Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. Birutė Triškaitė

Raštijos paveldo tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel.: (8 5) 263 7917

El. paštas: birute.triskaite@old.lki.lt 

 

Institute dirba nuo 2008 metų. Tais pačiais metais apgynė daktaro disertaciją Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico-Lithvana genezė (mokslinis vadovas – prof. dr. Vincentas Drotvinas). Dėstė Lietuvos edukologijos universitete. Yra mokslo žurnalo Archivum Lithuanicum redaktorių kolegijos narė.

 

Pagrindinės tyrimų sritys: Mažosios Lietuvos leksikografijos istorija, lietuvių rašomosios kalbos istorija.

 

PUBLIKACIJOS

 

DISERTACIJA

 

Triškaitė, Birutė. Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico-Lithvana genezė (daktaro disertacija), Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, 238 [10] p. ISBN 978-9955-12-344-6.  

Triškaitė, Birutė. Die Genese des in Kleinlitauen entstandenen handschriftlichen Wörterbuchs Clavis Germanico-Lithvana (daktaro disertacijos santrauka), Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, 48 p.

 

Disertacijos recenzija:

 

Ambrazas, Saulius. „Birutė Triškaitė, Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico-Lithvana genezė“, Archivum Lithuanicum 10, 2008, p. 291–294.

 

 

MOKSLO STRAIPSNIAI IR STUDIJOS RECENZUOJAMUOSE PERIODINIUOSE IR TĘSTINIUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE

 

 1. Triškaitė, Birutė. „Lietuviškas XVII amžiaus pabaigos laiškas: Michaelio Richterio skundas dėl bandomojo pamokslo vertinimo (1698)“, Archivum Lithuanicum 17, 2015, p. 9–52. ISSN 1392-737X.
 2. Triškaitė, Birutė. „Ar Frydrichas Vilhelmas Hakas – vadinamojo Prahos rankraštinio žodyno autorius?“, Acta Linguistica Lithuanica 71, 2014, p. 292–317. ISSN 1648-4444.
 3. Triškaitė, Birutė. „Rankraštinių XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos žodynų atribucijos galimybės“, mokslo straipsnių rinkinys Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai, Vilnius: Baltijos kopija, 2014, p. 125–142.
 4. Drotvinas, Vincentas; Triškaitė, Birutė. „Archyviniai duomenys apie Jacobo Neukircho lietuvišką Bibliją ir žodyną“, Archivum Lithuanicum 16, 2014, p. 141–172. ISSN 1392-737X.
 5. Triškaitė, Birutė. „Petro Gotlybo Milkaus prierašai rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-Lithvana“, Archivum Lithuanicum 15, 2013, p. 39–86. ISSN 1392-737X.
 6. Triškaitė, Birutė. „Friedricho Selle’s prierašai rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-Lithvana“, Archivum Lithuanicum 14, 2012, p. 129–154. ISSN 1392-737X.
 7. Тришкайте, Бируте.„Pецепция рукописных словарей Малой Литвы в лексикографических работах Г.Г.Ф.Нессельмана и Ф.Куршайтиса“, Культурное наследие Восточной Пруссии 1, Калининград, Бальтийский федеральный университет им. И.Канта, Институт литовского языка, 2011, стр. 30–45. ISBN 978-609-411-065-8. (Triškaitė, Birutė. „Rankraštinių Mažosios Lietuvos žodynų recepcija G. H. F. Nesselmanno ir F. Kuršaičio leksikografijos darbuose“, mokslo straipsnių rinkinys Rytų Prūsijos kultūros paveldas 1, Kaliningradas, 2011, p. 30–45.)
 8. Triškaitė, Birutė. „Pirmųjų lietuvių kalbos gramatikų pėdsakai rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-Lithvana“, Archivum Lithuanicum 11, 2009, p. 63–120. ISSN 1392-737X.
 9. Triškaitė, Birutė. „Clavis Germanico-Lithvana lietuviški atitikmenys: neiškelta iliustracijų leksika“, Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius, Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2008, p. 401–418. ISBN 978-609-411-012-2.
 10. Triškaitė, Birutė. „Prierašai rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-Lithvana“, Žmogus ir žodis 2007(1), p. 47–57. ISSN  1392-8600.
 11. Triškaitė, Birutė. „Johanno Jacobo Dentzlerio vokiečių–lotynų leksikografijos darbas Clavis Germanico-Latina – dar vienas rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana šaltinis“, Archivum Lithuanicum 9, 2007, p. 9–38. ISSN 1392-737X.

 

KITOS PUBLIKACIJOS

 

 1. Aleknavičienė, Ona; Triškaitė, Birutė. „In memoriam: Vincentas Drotvinas (1929–2015)”, Archivum Lithuanicum 17, 2015, p. 403–410. ISSN 1392-737X.
 2. Šinkūnas, Mindaugas; Triškaitė, Birutė. „Archivum Lithuanicum – 15 metų“, Archivum Lithuanicum 16, 2014, p. 479–786. ISSN 1392-737X.
 3. Triškaitė, Birutė. „Baltistas Georgas Heinrichas Ferdinandas Nesselmannas“, Gimtasis žodis 4, 2011, p. 10–18. ISSN  0235-7151.
 4. Šinkūnas, Mindaugas; Triškaitė, Birutė. „Lietuvos mokslų akademijos seminaras ‘Epigrafika arba Įrašai senuosiuose leidiniuose, dokumentuose ir paminkluose: pranešimai, dialogai, kontaktai’“, Archivum Lithuanicum 13, 2011, p. 369–384. ISSN 1392-737X.
 5. Triškaitė, Birutė. [Rec.:] „Vilma Zubaitienė, Neišlikusių XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai. Bibliotheca Archivi Lithuanici 8“, Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 293–304. ISSN 1392-737X.
 6. Aleknavičienė, Ona; Triškaitė, Birutė. „Lietuvos mokslų akademijos seminaras ‘Mažosios Lietuvos religinė knyga’”, Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 381–395. ISSN 1392-737X.
 7. Triškaitė, Birutė. „Profesoriui Vincentui Drotvinui – 80“, Kalbos kultūra 82, 2009, p. 370–373. ISSN 0130-2795.

 

MOKSLO KONFERENCIJŲ PRANEŠIMAI IR TEZĖS

 

 1. Triškaitė, Birutė. „Dar kartą apie rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana atribuciją“, XII tarptautinis baltistų kongresas, Vilniaus universitetas, 2015 m. spalio 28–31 d.
 2. Triškaitė, Birutė. „Dar kartą apie rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana atribuciją“, XII tarptautinis baltistų kongresas, Vilniaus universitetas, 2015 m. spalio 28–31 d. Pranešimų tezės, p. 252.
 3. Triškaitė, Birutė. „Vad. Prahos rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno autorystės problema“, tarptautinė mokslinė konferencija „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai“, Vilniaus universitetas (Druskininkai), 2014 m. rugsėjo 19 d.
 4. Triškaitė, Birutė. „XVII–XVIII amžiaus rankraštinių Mažosios Lietuvos žodynų atribucijos problemos“, tarptautinė mokslinė konferencija Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai, Vroclavas (Lenkija), Vroclavo universitetas, 2014 m. gegužės 7 d.
 5. Triškaitė, Birutė. „XVII–XVIII amžiaus rankraštinių Mažosios Lietuvos žodynų atribucijos problemos“, Tarptautinės mokslinės konferencijos Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai tezės. 2014 m. gegužės 7 d. Vroclavo universitetas, Lenkija, http://www.bc.leu.lt/files/File/VROCLAVAS_Tezes.pdf, p. 18.
 6. Triškaitė, Birutė. „Biblija – XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų šaltinis“, mokslinė  konferencija Biblija ir senoji Lietuvos raštija: XII Jurgio Lebedžio skaitymai, Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013 m. spalio 4 d.
 7. Triškaitė, Birutė. „Rankraštiniai Clavis Germanico-Lithvana sudarytojo įrašai Danieliaus Kleinogiesmyne Naujos giesmju knygos, nacionalinė mokslinė konferencija Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas. Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2010 m. lapkričio 25–26 d.
 8. Triškaitė, Birutė. „Rankraštiniai Clavis Germanico-Lithvana sudarytojo įrašai Danieliaus Kleinogiesmyne Naujos giesmju knygos, Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas. Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. Nacionalinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2010 m. lapkričio 25–26 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2010, p. 23–24.
 9. Triškaitė, Birutė. „Clavis Germanico-Lithvana šaltiniai: Kleino ir Sapūno-Šulco gramatikos“, tarptautinė mokslinė konferencija Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno, Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2009 m. lapkričio 19 d.
 10. Triškaitė, Birutė. „Clavis Germanico-Lithvana šaltiniai: Kleino ir Sapūno-Šulco gramatikos“, Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2009 m. lapkričio 19–20 d., Vilnius,Lietuvių kalbos institutas, 2009, p. 53.
 11. Triškaitė, Birutė. «Научная рефлексия рукописных словарей Малой Литвы в лексикографических работах Г.Г.Ф.Нессельманна и Ф.Куршайтиса» („Rankraštinių Mažosios Lietuvos žodynų mokslinė refleksija G. H. F. Nesselmanno ir F. Kuršaičio leksikografijos darbuose“), tarptautinė mokslinė konferencija Rytų Prūsijos kultūros paveldas, Kaliningradas, Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas, 2009 m. spalio 15 d.
 12. Triškaitė, Birutė. „Danieliaus Kleino gramatikų įtaka rankraštinio žodyno Clavis Germanico- Lithvana sudarytojui“, tarptautinė mokslinė konferencija Lingvistinės minties raida XVI–XIX  amžiuje: Danieliaus Kleino Gramaticae Litvanicae 355 metų sukakčiai paminėti, Kaliningradas, Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas, 2008 m. spalio 16 d.
 13. Triškaitė, Birutė. „Fonetinė (akcentinė) informacija rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-Lithvana“, tarptautinė mokslinė konferencija Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius, Vilniaus pedagoginis universitetas, Lituanistikos fakultetas, 2008 m. kovo 14 d.
 14. Triškaitė, Birutė. „Clavis Germanico-Lithvana atitikmenys: neiškelta iliustracijų leksika“, tarptautinė mokslinė konferencija Kalbos istorija ir dialektologija: praeitis ir perspektyvos, Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2004 m. rugsėjo 22 d.

 

STAŽUOTĖS UŽSIENYJE

 

1. 2006 m. gegužė–rugpjūtis: 3 mėn. stažuotė Hercogo Augusto bibliotekoje Wolfenbüttelyje, Vokietijoje (Rolfo ir Ursulos Schneiderių fondo stipendija).

2. 2006 m. vasaris: 1 sav. stažuotė Francke’s įstaigų archyve ir bibliotekoje Hallėje.

3. 2005 m. birželis–rugpjūtis: 3 mėn. stažuotė Hercogo Augusto bibliotekoje Wolfenbüttelyje, Vokietijoje (DAAD stipendija).

 

KOMANDIRUOTĖS UŽSIENYJE

 

 1. 2016 m. gegužė: 18 d. komandiruotė į Berlyną dirbti Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve pagal projektą Lietuviškos XVI–XIX a. Biblijos istorija (rėmė Lietuvos mokslo taryba).
 2. 2015 m. rugsėjis: 1 mėn. komandiruotė į Berlyną dirbti Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve (rėmė Lietuvos mokslo taryba).
 3. 2014 m. spalis: 1 mėn. komandiruotė į Berlyną dirbti Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve (rėmė Lietuvos mokslo taryba).
 4. 2013 m. gegužė: 1 sav. komandiruotė į Prahą dirbti Čekijos Respublikos nacionalinėje bibliotekoje.
 5. 2012 m. lapkritis: 11 d. komandiruotė į Hallę dirbti Francke’s įstaigų archyve ir bibliotekoje, Martino Lutherio universiteto archyve pagal projektą Friedrichui Wilhelmui Haackui priskiriamo rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno (XVIII a. pr.) tyrimas ir rengimas spaudai (rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija).
 6. 2012 m. kovas: 1 mėn.  komandiruotė į Berlyną dirbti Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve pagal projektą Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida (rėmė Lietuvos mokslo taryba).
 7. 2011 m. lapkritis: 1 sav. komandiruotė į Olštyną dirbti Lenkijos valstybiniame archyve pagal projektą Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida (rėmė Lietuvos mokslo taryba).
 8. 2010 m. spalis: 1 sav. komandiruotė į Berlyną dirbti Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve (rėmė Lietuvos mokslo taryba).
 9. 2010 m. rugsėjis: 1 mėn. komandiruotė į Berlyną dirbti Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve pagal projektą Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida (rėmė Lietuvos mokslo taryba).