before, during and after the Totalitarian Rule. Riga: University of Latvia Press, 28 (ISBN 978-9984-45-410-8);

10) Р. Крегждис. 2011. Этимология лит. síela „душа, совесть, жизнь“. Valodas elementu cilme un attīstība akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138 dzimšanas dienas atceres straptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 20–22 (ISBN 978-9984-742-58-8);

11) R. Kregždys. 2011. Baltų kalbų nomina agentia su suff. -yna kilmės ir semantinės raidos ypatumai („deivės“ Žemynos verifikavimo klausimu). 47. Artura Ozola dienas konference Baltu valodu vēsture un dialektoloģija . Veltījums Jākobam Langem (1711 – 1777) 300. gadadienā. Referātu anotācijas un kopsavilkumi. Rīga: Latvijas Universitāte, 21–22 (ISBN 978-9984-49-258-2);

12) R. Kregždys. 2012. Lietuvių kalbos leksemų morfologinio ir semasiologinio lygmenų interferencinio ryšio kvintesencija: Kirnis. 48. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums“. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 32 (ISBN 978-9984-45-473-3);

13) R. Kregždys. 2013. Baltų kalbų ŏ ↔ ē (← iŏ) kamienų variantų (denominatyvų) semantinės raidos ypatumai (bl. *deivas ‘dangus / dievas’ ↔ s.lie. deiwes (nom. pl.) 9.21, 10.5, 463.9 ‘mitinės būtybės, nekrikščionių dievybės’, deiwes (acc. pl.) 9.20 ‘t.p.’ M. Mažvydo Katekizmas (1547 m.); Diewes (acc. pl.) ‘(dievų) stabus’ J. Bretkūnas Postilė 101.10; Deiwes (acc. pl.) ‘dievybes’ Wölfenbüttelio Postilė 85v.32/33 ir kt.). 49. prof. Artura Ozola dienas konference A. Bīlensteina gramatikai „Die lettische Sprache“ (1863–1864) – 150. Referātu anotācijas un kopsavilkumi. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 14–15 (ISBN 978-9934-8387-0-5).

 

KONFERENCIJOSE SKAITYTI PRANEŠIMAI

 

1) R. Kregždys. Were the names of the fern “Filix” taboo in Baltic and Slavic? Tarptautinė konferencija Baltų ir slavų tarmių priešistorė ir raida etnokultūros aspektu. Lietuvių kalbos institutas; Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas, 2005 m. rugsėjo 19–22 d.;

2) R. Kregždys. Baltų kalbų lingvistiniai ir mitologiniai duomenys rekonstruojant lie. kãktas/kaktà, la. kakts/kakta protosememą. Tarptautinė konferencija, skirta žymaus kalbininko, profesoriaus Anatolijaus Nepokupno 75-osioms gimimo metinėms Baltų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje. Lietuvių kalbos institutas, 2007 m. kovo 27–30 d.;

3) R. Kregždys. Pr. Romow: tekstologinė, etimologinė, mitologinė analizė. Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija Vardas kalboje, istorijoje ir savimonėje. Lietuvių kalbos institutas, 2007 m. spalio 24–26 d.;

4) R. Kregždys. Nomina collectiva formanto *-ā įtaka ŏ/ā kamienų variantų, reiškiančių kūno dalis, akcentinei raidai. Nomina collectiva pliuralizacijos ir akcentinės kaitos sąsajos. Tarptautinė mokslinė konferencija „Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika.“ Lietuvių kalbos institutas, 2007 m. lapkričio 15–16 d.;

5) R. Kregždys. Teonimų, minimų „Sūduvių knygelėje“, etimologinė analizė – dievybių funkcijos, hierarchija: Puschayts, Puschkayts. Mokslinė konferencija, skirta Kristijono Gotlybo Milkaus 200-osioms mirties metinėms paminėti „Lietuvininkai ir lietuviai. Mažosios Lietuvos paveldas ir paveldosauga.“ Klaipėdos universitetas, Baltų kalbotyros ir etnologijos katedra, 2007 m. lapkričio 30 d.;

6) R. Kregždys. Lie. vėdaras, la. vêders, pr. weders kilmė. Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Vilniaus universitetas Baltistikos katedra, 2008 m. rugsėjo 26–27 d.;

7) R. Kregždys. Teonimų, minimų „Sūduvių knygelėje“, etimologinė analizė – dievybių funkcijos, hierarchija: Bardoayts / Gardoayts / Perdoytus. Baltų tautų senosios kultūros panašumai ir skirtumai. Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008 m. spalio 23 d.;

8) R. Kregždys. 1249 m. Kristburgo sutartyje minima dievybė pr. Curche (tekstologinė, etimologinė, mitologinė analizė). Prof. N. Vėliaus skaitymai – 2009. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 m. balandžio 9 d.;

9) Р. Крегждис. Некоторые вопросы семантического развития прусс. laucks „поле“ и его отражение в системе образования гидронимов и топонимов Восточной Пруссии (Laukemedien, Laukoslauk, Lawkaslauken // Laukappe, Lauken и др.).“ Культурное наследие Восточной Пруссии, 15–16 октября 2009 г., Калининград: Российский государственный университет имени Иммануила Канта; Институт литовского языка;

10) Р. Крегждис. Проблематика установления мифологического образа русского божества анчутка. Четвертыe Чтения памяти академика РАН В.Н. Топорова „Сквозь призму мифологии“, 3–4 декабря 2009 г., Москва: Центр балто-славянских исследований Института славяноведения РАН; „Дом Юргиса Балтрушайтиса“ Посольства Литовской Республики в Российской Федерации;

11) R. Kregždys. Iš baltizmų leksikografinės problematikos: dial. r. анчyтка. Tarptautinė mokslinė konferencija Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009 m. lapkričio 19–20 d.;

12) R. Kregždys. Ide. suff. *-ko- semantinė sklaida baltų kalbose. Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos vienetų semantika ir struktūra.“ Klaipėdos universitetas, 2009 m. birželio 5 d.;

13) R. Kregždys. Reconstruction of the Worldview of the Ancient Balts according to the Linguistic Data (Toponyms and Theonyms). International Conference Baltic Worldview: from mythology to folklore, July 8–10, 2009, Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore; Centre de recherches sur l’imaginaire, Université Stendhal, Grenoble;

14) R. Kregždys. Baltiškųjų teonimų perteikimo ir dievų funkcijų nustatymo problematika Jano Łasickio veikale „De Diis Samagitarvm Cæterorvmque Sarmatarum, & falſorum Chriſtianorum. Item de religione Armeniorum“: Salaus, Klamals, Atlaibos, Tawals. Perspectives of Baltic Philology. International conference. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010. 05. 20–21;

15) R. Kregždys. Motiejaus Strijkovskio veikale „Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi“ paminėto teonimo Chaurirari kilmė, dievybės funkcijos. XI Baltistų kongresas „Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis“. Ryga, 2010 m. rugsėjo 27–30 d.;

16) R. Kregždys. Problematyka rekonstrukcji teonimóm oraz ustanowienie funkcji bogów w utworze J. Łasickiego „De Diis Samagitarvm Cæterorvmque Sarmatarum, & falſorum Chriſtianorum. Item de religione Armeniorum“: Szlotrazis, Tiklis, Birzulis, Siriczus, Dvvargonth. V międzynarodowa konferencja naukowa Polsko-bałtyckie związki kulturowe; 28–29 października 2010 r. Daugavpils: Instytut Komparatystyki Uniwersytetu Daugavpilskiego;

17) R. Kregždys. Velionio išlydėjimo papročio, aprašyto Sūduvių knygelėje, verifikavimo klausimu. Tarptautinė konferencija „Etnologija: istorija, dabartis ir perspektyvos.“ Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2010 metų spalio 8–10 d.;

18) R. Kregždys. Lietuvių „deivės“ Mildos vardo kilmė. Prof. N. Vėliaus skaitymai – 2010. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2010 m. balandžio 29 d.;

19) R. Kregždys. Anties funkciškumo nustatymo problematika (baltų, slavų ir kitų ide. tautų folkloro duomenimis). XVIII folkloro konferencija „Folkloras ir folkloristika šiandien: įžvalgos ir metodologijos (Leonardo Saukos 80-mečiui).“ Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010 m. spalio 21–22 d.;

20) R. Kregždys. Amalo simbolinė reikšmė baltų, slavų ir kt. ide. genčių mitologijoje. Religinis simbolis – jo prasmė ir esmė baltų kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010 m. spalio 27–28 d.;

21) R. Kregždys. P. Orozijaus veikalo „Istorijos knygos pagonims“ Wulfstano intarpe minimų baltiškųjų etnografinių motyvų genezė (mitologemų raitelių lenktynės, alus, midus, kumelių pienas analizė). Tarpdalykinė mokslinė konferencija „Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos.“ Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centras, 2010 m. lapkričio mėn. 11–12 d.;

22) R. Kregždys. Ancient Baltic religion: evaluation of archetypes’ authenticity. 1st International Scientific Conference of the Latvian Society for the Study of Religion “Between East and West: Cultural and Religious Dialogue before, during and after the Totalitarian Rule. 6–8 October 2011, University of Latvia, Riga;

23) Р. Крегждис. К этимология гр. ἐσσήν. Индоевропейское языкознание и классическая филология – XV (чтения памяти И. М. Тронского). Институт лингвистических исследований (Российская Академия Наук), Санкт-Петербург, 20–22 июня 2011 г.;

24) Р. Крегждис. Кашуб. donota ‘молоко’ (лексико-семантические параллели балто-славянского ареала). VI międzynarodowa konferencja naukowa Polsko-bałtyckie związki kulturowe. Daugavpils: Daugavpils Universitāte (Centrum Języka i Kultury Polskiej), 27–28 października 2011 roku;

25) Р. Крегждис. Этимология лит. síela „душа, совесть, жизнь.“ Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138 dzimšanas dienas straptautiska konference Valodas elementu cilme un attīstība. LU Latviešu valodas institūts, Rīga, 2011. gada 22. februāris;

26) R. Kregždys. Baltų kalbų nomina agentia su suff. -yna kilmės ir semantinės raidos ypatumai („deivės“ Žemynos verifikavimo klausimu). 47. Artura Ozola dienas konference „Baltu valodu vēsture un dialektoloģija. Veltījums Jākobam Langem 300. gadadienā“. Latvijas Universitāte, Rīga, 2011. gada 18.–19. marts;

27) R. Kregždys. Baltų matricentrinės teorijos verifikacija rašytinių šaltinių duomenimis (C. Tacitus Germania 45; Kristburgo sutartis; J. Łasickis De diis Samagitarvm…). M. Gimbutienė ir baltų raida. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Baltų proistorės katedra, Lietuvos Mokslų akademija, Vilniaus Dailės akademija, Klaipėdos universitetas, 2011 m. rugsėjo 29–30 d.;

28) R. Kregždys. Lietuvių kalbos leksemų morfologinio ir semasiologinio lygmenų interferencinio ryšio kvintesencija: Kirnis. 48. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums.“ Rīga: Latvijas Universitāte, 2012. gada 15.–16. marts;

29) R. Kregždys. Mitopoetinių archetipų verifikacija lingvistinių duomenų aspektu. Šiuolaikinės visuomenės sąmoningumas: senieji ir naujieji mitai. EKKDTA, Vilnius, 2012 m. kovo 8–9 d.;

30) R. Kregždys. Baltų kalbų ŏ ↔ ē (← iŏ) kamienų variantų (denominatyvų) semantinės raidos ypatumai (bl. *deivas ‘dangus / dievas’ ↔ s.lie. deiwes (nom. pl.) 9.21, 10.5, 463.9 ‘mitinės būtybės, nekrikščionių dievybės’, deiwes (acc. pl.) 9.20 ‘t.p.’ M. Mažvydo Katekizmas (1547 m.); Diewes (acc. pl.) ‘(dievų) stabus’ J. Bretkūnas Postilė 101.10; Deiwes (acc. pl.) ‘dievybes’ Wölfenbüttelio Postilė 85v.32/33 ir kt.). 49. prof. Artura Ozola dienas konference „A. Bīlensteina gramatikai „Die lettische Sprache“ (1863–1864) – 150.“ Rīga: Latvijas Universitāte, 2013. gada 15. marts;

31) R. Kregždys. Lietuvių kalbos lenkybių ir gudizmų fonetinė segregacija. Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksui Girdeniui (1937-2011) atminti „Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir perspektyvos.“ Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, 2013m. spalio 25 d.;

32) R. Kregždys. Lietuvių kalbos skolinių genezė: polonizmai-semitizmai. Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013 m. gegužės 4 d.;

33) R. Kregždys. Lietuvių kalbos polonizmų-lotynizmų atribucijos ypatumai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje. Lenkų-lietuvių moksliniai ir kultūriniai ryšiai.“ Vilniaus universitetas, 2013 m. lapkričio 8–9 d.

 

SEMINARAI

 

R. Kregždys. Lietuvių daiktavardžių (nomina substantiva) morfeminio skaidymo ypatumai. Morfologijos seminaras, skirtas profesoriui Albertui Rosinui (1938–2010) atminti. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos katedra, 2011 metų lapkričio 3–4 d.